پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز npi

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16) پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi16) دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16) فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi-16) روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که متشکل از جفت گویه هایی است که پاسخ دهنده باید یکی از آنها را انتخاب نماید. برای هر سوال انتخاب شده از ردیف الف ا امتیاز و برای هر سوال انتخاب شده از ردیف ب 0 امتیاز در نظر گرفته می شود. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. ایم امتیاز دامنه ای از 0 تا 16 را خواهد داشت. امتیاز بالاتر بیانگر خودشیفتگی بالاتر فرد خواهد بود و برع . به عنوان یک نقطه برش، امتیاز 8 به بالا بیانگر شخصیت خودشیفته در فرد است. روایی و پایایی محمدزاده (1388) این پرسشنامه را در یک مطالعه زمینه ی مقطعی، 342 دانشجو در سال 1387 مورد آزمون قرار داد. ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته npi-16 و مقیاس خودشیفتگی mcmi-ii برابر 77/0 و معنی دار بود. ضریب پایایی بازآزمایی، ضریب همبستگی در تعیین پایایی تنصیفی و ضریب آلفای کرونباخ در سنجش ی درونی به ترتیب 84/0، 74/0 و 79/0 محاسبه شده است (محمدزاده، 1388). منبع: محمدزاده، علی (1388). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (npi). مجله اصول بهداشت روانی، سال 11،4، 281-276. - ames dr, rose p, anderson, cp. the npi-16 as a short measure of narcissism. j res pers 2006; 40: 440-50. پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (npi16)شخصیت خودشیفته آمز (npi16)
 ورتاژ چیست what is report


 ید ورتاژ

لیست قیمت
نتیجه تصویری برای تبلیغات ارزان و پر بازدید
نتیجه تصویری برای افزایش بازدید افزایش فروش مسعود شارژ
توضیحات:
این پرسشنامه شیک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال 2008 توسط رامارجان، بارساد و بوراک طراحی و اعتباری شده است. تعداد سوالات پرسشنامه 5 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت از هرگز تا همیشه می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.


پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن
پرسشنامه-سلامت-سازمانی-هوی-و-فیدمن پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیدمن، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل مؤلفه های پرسشنامه، تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه، مقیاس پرسشنامه، اطلاعات کاربر، سؤالات پرسشنامه، مدل سلامت سازمانی، نمره گذاری پرسشنامه  فایل


پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش تیپرسشنامه-چابکی-سازمانی-در-بخش- تیپرسشنامه آماده مدیریت، این فایل مربوط به پرسشنامه مورد استفاده در یک پایان نامه کارشناسی ارشد سراسری است. روایی و پایایی پرسشنامه محاسبه شده است. تعداد سوالات 16 سوالا و ابعاد مورد سنجش 5 بعد به شرح زیر می باشند. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است. فایل
پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیتپرسشنامه-عملکرد-شغلی-هرسی-و-گلداسمیتپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده است. پرسشنامه پیش رو در سال 1981 توسط هرسی و گلداسمیت طراحی و اعتباری شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه 16 سوال می باشند فایل
پرسشنامه ی معنوی (فرای و همکاران، 2005)پرسشنامه- ی-معنوی- -(فرای-و-همکاران-2005)پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد سراسری مورد استفاده قرار گرفت است. تعداد سوالات پرسشنامه پیش رو 25 سوال می باشد. از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده گردیده است. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن پرسشنامه فایل
اختصاصی از هایدی پرسشنامه 58 سوالی شخصیت برند و ارزش ویژه برند با و پر سرعت .
پرسشنامه 58 سوالی شخصیت برند و ارزش ویژه برند
پرسشنامه 58 سوالی شخصیت برند و ارزش ویژه برند پرسشنامه 58 سوالی شخصیت برند و ارزش ویژه برنددو فرمت ورد (قابل ویرایش) doc و pdfاین پرسشنامه جهت سنجش ابعاد شخصیت برند و ارزش ویژه برند برای 5 برند معتبر ورزشی طراحی شده است. پرسشنامه شامل ابعاد زیر است:ابعاد شخصیت برند:صداقت برندهیجان برندشایستگی برندکمال برندسرسختی برندابعاد ارزش ویژه برند:کیفیت ادراک شدهآگاهی از برندتعلق به برندوفاداری به برند**پرسشنامه بسیار مرتب بوده و گویه های هر بعد با رنگ مجزا مشخص شده است** 
با
پرسشنامه 58 سوالی شخصیت برند و ارزش ویژه برند


پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک
پرسشنامه-استاندارد-عملکرد-بانک پرسشنامه استاندارد عملکرد بانک، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل مؤلفه های پرسشنامه، تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه، مقیاس پرسشنامه، مدل عملکرد بانک، نمره گذاری پرسشنامه، تحلیل براساس مؤلفه های پرسشنامه، تحلیل براساس فایلپرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت
پرسشنامه-عملکرد-شغلی-هرسی-و-گلداسمیتپرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده است. پرسشنامه پیش رو در سال 1981 توسط هرسی و گلداسمیت طراحی و اعتباری شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه 16 سوال می باشند فایل

دسته: پرسشنامه
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 5 تحقیق مقالهپرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت
فرمت فایل: word
تعداد سوالات: 42
شرح مختصر:
پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط هرسی و گلداسمیت ساخته شده است که از 42 گویه و 7 ده مقیاس توانایی (4 سوال)، وضوح (7 سوال)، کمک (5 سوال)، مشوق (6 سوال)، ارزی (9 سوال)، اعتبار (6 سوال) و محیط (5 سوال) تشکیل شده است.
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت می باشد که برای گزینه های «خیلی کم»، «کم»، «متوسط»، «زیاد» و «خیلی زیاد» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شودپرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیتپرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت پرسشنامه عملکرد سازمانی
ادامه مطلب ...


پرسشنامه هوش معنوی افراد
پرسشنامه-هوش-معنوی-افراد پرسشنامه هوش معنوی افراد، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه فوق در سال 2011 توسط هیلدبرانت ابداع شده و از پرسشنامه های استاندارد می باشد که سید محمد مقیمی و مجید رمضان، آن را ترجمه کرده اند. پرسشنامه فایل

پرسشنامه رفتار کمک طلبی ریان و پنتریچ (پرسشنامه درگیری رفتاری)
پرسشنامه بلوغ عاطفی(ems ) یاشویرینگ و ماهیش بهار ا
مفهومرفتارعاطفی بالغدرهرسطحی،حاصلرشدطبیعیعاطفیاست. شخصی قادرب نترلعواطفخویشاستکهتاخیردر راتحملکند،بدوناینکهتاسفبخوردورنجبکشد. یکیازمهمترینعواملموفقیتدرزندگی شویی،رشدوبلوغعاطفیاست.  بلوغعاطفی جریانیاستکهطیآنشخصیتفردبهطورمداومبرای احرازبیشازپیشسلامتعاطفی،ازلحاظروانیوفردی میکوشد.
پرسشنامه بلوغ عاطفی (ems) از یاشویرینگ و ماهیش بهار ا می باشد . این پرسشنامه شامل 48 سؤال و چهار بعد عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی،  ناسازگاری اجتماعی،  فروپاشی شخصیت فقدان استقلال است.
به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان
این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.
پرسشنامه بلوغ عاطفی(ems) یاشویرینگ و ماهیش بهار ا
 
 
برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.
 
 
 
 
اختصاصی از اینو دیدی نمونه پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث
نمونه پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث پرسشنامه حاضر با هدف بررسی شخصیت و خصوصیات اخلاقی، طراحی شده که به صورت فرمت word در 76 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، لازم به ذکر است این پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و همراه با طرز اجرا و نمره دادن ارائه شده است در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث