پرواز عاشق

عشق، به شکل پرواز پَرندست عشق، خواب یه آهوی رَمندست من زائری تشنه زیر باران، عشق چشمه آبی اما کُشندست! من می میرم از این آب مسوم اما اون که مُرده از عشق، تا قیامت هر لحظه زندست! من می میرم از این آب مسوم مرگ عاشق، عین بودن، اوج پرواز یه پَرندست! تو که معنای عشقی به من معنا بده ای یار دروغ این صدا را به گور قصه ها بسپار صدا کن اسممو از عمق شب از نَقب دیوار برای زنده بودن دلیل آ ین باش . . . منم من بذر فریاد، خاک خوب سرزمینم باش طلوعِ صادقِ عصیانِ من، بیداریم باش عشق گذشتن از مرز وجوده؛ مرگ آغاز راه قصه بوده! من راهی شدم نگو که زوده؛ اون ی که سر س مثل ما عاشق نبوده! من راهی شدم نگو که زوده؛ اما اون که عاشقونه جون س هرگز نمُرده! تو که معنای عشقی، به من معنا بده ای یار . . .
پرواز هواپیمایی ماهان پس از حدود 5 ساعت همچنان در باند فرودگاه مشهد است و نه قصد پرواز دارد و نه مسافران می توانند از پرواز خارج شوند.
عاشق زنی مشو که می خواند که زیاد گوش می دهد زنی که می نویسد عاشق زنی مشو که فرهیخته است افسونگر، وهم آگین، دیوانه عاشق زنی مشو که می شد که می داند که داناست، که توانِ پرواز دارد به زنی که خود را باور دارد عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گرید که قادر است جسمش را به روح بدل کند و از آن بیشتر عاشق شعر است (اینان خطرناک ترین ها هستند) و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد و یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد زنی که از سیاست سر در می آورد زنی که از بی عد ی بیزار است عاشق زنی مشو که بازی های توپی و فوتبال را دوست دارد زنی که فارغ از ویژگی های صورت و پیکرش، زیباست عاشق زنی مشو که پُر، مفرح، هشیار، نافرمان و جواب ده است که پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شوی چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می شوی که با تو بماند یا نه که عاشق تو باشد یا نه از این گونه زن، بازگشت به عقب ممکن نیست هرگز ( "مارتا ریورا گاریدو" شاعر معاصر دومینیکن" )
عاشق زنی مشو که می خواندکه زیاد گوش می دهدزنی که می نویسدعاشق زنی مشو که فرهیخته استافسونگر، وهم آگین، دیوانهعاشق زنی مشو که می شدکه می داند که داناست، که توانِ پرواز داردبه زنی که خود را باور داردعاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گریدکه قادر است روحش را به جسم بدل کندو از آن بیشتر عاشق شعر است(اینان خطرناک ترین ها هستند)و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستدو یا که توان زیستن بدون موسیقی را نداردعاشق زنی مشو که پُر، مفرح، هشیار، نافرمان و جواب ده استکه پیش نیاید که هرگز عاشق این چنین زنی شویچرا که وقتی عاشق زنی از این دست می شویکه با تو بماند یا ن ه عاشق تو باشد یا نهازاینگونه زن بازگشتِ به عقب ممکن نیستهرگز ...
" مارتا ریورا گاریدو "

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشور گفت: پس از انجام عملیات یخ ز ، عوامل پرواز به این نتیجه رسیدند که امکان شرایط مطمئن پرواز در فرودگاه وجود ندارد.
نشسته بودم سر جا و داشتم قرآن میخوندم. آلبالو اومد گفت: میخوام تو دلت بخوابم. قرآن رو علامت گذاشتم تا کجا خوندم و گفتم: تکیه بدم به دیوار بیا سرت رو بذار روی پای مامان. سرش رو که گذاشت دوباره مشغول خوندن شدم که گفت: عاشق خودتم، عاشقت دستتم، عاشق چشمتم، عاشق ابرو تم، عاشق دماغتم، عاشق ناخنتم، عاشق انگشتتم، عاشق پیشانی تم،عاشق موهاتم، عاشق لب تم، عاشق دندونتم، عاشق. . ،عاشق...
و همین جور اسم هر عضوی از بدن که بلده رو میگفت. از اینکه من باهاش چیکار بگذریم ولی بچه ها این آلبالوئه؛ مثل آلبالو باشید. بگین دوستش دارین. به پدرتون به مامانتون به عشقتون به بچه تون به دوستتون به همسرتون... زمان برنمیگرده.
◼️ پرواز تهران به مشهد ◻️ 10 دی ماه ساعت 20:40 فقط 109
◻️ 15 دی ماه ساعت 20:25 فقط 109 ◼️ پرواز مشهد به تهران
◻️ 13 دی ماه ساعت 05:30 فقط 116
◻️ 14 دی ماه ساعت 06:00 فقط 119 ◼️ پرواز کیش به شیراز
◻️ 13 دی ماه ساعت 12:30 فقط 79 ◼️ پرواز شیراز به کیش
◻️ 9 دی ماه ساعت 22:30 فقط 99
◻️ 10 دی ماه ساعت 22:45 فقط 96 ◼️ پرواز اصفهان به مشهد
◻️ 10 دی ماه ساعت 15:00 فقط 116 ◼️ پرواز مشهد به اصفهان
◻️ 9 دی ماه ساعت 12:45 فقط 106
◻️ 10 دی ماه ساعت 12:45 فقط 106 ◼️ پرواز تبریز به تهران
◻️ 9 دی ماه ساعت 19:00 فقط 109 ◼️ پرواز تهران به تبریز
◻️ 10 دی ماه ساعت 05:40 فقط 108
◻️ 12 دی ماه ساعت 05:40 فقط 108
◻️ 17 دی ماه ساعت 05:40 فقط 106 ◼️ پرواز ساری به مشهد
◻️ 11 دی ماه ساعت 11:45 فقط 119
◻️ 14 دی ماه ساعت 16:30 فقط 109 ◼️ پرواز مشهد به ساری
◻️ 11 دی ماه ساعت 18:00 فقط 109
◻️ 12 دی ماه ساعت 12:30 فقط 119
◻️ 17 دی ماه ساعت 11:00 فقط 109 ◼️ پرواز شیراز به مشهد
◻️ 10 دی ماه ساعت 17:30 فقط 119 ◼️ پرواز مشهد به شیراز
◻️ 11 دی ماه ساعت 10:30 فقط 126
◻️ 12 دی ماه ساعت 10:30 فقط 119
◻️ 13 دی ماه ساعت 11:00 فقط 126 ◼️ پرواز تهران به استانبول
◻️ 16 دی ماه ساعت 19:45 فقط 261 ◼️ پرواز مشهد به رشت
◻️ 11 دی ماه ساعت 10:00 فقط 139
◻️ 13 دی ماه ساعت 09:00 فقط 139 ◼️ پرواز رشت به مشهد
◻️ 9 دی ماه ساعت 12:30 فقط 129
ا▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️ا
09303785736
09353829819 @parvazin724
www.parvazin.ir
◼️ پرواز تهران به مشهد ◻️ 10 دی ماه ساعت 20:40 فقط 109
◻️ 15 دی ماه ساعت 20:25 فقط 109 ◼️ پرواز مشهد به تهران
◻️ 13 دی ماه ساعت 05:30 فقط 116
◻️ 14 دی ماه ساعت 06:00 فقط 119 ◼️ پرواز کیش به شیراز
◻️ 13 دی ماه ساعت 12:30 فقط 79 ◼️ پرواز شیراز به کیش
◻️ 9 دی ماه ساعت 22:30 فقط 99
◻️ 10 دی ماه ساعت 22:45 فقط 96 ◼️ پرواز اصفهان به مشهد
◻️ 10 دی ماه ساعت 15:00 فقط 116 ◼️ پرواز مشهد به اصفهان
◻️ 9 دی ماه ساعت 12:45 فقط 106
◻️ 10 دی ماه ساعت 12:45 فقط 106 ◼️ پرواز تبریز به تهران
◻️ 9 دی ماه ساعت 19:00 فقط 109 ◼️ پرواز تهران به تبریز
◻️ 10 دی ماه ساعت 05:40 فقط 108
◻️ 12 دی ماه ساعت 05:40 فقط 108
◻️ 17 دی ماه ساعت 05:40 فقط 106 ◼️ پرواز ساری به مشهد
◻️ 11 دی ماه ساعت 11:45 فقط 119
◻️ 14 دی ماه ساعت 16:30 فقط 109 ◼️ پرواز مشهد به ساری
◻️ 11 دی ماه ساعت 18:00 فقط 109
◻️ 12 دی ماه ساعت 12:30 فقط 119
◻️ 17 دی ماه ساعت 11:00 فقط 109 ◼️ پرواز شیراز به مشهد
◻️ 10 دی ماه ساعت 17:30 فقط 119 ◼️ پرواز مشهد به شیراز
◻️ 11 دی ماه ساعت 10:30 فقط 126
◻️ 12 دی ماه ساعت 10:30 فقط 119
◻️ 13 دی ماه ساعت 11:00 فقط 126 ◼️ پرواز تهران به استانبول
◻️ 16 دی ماه ساعت 19:45 فقط 261 ◼️ پرواز مشهد به رشت
◻️ 11 دی ماه ساعت 10:00 فقط 139
◻️ 13 دی ماه ساعت 09:00 فقط 139 ◼️ پرواز رشت به مشهد
◻️ 9 دی ماه ساعت 12:30 فقط 129
ا▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️ا
09303785736
09353829819 @parvazin724
www.parvazin.ir
ممنوعیت پرواز بر فراز کعبهممنوعیت پرواز بر فراز کعبه , “حسن الغامدی” خلبان و کارشناس پرواز در کلیپیکه چندی پیش منتشر کرد درباره علت ممنوعیت پرواز بالای کعبه صحبت کرد.ممنوعیت پرواز بر فراز کعبهپیش از این سایت “سوشیال مدیا” به دلیل این اقدام پرداخته بود، اما “الغامدی” ضمن رد 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
صداقت و ایمان و فداکاری نهالی بنام صخا به ما عطا کرد و ما به همراه خانواده ای فداکار و دوستانی باوفا برروی شاخه هایش نشسته ایم و هرگز ترس از ش تن شاخه هانداریم چون اعتماد و امیدمان به شاخه ها نیست بلکه به بالهایمان است که خداوند ازبرکت قرض الحسنه و خیریه و دعای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم قوی کرده است خداوند پشتیبان نیکوکاران است و به آنها بالهای پرواز قوی عطا می کند تا در سطح جهانی بدرخشند و به پرواز درآیند تائب پرنده ای کمیاب و نادر است که این گونه در این زمانه نسلش درحال منقرض شدن است پس دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های مشهور جهان باید این پرنده عاشق را تقویت کنند توجه و عنایت و حمایت و همکاری از این گونه زیاد به روستا و ا عطا می کند فداکار پرنده ای است که حمایت و عنایت می خواهد تا دیگران از میان نوجوانان و جوانان مشتاق پرواز در همه روستاهای جهان شوند نباید اجازه بدهیم انی با ضدهمکاری امثال تائب را ضعیف و ناتوان کنند بلکه باید جوانمردانی باشند که بهترین حمایت و پشتیبانی را از امثال تائب از سراسر دنیا از راه دورونزدیک بعمل بیاورند امثال تائب عاشق فداکاری و پرواز هستند شما هم عاشق حمایت و همکاری و تشویق و ترغیب و عنایت و حمایت باشید امثال تائب عاشق گلستان شدن روستاها و خشنود قلبها هستند اگر این پرواز را زیبا می خواهید حمایت و عنایت کنید تا امثال تائب تقویت شوند و با خدمات راحت و آسان قرض الحسنه قشنگ و زیبا به پرواز درآیند تائب به همراه خانواده فداکارش به همراه دوستان باوفایش عاشق پرواز هستند و اعتمادشان به شاخه ها نیست اعتمادشان به بالهائی است که خداوند از برکت صداقت و ایمان و فداکاری و عشق و علاقه به خدمتگزاری در قالب قرض الحسنه و خیریه عطا کرده است image result for ‫خدا از زبان بزرگان‬‎ related image related image
معشوق، سر تا به پا نخواستن است و بی نیازی؛ غرور در معشوق که باشد مقدس است، معشوق هیچ گاه با طلب ساحت خود را نمیشکند، که معشوق"کمال" است. معشوق نه سنگ است، نه سخت است، نه آهن، معشوق کوه است. معشوق درد میکشد، بی تاب میشود، دل تنگ میشود، خون دل میخورد، از عشق لب ریز میشود اما لب نمیگشاید. معشوق از عاشق هم عاشق تر است. معشوق صبر است، راز است، صلابت است و سکوت. عاشق،سر تا به پا عطش است و نیاز،غرور نشانه ای ست بر عاشق نبودنش. جنون عاشق زبان زد است از شدت نمایانی، عاشق لب ریزی ست، لب گشوده! معشوق باطن است و عاشق ظاهر، معشوق اصل است و عاشق فرع، که معشوق مخزن اسرار است و سر چشمه ی نهان عشق و هر چه در عاشق نمایان است،اصل آن در معشوق نهان است. عاشق یک بشکه ی باروت آماده ی انفجار است، منتظر یک اشاره، منتظر لب گشودن معشوق، منتظر طلب معشوق، حتی طلب جان؛ که هر چیز را کمالی ست و کمال عاشق جان سپردن است برای معشوق... معشوق اما... سر تا به پا نخواستن است و بی نیازی...!
پرواز شماره ۵۲۲۶ هواپیمایی آتا نیز که قرار بوده از ساعت ۱۳ پرواز کند هنوز در فرودگاه مشهد است و مسافران داخل هواپیما محبوس هستند.
انیمیشن کوتاه «صندلی پرنده / aéroflip» به کارگردانی کلمنت گندرون، محصول موسسه آموزشی پیوو و محصول سال 2009 است. داستان این انیمیشن درباره مردیست که عاشق پرواز است و دوست دارد یک صندلی پرنده بسازد تا با آن پرواز کند. این انیمیشن کوتاه را در «تابناک» می بینید.
چک این و ارائه بلیط ، تحویل بار و دریافت کارت پرواز برای پروازهای داخلی، ٢۴ ساعت قبل از پرواز امکان چک این اینترنتی وجود دارد. در صورتی که چک این اینترنتی انجام داده اید و چمدانی هم برای فرستادن به قسمت بار هواپیما ندارید، کافی است با کارت پرواز پرینت شده در دست، به گیت پرواز مراجعه و پرواز کنید. در صورتی که بار همراه دارید، کاغذهای اطلاعات تگمربوط به پرواز قبلی را از چمدان تان جداکنید و چمدان را در bag drop بگذارید.
ادامه مطلب
اهواز - ایرنا - گرد و غبار منجر به لغو دو پرواز رفت و برگشت به مقصد تهران و تاخیردرانجام چهار پرواز دیگر در فرودگاه بین المللی اهواز شد.
شرکت های هواپیمایی به قوانین پرواز در شرایط ویژه آب و هوایی آگاه هستند و قطعا اگر پرواز ایمن نباشد، خلبان و کادر پروازی فرودگاه اجازه پرواز نخواهند داد.
یک شرکت هواپیمایی داخلی از مسافران پرواز بامداد روز مسیر زاهدان ـ تهران که به علت اقامه از پرواز جا ماندند، عذرخواهی کرد.
شاید تا کنون بارها تصاویری از افرادی را که با استفاده از جت پک در آسمان پرواز می کنند، دیده اید؛ اما وس راسی، برفراز شهر دوبی اقدام به پرواز روی یک فروند هواپیمای مسافربری کرده است.
در این بازه زمانی، این هواپیما بیش از 84 پرواز رفت و برگشتی به تهران انجام داده و مجموعاً 227 ساعت و ده دقیقه پرواز کرده است.
پرواز تهران به مشهد هواپیمایی تابان نیم ساعت پس از پرواز، به دلیل شرایط نامساعد جوی به تهران بازگشت تا مسافران در فرودگاه مهرآباد در انتظار پرواز بعدی باشند. دفتر فروش تابان اعلام کرد، مسافران پرواز لغو شده می توانند با پرواز ساعت 8 صبح به سوی مشهد حرکت کنند.شماری از مسافران در حال حاضر در خانه ی فرودگاه و شماری نیز به خانه هاشان مراجعت د
عاشقت میشم دوباره... عاشق اونی که نیستعاشقم میشی دوباره... عاشق اونی که نیست

+ هیچ وقت نفهمیدم چطور میشه عاشق ی بود که کنارمونه... + هنوزم میگم عشق ژرفای خود نمی شناسد، مگر به لحظه ی فرقت
عشق واقعی ،سیگنال عاشق شدن دختر ، نشانه عشق پسر ، علائم علاقه یک پسر به من ، چطور بفهمم یه دختر از من خوشش میاد ، روانشناسی عشق واقعی ، چگونه پی به عشق طرف مقابل ببریم ، راه های عاشق دخترا ، راه های عاشق پسرا
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
چند روز پیش بود که زهرا ازم پرسید: قضیه ی "پرواز ۶۴۲" چیه؟ نمیدونستم. چند تا حدس زدم و گذشت. خودم هم بَنرهاش رو روی در و دیوار می دیدم و فوقش یکم فکر و به نتیجه نرسیدن. حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه دیگه راه میفتم. برم تا ببینم این پرواز ما رو کجا راهی میکنه.. به امید تو.
پرواز pc۵۱۴ شرکت هواپیمایی پگاسوس ترکیه که شب گذشته فرودگاه استانبول را به مقصد تهران ترک کرده بود، به دلیل اتفاق عجیبی که یکی از مسافران این پرواز رقم زد، مجبور شد پرواز خود را به شکلی غیرعادی به پایان برساند.
عاشق اینم که فقط , عاشق من باشه چشمات

برای هیچ نزنه , جز واسه قلبم تپش هاتعاشق اینم که فقط , ماله خودم باشیو بعد

ماله تو باشم تا ابد , حتی تا آ ین نفسعاشق اینم که فقط , عاشق من باشه دلت

همیشه ماله من باشه , برق چشمای خوشگلت
عاشق اینم که فقط , باهات بیام تا آ ش

دیوونه وار دوستت دارم حتی تا آ ین تپشعاشق من باشی و من , تموم خواهشت باشم

عاشق اینم که فقط همیشه عاشقت باشم

همیشه عاشقت باشمعاشق اینم که فقط

عاشق من باشه دلت

همیشه ماله من باشه

برق چشمای خوشگلت
مدیرروابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت : شرکت های هواپیماییی به قوانین پرواز در شرایط ویژه آب و هوایی آگاه هستند و قطعا اگر پرواز ایمن نباشد،خلبان و کادر پروازی فرودگاه اجازه پرواز نخواهند داد.
عاشق باشید دستم که به یار ابرو پ شت و مو مشکی ام با آن لبخند کج و کمرنگش نرسد،عاشق می مانم باز.عاشق خودش،عاشق درخت هایی که کاشته،حتی عاشق...! هفته پیش شاهرود بودم یه سر رفتم شهرک ،می خواستم ببینم درختا بزرگ شدن یا نه اما چیزی معلوم نبود،فکر کنم فقط ما بزرگ شدیم.
در نوامبر سال گذشته اینتل رکورد پرواز بیشترین پهباد همزمان را با به پرواز درآوردن ۵۰۰ پهباد به خود اختصاص داده بود و امسال هم بین مسابقات super bowl به طور همزمان ۳۰۰ پهباد با را به طور همزمان و همراه با نظم و ترتیب خاصی به پرواز درآورده بود و باعث ایجاد سر و صدای زیادی هم در فضای مجازی شده بود.
محمدحسین میثاقی با اشاره به این که عادل فردوسی پور دوست دارد با سقوط هواپیما بمیرد، از عصبانیت مهمانداری گفت که با دیدن عادل گفته است در این پرواز نه، انشااله در پرواز دیگری به آرزویتان برسید.
در حالی که سه سال از پرواز بی بازگشت ام.اچ 370 خطوط هوایی ما ی می گذرد، خانواده قربانیان این سانحه هوایی همچنان امیدوار به یافتن اثری از این پرواز هستند.