animation scale

کد زیر رو بعد اولین خط قالبتون بزارید : <style> img{ -webkit-transform:scale(0.9); /*webkit: scale down image to 0.8x original size*/ -moz-transform:scale(0.9); /*mozilla scale version*/ -o-transform:scale(0.9); /*opera scale version*/ -webkit-transition-duration: 0.5s; /*webkit: animation duration*/ -moz-transition-duration: 0.5s; /*mozilla duration version*/ -o-transition-duration: 0.5s; /*opera duration version*/ opacity: 1; /*initial opacity of images*/ margin: 0 10px 9px 0; /*margin between images*/} img:hover{ -webkit-transform:scale(1); /*webkit: scale up image to 1.2x original size*/ -moz-transform:scale(1); /*mozilla scale version*/ -o-transform:scale(1); /*opera scale version*/ box-shadow:0px 0px 30px gray; /*css3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/ -webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*safari shadow version*/ -moz-box-shadow:0px 0px 80px gray; /*mozilla shadow version*/ opacity: 0.9; -webkit-transform: rotate(-10deg);} </style> img{ -webkit-transform:scale(0.9); /*webkit: scale down image to 0.8x original size*/ -moz-transform:scale(0.9); /*mozilla scale version*/ -o-transform:scale(0.9); /*opera scale version*/ -webkit-transition-duration: 0.5s; /*webkit: animation duration*/ -moz-transition-duration: 0.5s; /*mozilla duration version*/ -o-transition-duration: 0.5s; /*opera duration version*/ opacity: 1; /*initial opacity of images*/ margin: 0 10px 9px 0; /*margin between images*/} img:hover{ -webkit-transform:scale(1); /*webkit: scale up image to 1.2x original size*/ -moz-transform:scale(1); /*mozilla scale version*/ -o-transform:scale(1); /*opera scale version*/ box-shadow:0px 0px 30px gray; /*css3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/ -webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*safari shadow version*/ -moz-box-shadow:0px 0px 80px gray; /*mozilla shadow version*/ opacity: 0.9; -webkit-transform: rotate(-10deg);}
سیستم عامل اندروید بعد از مدتی البته بسته به سبک استفاده شما از دستگاه، رو به کندی می رود و گاهی این کندی باعث کلافه شدن شما می شود. چند تنظیم ساده می تواند این سرعت را تا حدودی به گوشی شما برگرداند. ابتدا به قسمت developer-options رجوع کنید و تیک گزینه donot keep activities بزنید در همان قسمت مقادیر گزینه های زیر را بر روی 0.5 قرار دهید. transitcn animation scale windows tranition scale animotor duration scale تیک قسمت اول مربوط به باز نماندن برنامه هاست، هنگامیکه شما آن ها را ترک می کنید، این عمل باعث می شود حافظه کمتری از دستگاه شما صرف شود. مقادیر 0.5 هم مربوط به گرافیک دستگاه شماست که فشار کمتر به پردازنده وارد کند.
ترازوی دیجیتال وزن کشی personal scale   با 64 درصد تخفیف دیدن این کالا در دایابرگ
ترازوی جیبی دیجیتالی pocket scale   با 50 درصد تخفیف دیدن این کالا در دایابرگ
gameover.blog.ir متد vector2.scale دو ورود بردار دو بعدی می گیره و این دو بردار دو بعدی رو در هم ضرب می کنه:

public static vector2 scale(vector2 a, vector2 b);


مثال:
vector2 a,b;
a=new vector2(3,4);
b=new vector2(5,7);
debug.log(vector2.scale(a, b));

وجی:(15.0, 28.0)

یعنی مولفه اول بردار a رو در مولفه اول بردار b ضرب کرد و مولفه ی دوم بردار a رو در مولفه دوم بردار b ضرب کرد.

3*5=15
4*7=28
  hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies

hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies
  hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies   hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies   hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies hollywood vfx - hollywood visual effects _ hollywood cgi - hollywood animation - america vfx - american visual effects - american animation - hollywood sci_fi - hollywood science fiction - hollywood movies


artinanimation game clash royale animation.like va nazar (f) nashe.copy mamno clash royale: animation- goblin hut clashroyale,supercell,animation , ar
لینک های : کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |


artinanimation clash royale new animation clash royale:,animation- dart goblin! clashroyale,supercell,animation , artinanimation
لینک های : کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |


ابزار های بررسی و عیب ی شبکه در میکروتیک

در این قسمت که در واقع قسمت آ مجموعه آموزش میکروتیک در دوره mtcna می باشد می خواهیم تعدادی از ابزار های میکروتیک که جهت تست و عیب ی استفاده آموزش میکروتیک می شوند را معرفی کنیم . ادامه مطلب
/**/  آموزش استفاده از تخفیفات در پنل بیتکوین کلودسرویسs در ادامه مطلب..... 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
شکلک های متحرک لباس, ع های متحرک لباس, تصاویر متحرک لباس
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

فعال developer options در اندروید

یکی از مزیت های سیستم عامل اندروید، قابلیت شخصی سازی بسیاری از بخش ها بر اساس سلیقه کاربره، با این حال شما می تونین با فعال developer options یا همون گزینه های مربوط به توسعه دهندگان نرم افزار، باز هم به گزینه های بیشتری دسترسی پیدا کنین. تو سیستم عامل اندروید نسخه 4.2 به بعد، به صورت پیش فرض این گزینه مخفیه. دلیل این کار هم روشنه چرا که کاربرای عادی نیازی به این تنظیمات ندارن و تو برخی موارد اعمال تنظیمات اشتباه ممکنه سبب رفتارهای غیرعادی و یا آسیب رسوندن به دستگاه بشه.
فعال این گزینه می تونه مزیت های زیادی داشته باشه که در ادامه به برخی از اونها اشاره می کنیم:

- ویژگی usb debugging :

با فعال این گزینه امکان ارتباط بین کامپیوتر و گوشی اندروید فراهم می شه.

- قابلیت set p word backup :

زمانیکه از اطلاعات کل دستگاه بک آپ گیری می کنید برای حفظ امنیت این اطلاعات می تونین پسوردی برای نسخه پشتیبان تعریف کنین که این پسورد تمامی اطلاعات رو encrypt و یا اصطلاحا رمزنگاری می کنه.

- افزایش سرعت applicationها :

شما می تونین جهت افزایش سرعت عملکرد گوشیتون گزینه های windows animation scale ،transition animation scale و animator duration scale را در کمترین ح ممکن و یا در ح off قرار بدین.

- فعال force 4x msaa :

اگه گوشی اندرویدی شما دارای کانفیگ سخت افزاری مناسبی باشه شما می تونین جهت عملکرد مناسب بازی های سه بعدی گزینه force 4x msaa را فعال کنین. با فعال این گزینه شما می تونین در بازی های سه بعدی کیفیت تصاویر بهتری رو مشاهده کنین. البته لازم به ذکره از اونجاییکه با فعال این گزینه استفاده بیشتری از پردازنده گرافیکی میشه، بالطبع مقدار استفاده از باطری هم افزایش پیدا می کنه.

با توجه به کاربردهای ذکر شده اگه تمایل به فعال این بخش دارین، می تونین با انجام مراحل زیر این منو را در گوشی خود فعال کنین.
ابتدا به settings یا همان تنظیمات مراجعه کرده و بخش about phone را باز کنید. سپس ۷ بار بر روی بخش build number بزنین. با برگشت به بخش تنظیمات، منوی developer options نمایش داده میشه.رسول محمدی render a preview of your animation for quick proofs before rendering at full resolution.more information on keys animation: https://www.
لینک های : کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |
میتوز و میوز کلیک کنید همانند سازی کلیک کنید تقسیم میوز کلیک کنید تقسیم میتوز کلیک کنید همانند سازی dna یوکاریوتی کلیک کنید 215kb همانند سازی dna پروکاریوتی کلیک کنید 391kb رونویسی و ترجمه یوکاریوتی و پروکاریوت کلیک کنید 147kb رونویسی کلیک کنید 97kb رونویسی و ترجمه کلیک کنید 179kb اپران لک کلیک کنید 669kb نوعی جهش کروموزومی کلیک کنید 408kb ژن های گسسته یوکاریوتی کلیک کنید 142kb فرایند ترجمه کلیک کنید 144kb چگونگی تبدیل mrna اولیه به بالغ کلیک کنید 500kb مراحل ی ژنتیک کلیک کنید 415kb نحوه عمل آنزیم محدود کننده کلیک کنید 633kb تفنگ ژنی کلیک کنید 68kb الکتروفورز با ژل آگاروز کلیک کنید 62kb ی ژنتیک کلیک کنید 620kb کلون ژن ها کلیک کنید 667kb تصویر متحرک از رونویسی dna
پخش آنلاین: با
/**/
ادامه مطلب 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ing tools presumably belonging to the united states national security agency (nsa) and exposed by wikileaks were used in a new large-scale cyber attack on tuesday, cnn reported.
اختصاصی از فایلکو پلان و نمای اتوکد مدرسه 18 کلاسه با و پر سرعت .
پلان و نمای اتوکد مدرسه 18 کلاسه
پلان و نمای اتوکد مدرسه 18 کلاسه این فایل حاوی پلان و نمای اتوکد مدرسه 18 کلاسه می باشد که به صورت فرمت dwg در 2 پلان شیت و 3 نما شیت در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.       فهرست شیت ها
پلان :
سایت پلان scale : 1/200
پلان طبقه اول scale : 1/100
پلان طبقه همکف scale : 1/100
پلان مبلمان طبقه اول scale : 1/100
پلان مبلمان طبقه همکف scale : 1/100
نما :
نمای شمالی scale : 1/100
نمای جنوبی scale : 1/100
نمای غربی scale : 1/100
نمای شرقی scale : 1/100
یرش a-a
scale : 1/100
برشb-b 
scale : 1/100   تصویر محیط برنامه 
با
پلان و نمای اتوکد مدرسه 18 کلاسه
ø§ù†ûŒù ûŒø´ù† ù¾ûŒø´ø®ø¯ù øªtehran, jun. 14 (mna) – short animated piece ‘servant’ directed by farnoosh abedi won best short animation award at the 2017 silver scream festival in california, us. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
انیمه ousama game the animation با  انیمه ousama game the animation با 12 قسمت کامل اضافه شد پایان یافته خلاصه انیمه روزی تمام اعضای کلاسی دبیرستانی که شامل 32 دانش آموز می شوند پیامی از شخصی که به نام “پادشاه” شناخته می شود دریافت می کنند. این پیام ها شامل دستوراتی است که باید سریعاً اطاعت شوند وگرنه دانش آموزان کشته خواهند شد. دانش آموزان پس از دیدن پیامد اطاعت ن ، شروع به پیروی از دستورات می کنند اما متوجه می شوند که پیام ها رفته رفته خطرناک تر از قبل می شوند؛ بطوریکه به انجام رساندن آن دستورات کار مشکلی می شود ادامه مطلب


رسول محمدی when you are ready to create a final video file of your animation, learn how to optimize your rendering for time and quality.more informati
لینک های : کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |
متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب 5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
دریافت
مدت زمان: 8 ثانیه
south korean and u.s. troops began large-scale joint military exercise on wednesday conducted annually to test their defense readiness against the threat from north korea, which routinely characterizes the drills as preparation for war against it.
اختصاصی از یاری فایل مجله لاتین stairs scale (مقیاس پله ها) با و پر سرعت .
مجله لاتین stairs scale (مقیاس پله ها)
مجله لاتین stairs scale (مقیاس پله ها) این فایل حاوی مجله لاتین مقیاس پله ها (stairs scale) می باشد که به صورت فرمت pdf در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.     - عنوان:                       stairs scale 
- شماره:                    ...
- سال انتشار:               ...
- تعداد صفحات:             203
- زبان:                          انگلیسی
- فرمت فایل:                 pdf 
با
مجله لاتین stairs scale (مقیاس پله ها)
/**/  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


water melody-official- http://agrol.tumblr.comtwilight flew all the way out here to see the new seasonseason 1-4: https://www.youtube.com/watch?v=jthz
لینک های : کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |
بعد از هر کدام از فایل های زیر، ابتدا با استفاده از برنامه winrar محتوای آن را از ح ف خارج نمایید. بعد بر روی فایل swf راست کلیلک کرده و از open with گزینه مربوط به مرورگر اینترنتی که دارید (internet explorer - firefax - google crome &...) را انتخاب کنید و اگر با پیغام ellow blocked items مواجه شدید بر روی آن کلیک کنید. از این فایل ها می توانید در تولید محتوای الکترونیکی استفاده نمایید. 001 تجزیه نور 002 هنگام وقوع ز له 003 مدت زمان آب شدن شمع 004 بیماری های ویروسی 005 فاصله بین مولکولی 006 عدسی 007 بررسی عنصر 008 ذره بین 009 اجزای اندام های حسی 010 اجزای خاک 011 تک سلولی و چند سلولی 012 تغییر شیمیایی و فیزیکی 013 نفوذ آب در خاک 014 مراحل تشکیل فسیل 015 فسیل 016 اهرم نوع اول 017 چرخه غذایی 1 018 آزمایش خاک 019 عوامل تاثیر گذار بر مقدار جمعیت 020 زنجیره غذایی 2 021 راه های انتقال بیماری 022 مراحل رشد باکتری 023 ز له 024 تشکیل فسیل 025 نیرو 026 بخار آب 027 حرکت ملکول ها 028 حل شدن (انحلال) 029 آهنربا
بعد از هر کدام از فایل های زیر، ابتدا با استفاده از برنامه winrar محتوای آن را از ح ف خارج نمایید. بعد بر روی فایل swf راست کلیلک کرده و از open with گزینه مربوط به مرورگر اینترنتی که دارید (internet explorer - firefax - google crome &...) را انتخاب کنید و اگر با پیغام ellow blocked items مواجه شدید بر روی آن کلیک کنید. از این فایل ها می توانید در تولید محتوای الکترونیکی استفاده نمایید. 001 تجزیه نور 002 هنگام وقوع ز له 003 مدت زمان آب شدن شمع 004 بیماری های ویروسی 005 فاصله بین مولکولی 006 عدسی 007 بررسی عنصر 008 ذره بین 009 اجزای اندام های حسی 010 اجزای خاک 011 تک سلولی و چند سلولی 012 تغییر شیمیایی و فیزیکی 013 نفوذ آب در خاک 014 مراحل تشکیل فسیل 015 فسیل 016 اهرم نوع اول 017 چرخه غذایی 1 018 آزمایش خاک 019 عوامل تاثیر گذار بر مقدار جمعیت 020 زنجیره غذایی 2 021 راه های انتقال بیماری 022 مراحل رشد باکتری 023 ز له 024 تشکیل فسیل 025 نیرو 026 بخار آب 027 حرکت ملکول ها 028 حل شدن (انحلال) 029 آهنربا
بعد از هر کدام از فایل های زیر، ابتدا با استفاده از برنامه winrar محتوای آن را از ح ف خارج نمایید. بعد بر روی فایل swf راست کلیلک کرده و از open with گزینه مربوط به مرورگر اینترنتی که دارید (internet explorer - firefax - google crome &...) را انتخاب کنید و اگر با پیغام ellow blocked items مواجه شدید بر روی آن کلیک کنید. از این فایل ها می توانید در تولید محتوای الکترونیکی استفاده نمایید. 001 تجزیه نور 002 هنگام وقوع ز له 003 مدت زمان آب شدن شمع 004 بیماری های ویروسی 005 فاصله بین مولکولی 006 عدسی 007 بررسی عنصر 008 ذره بین 009 اجزای اندام های حسی 010 اجزای خاک 011 تک سلولی و چند سلولی 012 تغییر شیمیایی و فیزیکی 013 نفوذ آب در خاک 014 مراحل تشکیل فسیل 015 فسیل 016 اهرم نوع اول 017 چرخه غذایی 1 018 آزمایش خاک 019 عوامل تاثیر گذار بر مقدار جمعیت 020 زنجیره غذایی 2 021 راه های انتقال بیماری 022 مراحل رشد باکتری 023 ز له 024 تشکیل فسیل 025 نیرو 026 بخار آب 027 حرکت ملکول ها 028 حل شدن (انحلال) 029 آهنربا
movie,size:48.70k تغییر طول سایه ی میله movie,size:262.65k سایه خورشید بر روی زمین) خورشید گرفتگی) movie,size:4.45m تصویر لامپ movie,size:2.93m تصویر در آیینه های کروی movie,size:8.48m تار های نوری movie,size:4.61m تصویر سکه در لیوان محتوی آب movie,size:4.45m تصویر مداد در لیوان محتوی آب بر اثر ش ت نور movie,size:4.31m تصویر ماهی در آکواریوم بر اثر ش ت نور movie,size:4.62m ش ت نور و بازتابش کلی movie,size:5.63m مشاهده مسیر ش ت نور بر اثر عبور از محیط شفاف movie,size:3.37m مشاهده تصویر هواپیما بر اثر ش ت نور movie,size:4.04m تصویر لامپ در عدسی محدب movie,size:5.80m (موج طولی در فنر (انتشار تراکم و انبساط در فنر movie,size:26.46k تجزیه نور در منشور movie,size:10.06k رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها movie,size:10.05k رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها movie,size:3.70m تجزیه نور در منشور movie,size:13.87k بازتاب عبور نور در سطح دو محیط movie,size:20.48k نمایش موج طولی در فنر movie,size:28.72k امواج ایستاده عرضی movie,size:20.67k موج طولی در فنر movie,size:21.59k (بازتاب موج از مانع سخت (انتهای بسته movie,size:6.27k نمایش امواج ایستاده movie,size:93.28k برهم نهی دو موج movie,size:17.89k نمایش امواج صوتی یک دیتاپازون movie,size:43.32k نمایش حرکت ذره های محیط در انتشار موج عرضی movie,size:46.42k نمایش حرکت ذره های محیط در انتشار موج طولی movie,size:110.36k نمایش حرکت ذره های آب در انتشار امواج در سطح آب movie,size:103.65k نمایش انتشار امواج در سطح آب movie,size:62.94k نمایش نوسانات فنر movie,size:43.46k اثر حرکت وضعی زمین در حرکت نوسانی آونگ ساده movie,size:10.05k رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها movie,size:18.57k نمایش ذره های آب در انتشار امواج در سطح آب movie,size:21.75k بهم بستن فنر و نمایش نوسان آنها movie,size:110.36k برهم نهی امواج در سطح آب movie,size:16.58k انتشار امواج صوتی movie,size:26.42k انتشار امواج صوتی هنگامی که سرعت چشمه ی صوت بیش تر از سرعت صوت باشد movie,size:15.18k ترکیب رنگ های نور movie,size:20k (تصویر در عدسی هم گرا (محدب movie,size:13.87k عبور نور از منشور movie,size:39.98k امواج ایستاده movie,size:38.68k قانون اسنل در ش ت نور movie,size:29.24k ساختمان یک موتور ساده2 movie,size:39.98k ساختمان یک موتور ساده1