معنی و مفهوم دشمن دانا


کانال تلگرام انشای بیست
http://t.me/enshay20
[email protected]

معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. ... از انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم ..., دشمن دانا بلندت میکند,ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند,دشمن دانا بلندت میکند بر ... دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید ,داستان دشمن دانا به از ... دشمن دانا بلندت می کند -- بر زمینت می زند نادان دوست.معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست ... انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم را در زندگی دارند به ظاهر خود را دوست ... در موح باز بخوانیم: امتیاز دهید: ad.feb 3, 2017 - مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید شعر دشمن دانا به از نادان دوست دوستی با مردم دانا ن ت ...دشمن دانا بلندت می کند - بر زمینت می زند نادان دوست نویسنده: حسین حمیدی .. من برای هر یک چند تا نمونه می آورم: دشمن دانا بلندت می کند: ۱- وقتی با دشمن یا رقیب دانا، زیرک و کاربلد بخواهی مبارزه کنی برای عدم ش ت باید خودت را قوی کنی.
کانال تلگرام بهترین موزیک وکلیپ
http://t.me/nehakakkar
[email protected]

کانال تلگرام انشای بیست
http://t.me/enshay20
[email protected]

معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. ... از انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم ..., دشمن دانا بلندت میکند,ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند,دشمن دانا بلندت میکند بر ... دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید ,داستان دشمن دانا به از ... دشمن دانا بلندت می کند -- بر زمینت می زند نادان دوست.معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست ... انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم را در زندگی دارند به ظاهر خود را دوست ... در موح باز بخوانیم: امتیاز دهید: ad.feb 3, 2017 - مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید شعر دشمن دانا به از نادان دوست دوستی با مردم دانا ن ت ...دشمن دانا بلندت می کند - بر زمینت می زند نادان دوست نویسنده: حسین حمیدی .. من برای هر یک چند تا نمونه می آورم: دشمن دانا بلندت می کند: ۱- وقتی با دشمن یا رقیب دانا، زیرک و کاربلد بخواهی مبارزه کنی برای عدم ش ت باید خودت را قوی کنی.
کانال تلگرام بهترین موزیک وکلیپ
http://t.me/nehakakkar
[email protected]

کانال تلگرام انشای بیست
http://t.me/enshay20
[email protected]

معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. ... از انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم ..., دشمن دانا بلندت میکند,ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند,دشمن دانا بلندت میکند بر ... دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید ,داستان دشمن دانا به از ... دشمن دانا بلندت می کند -- بر زمینت می زند نادان دوست.معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست ... انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم را در زندگی دارند به ظاهر خود را دوست ... در موح باز بخوانیم: امتیاز دهید: ad.feb 3, 2017 - مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید شعر دشمن دانا به از نادان دوست دوستی با مردم دانا ن ت ...دشمن دانا بلندت می کند - بر زمینت می زند نادان دوست نویسنده: حسین حمیدی .. من برای هر یک چند تا نمونه می آورم: دشمن دانا بلندت می کند: ۱- وقتی با دشمن یا رقیب دانا، زیرک و کاربلد بخواهی مبارزه کنی برای عدم ش ت باید خودت را قوی کنی.
کانال تلگرام بهترین موزیک وکلیپ
http://t.me/nehakakkar
[email protected]

کانال تلگرام انشای بیست
http://t.me/enshay20
[email protected]

معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. ... از انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم ..., دشمن دانا بلندت میکند,ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند,دشمن دانا بلندت میکند بر ... دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید ,داستان دشمن دانا به از ... دشمن دانا بلندت می کند -- بر زمینت می زند نادان دوست.معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست ... انسان سر می زند نتیجه یک راهنمای خوب و دوست شایسته در زندگی است دوستان نادان از جهتی حکم را در زندگی دارند به ظاهر خود را دوست ... در موح باز بخوانیم: امتیاز دهید: ad.feb 3, 2017 - مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید شعر دشمن دانا به از نادان دوست دوستی با مردم دانا ن ت ...دشمن دانا بلندت می کند - بر زمینت می زند نادان دوست نویسنده: حسین حمیدی .. من برای هر یک چند تا نمونه می آورم: دشمن دانا بلندت می کند: ۱- وقتی با دشمن یا رقیب دانا، زیرک و کاربلد بخواهی مبارزه کنی برای عدم ش ت باید خودت را قوی کنی.
کانال تلگرام بهترین موزیک وکلیپ
http://t.me/nehakakkar
[email protected]
اندک دان، بسیارگوست! ثمر علم ای پسر عمل است ورنه تحصیل علم دردسر است جور به ز مهر پدر. دانا داند و پرسد، نادان نداند و نپرسد! دانایی توانایی است. دانستن را کار بستن باید. دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادانِ دوست ظلمتی مانند نادانی نیست. علمِ بی عمل همچون درخت بی ثمر است. علمِ سطحی یک سره قیل است و قال. نادان را به از خاموشی نیست. یا سخن دانسته گو ای مرد نادان! یا خموش! عالم ناپرهیزکار، کوری است مشعله دار!
طبق توافق نامه ای که بین بیمه دانا و وزارت کشور به امضا رسیده است،وزارت کشور ،سازمان های تابعه ، استانداری ها،فرمانداری ها،وبخشداری های سراسر کشور تحت پوشش انواع خدمات بیمه شرکت بیمه دانا قرار گرفتند. بر همین اساس بیمه های درمان تکمیلی گروهی پرسنل وزارت کشور واستانداری ها،اتومبیل های تی،آتش سوزی ساختمان ها،عمر وپس انداز وعمر وحوادث گروهی بر عهده بیمه دانا خواهد بود. همچنین بیمه دانا در حوزه کارکنان وزارت کشور تسهیلات مناسبی برای نیازهای بیمه ای آن ها در نظر گرفته است
گروه بنگاه‌ها: معاون فنی بیمه‌های اشخاص بیمه دانا از رشد ۸۱درصدی این حوزه با نسبت خسارت ۵۹ درصدی در سال گذشته خبر داد.به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، سید داود حسینی اظهار کرد: این آمار در…
ص68 درس دوازدهم دور شی
بیت 1 :
· کودکی از جمله آزادگان رفت برون با دو سه همزادگان
معنی : کودکی از خانواده ی انسان های نجیب و اصیل با دو سه نفر از هم سن و سالهای خودش ، برای بازی ، بیرون رفت .
بیت 2 :
· پای چون در راه نهاد آن پسر پویه همی کرد و درآمد به سر
معنی : وقتی که آن پسر بچّه شروع به حرکت و دویدن کرد ، با سر به زمین خورد.

بیت 3 :
· پایش از آن پویه در آمد ز دست مهر دل و مهره ی پشتش ش ت
معنی : به هنگام دویدن ، کنترل خود را از دست داد و مهره ی کمرش ش ت و علاقه اش به بازی از بین رفت.

بیت 4 :
· شد نفس آن دو سه هم سال او تنگ تر از حادثه ی حال او
معنی : به خاطر این حادثه ( زمین خوردن آن کودک ) آن دوستان هم سن و سالش ، احساس ناراحتی و اندوه می د.
بیت 5 :
· آن که ورا دوست ترین بود گفت در بن چاهیش بباید نهفت
معنی : نزدیک ترین دوستش گفت : باید او را در داخل چاهی عمیق ، بیندازیم.
بیت 6 :
· تا نشود راز چچو روز آشکار تا نشویم از پدرش شرمسار
معنی : تا این حادثه برای ی آشکار نشود و ما پیش پدرش شرمنده نشویم.
بیت 7 :
· عاقبت ش ترین کودکی دشمن او بود از ایشان یکی
معنی : یکی از بچّه هایی که دشمن او بود ، کودکی آینده نگر و زیرک بود.

بیت 8 :
· گفت : « همانا که درین همرهان صورت این حال نماند نهان »
معنی : آن کودک آینده نگر گفت قطعا این موضوع در میان این دوستان همراه ، پنهان نمی ماند.
بیت 9 :
· چون که مرا زین همه دشمن نهند تهمت این واقعه بر من نهند
معنی : چون که از میان همه ی بچّه ها ، مرا دشمن او می دانند ، پس به من بد گمان می شوند.
بیت 10 :
· زی پدرش رفت و خبردار کرد تا پدرش چاره ی آن کار کرد
معنی : به سوی پدرش رفت و او را از ماجرا آگاه کرد تا این که پدرش برای آن کار ، چاره ای بین د.

بیت 11 :
هر که در او جوهر دانایی است بر همه چیزش توانایی است
معنی : هر ی که در او گوهر دانایی وجود دارد ، توانایی انجام هر کاری را دارد .

بیت 12 :
· دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود
معنی : دشمن دانایی که سبب غم و اندوه انسان باشد ، از دوست نادان بهتر است.
بیمه گذاران گرامی شرکت بیمه دانا می توانند از طریق ورود به پوتال بیمه دانا اقدام به رویت و دریافت الحاقیه بیمه نامه خود نمایند.الحاقیه کلیه بیمه گزاران به صورت رایگان صادر گردیده است ومراحل به شرح زیر می باشد 1-ورود به پورتال بیمه دانا 2-کلیک روی سامانه دانایار 3-کلیک روی گزینه الحاقیه رایگان و ورود شماره بیمه نامه و تاریخ اعتبار به عنوان مثال(1393/05/09) 4-کلیک روی عبارت جستجو
تسنیم نوشت: دشمن ما فقط محمدرضاخان نبود، هر که مسیرش مسیر نباشد، دشمن ما است؛ با هر اسم مى‏ خواهد باشد. هر جمهورى را بخواهد، دشمن ما است، براى این‏که دشمن است. هر پهلوى «جمهورى ى»، «دمکراتیک» بگذارد، این دشمن ما است، هر ..
تسنیم نوشت: دشمن ما فقط محمدرضاخان نبود، هر که مسیرش مسیر نباشد، دشمن ما است؛ با هر اسم مى‏ خواهد باشد. هر جمهورى را بخواهد، دشمن ما است، براى این‏که دشمن است. هر پهلوى «جمهورى ى»، «دمکراتیک» بگذارد، این دشمن ما است، هر ..
حدادعادل ۱۱ سال پیش درباره فرجی دانا چه می گفت، حالا چه می گوید؟ غلامعلی حدادعادل، یکی از چهره های موثر مجلس در استیضاح رضا فرجی دانا، علوم است. او البته در مجلس ششم از م عان فرجی دانا بود.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در اوا مجلس ششم و پس از استعفای مصطفی معین از وزارت علوم، سید محمد خاتمی، رضا فرجی دانا را به عنوان پیشنهادی معرفی کرد. اما او با ۸۶ رای مثبت، ۱۲۷ رای منفی و ۷...
حدادعادل ۱۱ سال پیش درباره فرجی دانا چه می گفت، حالا چه می گوید؟ غلامعلی حدادعادل، یکی از چهره های موثر مجلس در استیضاح رضا فرجی دانا، علوم است. او البته در مجلس ششم از م عان فرجی دانا بود.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در اوا مجلس ششم و پس از استعفای مصطفی معین از وزارت علوم، سید محمد خاتمی، رضا فرجی دانا را به عنوان پیشنهادی معرفی کرد. اما او با ۸۶ رای مثبت، ۱۲۷ رای منفی و ۷...
حدادعادل ۱۱ سال پیش درباره فرجی دانا چه می گفت، حالا چه می گوید؟ غلامعلی حدادعادل، یکی از چهره های موثر مجلس در استیضاح رضا فرجی دانا، علوم است. او البته در مجلس ششم از م عان فرجی دانا بود.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در اوا مجلس ششم و پس از استعفای مصطفی معین از وزارت علوم، سید محمد خاتمی، رضا فرجی دانا را به عنوان پیشنهادی معرفی کرد. اما او با ۸۶ رای مثبت، ۱۲۷ رای منفی و ۷...
به گزارش جماران، مراسم بزرگداشت مرحوم حاج محمد فرجی دانا پدر رضا فرجی دانا سابق علوم تحقیقات و فناوری در مسجد تهران برگزار شد. در این مراسم، کمال ازی، محمد فرهادی علوم، سیدمحمود…
دانا نگارش ۱۷٫6 دانا متوسطه و 9,3 پیش ی (۹۵/۱۰/15) قابل دریافت می باشد. ادامه مطلب
معمولا پس از مطالعه رمان ها و دیدن هایی به سبک سورئالیسم، احساسی بر گرفته از معما، ابهام، ترس و دلهره و هیجان را حس خواهید کرد. همچنین فکر مخاطب درگیر نماد ها و راز و رمز های موجود در اثر خواهد بود. یکی از دلایل جذ ت سورئالیسم همین است. احساس دلهره و راز آلودگی و معمای همراه با درگیری شدید ذهن بر سر نماد ها و کشف رمز ها. این مقدمه از این رو است که میخواهیم درباره ی صحبت کنیم در این سبک که بحث و نظرات زیادی در پی داشته. آنهایی که دشمن را دیدند حتمی میدانند پس از اتمام چه حس قدرتمندی از ایهام و سوال و در ذهن ایجاد میشود و اولین کاری که د تحقیق برای کشف معنی و مفهوم این در موتورهای جستجو بوده! دشمن اثری بسیار راز آلود است که خیلی از منتقدان آن را یک علامت سوال بزرگ و ی که مخاطبین را به خشم میآورد یاد د. دشمن محصول سال 2013 ساخته دنیس ویله نوو است. ی که پس از دیدن آن به شدت دنبال کشف مفهوم آن خواهید گشت. و به نقد ها و نظرات و بحث های زیادی برخورد میکنید. برای مشاهده نقد و تفسیر این به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
دانانگارش 18٫9 دانا متوسطه و10.6پیش (96/02/18) ادامه مطلب
دانا نگارش ۱۷٫9 دانا متوسطه و9.7پیش(۹۵/11/13) قابل دریافت می باشد. ادامه مطلب
فروش ویژه بیمه بدنه بیمه دانا تا پایان مهر تمدید شد

طرح فروش ویژه بیمه بدنه بیمه دانا تا پایان مهر ماه جاری تمدید شد .
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، به مناسبت اعیاد خجسته قربان و غدیر و استقبال گسترده هموطنان از تخفیف بیمه بدنه این شرکت، طرح فروش ویژه بیمه بدنه بیمه دانا تا 70 درصد تخفیف تا پایان مهر ماه سال جاری تمدید شد . بنا بر این گزارش، طرح تخفیف بیمه دانا صرفا برای خودروهای سواری{ به جز کرایه بین شهری} خواهد بود . گفتنی است: 70 درصد تخفیف در بیمه بدنه خودروهای سواری مدل 1394 شمسی یا 2015 و2016 میلادی و 60 درصد تخفیف در بیمه بدنه خودروهای سواری با سال ساخت 1389 تا 1393 شمسی و 2010 تا 2014 میلادی از جمله تسهیلاتی است که بیمه دانا در اختیار متقاضیان قرار می دهد . علاقه مندان برای ب اطلاعات بیشتر می توانند به کلیه شعب و نمایندگی های بیمه دانا در سراسر کشور مراجعه کنند . طرح فروش ویژه بیمه بدنه بیمه دانا تا پایان مهر تمدید شد
آ ین تغییرات موجود در نگارش ۲۱٫۴ دانا متوسطه (۹۶۱۱۰۳)dana نگارش ۲۱٫۴ دانا متوسطه (۹۶۱۱۰۳) قابل دریافت می باشد. نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید. دریافت نگارش 21/4 دانا
عنوان: نگارش دانا 21/4
حجم: 20.9 مگابایت
توضیحات: نگارش دانا 21/4 متوسطه دوم
دشمن ما فقط محمدرضاخان نبود، هر که مسیرش مسیر نباشد، دشمن ما است؛ با هر اسم مى‏ خواهد باشد. هر جمهورى را بخواهد، دشمن ما است، براى این‏که دشمن است. هر پهلوى «جمهورى ى»، «دمکراتیک»…
ولادیمیر پوتین یک دسامبر در سخنرانی سالانه خود در «مجمع فدرال» گفت: "برخی از کشورهای خارجی روسیه را دشمن می دانند اما حقیقت این است که ما به دنبال دشمنی با هیچ کشوری نیستیم و هیچ گاه نبوده ایم. ما به دوست نیازمندیم اما اجازه نخواهیم داد که منافع مورد ما نقض شده یا نادیده انگاشته شوند."  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
پاو وینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان )
پاو وینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان )
دانا نگارش ۱۷٫7 دانا متوسطه (۹۵/11/02) قابل دریافت می باشد. ادامه مطلب
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت ادبیات فارسی سوم راهنمایی , درس پنجم (دانایی) با و پر سرعت .
 پاو وینت ادبیات فارسی سوم راهنمایی , درس پنجم (دانایی)
 پاو وینت ادبیات فارسی سوم راهنمایی , درس پنجم (دانایی) دانایی:بدان کوش تا زود دانا شوی              چو دانا شوی زود والا شوینه  دانا تر آن که  والاتر است              که  والا تر است آن که  داناتر استنبینی ز شا هان که  بر  تخت گاه             ز دانندگان  باز جویند راه ؟اگر چه بمانند د یر و د راز              به دانا بود شان  همیشه  نیازنگهبان گنجی تو از دشمنان             و دانش نگهبان تو جا ودانبه دانش شود مرد ،  پرهیزکار             چنین گفت آن ب د هوشیارکه  دانش  ز تنگی  پناه آورد             چو بیراه گردی به  را ه آوردبوشکور بلخیبدان کوش تا زود دانا شوی / چو دانا شوی زود والا شوی:  ۱-  بدان کوش :  تلاش زیادی کن ۲- زود : قید زمان۳- دانا : صفت فاعلی ( بن مضارع + ا ) نقش دستوری آن مسند است. ۴- شوی : فعل اسنادی  ۵- چو : وقتی که ، هنگامی که  ، حرف پیوند است.۶- والا :  ارجمند ، بلند مرتبه ، نقش دستوری آن  مسند است.** معنا و مفهوم :  برای دانا شدن تلاش زیادی کن تا ارجمند و بلند  مرتبه گردی .نه دانا تر آن که والاتر است / که والاتر است آن که داناتر است:۱-  آن : نهاد 2- داناتر : مسند ، نه دانا تر  آن : آن داناتر نیست. بیت دارای چهار جمله است.3- آرایه ی تکرار دارد. واج آرایی دارد.** معنا و مفهوم : هر ی که ارجمند است و مقام بلندی دارد به معنای دانا بودن او نیست ولی هر ی که دانا باشد، مقام و منزلت او بالا است.نبینی ز شاهان که بر تخت گاه / ز دانندگان باز جویند راه :۱- نبینی : نمی بینی ۲-  ز : مخفّف از است.۳- شاهان : متمّم ۴- تخت گاه :  جایگاه مخصوص که پادشا هان بر آن می نشینند. منظور تخت پادشاهی است. پسوند ( گاه ) پسوند مکان است.  ۵ -دانندگان : صفت جانشین اسم به معنی افرادِدانا و نقش دستوری آن متمّم است. ۶- باز جویند راه : راه و روش درست زندگی را می آموزند. ** معنا و مفهوم : مگر نمی بینی پادشاهان ، راه و رسم درست زندگی را از افراد دانا و دمند می پرسند ؟   اگر چه بمانند دیر و دراز /  به دانا بُوَد شان همیشه نیاز:۱-  اگر چه : حرف پیوند ۲-  دیر و دراز : قید   ۳-  همیشه : قید زمان ۴-  شان : سوم شخص جمع ، مضاف علیه نیاز ؛ یعنی ، نیازشان همیشه به دانا است.  ۵- دانا : صفت فاعلی و نقش مسندی دارد.**  معنا و مفهوم :  پادشاهان در تمام دوره ی حکومت خود به  تجربه افراد دانا نیاز مندبودند. نگهبان گنجی تو از دشمنان / وُدانش نگهبان تو جاودان:
۱-  نگهبان گنجی : نگهبان گنج هستی ، پسوند ( ی ) فعل اسنادی است.  ۲- دشمنان : متمّم . بیت دارای آرایه ی تکرار و واج آرایی است.  مصراع دوم سبک اسانی داردو  واژه ها شکل کهنی و لهجه ای دارند.**  معنا و مفهوم :تو نگهبان گنج هستی امّا دانش، حافظ و نگهبان  توست.به دانش شود مرد، پرهیزگار / چنین گفت آن بِ د هوشیار:۱- دانش : نقش آن متمّم است . ۲-  مرد : نهاد ، منظور از مرد، مطلق همه ی انسان ها است.    آن ب د هوشیار : گروه نهادی 3- پرهیز گار : صفت فاعلی ( بن مضارع + گار ) نقش دستوری آن مسند است.** معنا و مفهوم : دانش اندوزی سبب پاکدامنی انسان می شود و چه زیبا  دانایان گفته اند !  شامل 23 اسلاید powerpoint
با
پاو وینت ادبیات فارسی سوم راهنمایی , درس پنجم (دانایی)
بیمه دانا بمناسبت 40 سالگی تاسیس خود در بخش بیمه ثالث و بدنه تخفیفاتی به بیمه گذاران خود هدیه مینماید این تخفیفات بشرح زیر میباشد : 1 حق بیمه ثالث چنانچه بصورت نقدی پرداخت گردد 15% تخفیف ویژه 2- حق بیمه ثالث چنانچه بصورت اقساطی پرداخت گردد 10% تخفیف ویژه 3- برای اتومبیلهایی که نزد شرکت بیمه دانا بیمه بدنه دارند و یا همزمان صادر گردد مشمول 15% تخفیف می شود . 4- در بخش بیمه بدنه نیز بصورت 30% نخفیف علاوه بر سایر تخفیفاتی که شامل بیمه نامه میشود . بیمه گذاران محترم و مشتریان گرامی بیمه دانا این فرصت را مغتنم شمرده و از تخفیفات فوق بهرمند گردد برای ب اطلاعات بیشتر میتوانید به دفتر این نمایندگی مراجعه و یا با شماره تلفن 2737 993 0935 و ثابت 32352090 کد 011 تماس حاصل نمائید . نمایندگی بیمه دانا شرکت خدمات بیمه ای سهام عد (سعاد)
دانا نگارش ۱۷٫9 دانا متوسطه و9.7پیش(۹۵/11/13) قابل دریافت می باشد. ادامه مطلب
بیمه دانا اصغری 8480 شهرک غرب سعادت آباد/ ارائه کلیه خدمات بیمه ای و صدور و تمدید بیمه نامه دانا و سایر شرکتهای بیمه بصورت حضوری و غیر حضوری...در تعطیلات نوروزی و تعطیلات رسمی و غیر رسمی از 9 صبح تا 17 شب ارسال بیمه رایگان به تمام نقاط کشور ما اعتماد شما را بیمه میکنیم همراه 09121058126 ثابت 22080067