معماری

پاو وینت بررسی معماري بیونییکی – انسان، طبیعت، معماري
پاو وینت بررسی معماري بیونییکی – انسان، طبیعت، معماري
پاو وینت بررسی معماري بیونییکی – انسان، طبیعت، معماري
پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - نور در معماري
به صفحه فایل پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - نور در معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - آب در معماري
به صفحه فایل پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - آب در معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - بام سبز و معماري سبز
به صفحه فایل پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - بام سبز و معماري سبز خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی ادبیات و معماري،درس انسان، طبیعت و معماري
پاو وینت بررسی آنتروپومتری در معماري، انسان،طبیعت،معماري
پاو وینت بررسی معماري و ر گریپیوس، معماري معاصر غرب
پاوپوینت درس انسان طبیعت معماري - تناسبات در معماري
به صفحه فایل پاوپوینت درس انسان طبیعت معماري - تناسبات در معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی معماري دینامیک، معماري مجازی
به صفحه فایل پاو وینت بررسی معماري دینامیک، معماري مجازی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی معماري سبک اسانی ، معماري ی
به صفحه فایل پاو وینت بررسی معماري سبک اسانی ، معماري ی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - موسیقی در معماري
به صفحه فایل پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - موسیقی در معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی معماري دینامیک، معماري مجازی
به صفحه فایل پاو وینت بررسی معماري دینامیک، معماري مجازی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - معماري بیونیک
به صفحه فایل پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - معماري بیونیک خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاوپوینت درس انسان طبیعت معماري - تناسبات در معماري
به صفحه فایل پاوپوینت درس انسان طبیعت معماري - تناسبات در معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - اعداد در معماري
به صفحه فایل پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - اعداد در معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - نور در معماري جهان
به صفحه فایل پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - نور در معماري جهان خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت هندسه در معماري- به همراه تحلیل هندسی معماري مسجد شیخ لطف الله اصفهان و تحلیل هندسی برج
پاو وینت بررسی معماري سبک اسانی ، معماري ی
به صفحه فایل پاو وینت بررسی معماري سبک اسانی ، معماري ی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاوروپوینت درس انسان طبیعت معماري، بررسی اقلیم در معماري
به صفحه فایل پاوروپوینت درس انسان طبیعت معماري، بررسی اقلیم در معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - اصول معماري پایدار
به صفحه فایل پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - اصول معماري پایدار خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی ادبیات و معماري،درس انسان، طبیعت و معماري
به صفحه فایل پاو وینت بررسی ادبیات و معماري،درس انسان، طبیعت و معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی معماري بیونییکی - انسان، طبیعت، معماري
به صفحه فایل پاو وینت بررسی معماري بیونییکی - انسان، طبیعت، معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاوروپوینت درس انسان طبیعت معماري، بررسی اقلیم در معماري
به صفحه فایل پاوروپوینت درس انسان طبیعت معماري، بررسی اقلیم در معماري خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر


نقشه اتوکد معماري دو طبقه روی کرسی (نقشه بتنی معماري)
نقشه-اتوکد-<font style=معماري-دو-طبقه-روی-کرسی-(نقشه-بتنی-معماري)" / onload="resetwh(this,470);">
نقشه اتوکد معماري دو طبقه روی کرسی(نقشه بتنی معماري). این نقشه اتوکدی معماري با دو طبقه روی کرسی دارای شیت های معماري پلان موقعیت ساختمان، پلان اندازه گذاری پارکینگ و طبقه روی کرسی، پلان اندازه گذاری طبقه دوم، پلان مبلمان و ...

 فایل
 

پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - معماري با خاک و زندگینامه پروفسور نادر خلیلی
به صفحه فایل پاو وینت درس انسان طبیعت معماري - معماري با خاک و زندگینامه پروفسور نادر خلیلی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر


پاو وینت سینما و معماري
پاو وینت-سینما-و-<font style=معماري" / onload="resetwh(this,470);"> پاو وینت با موضوع سینما و معماري، در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل خویشاوندی معماري با سینما، تلویزیون، سینما و باز نمایی جهان، مفهوم فضا و زمان در سینما، معماران و سینما، شهر، خانه، جاده و ... در سینما، معماري و تاثیر آن بر فایل


<font style=معماري-را-فرهنگ-م?-سازد-نه-اقل?م!-نمونه-موردی-معماري-بوشهر" / onload="resetwh(this,470);">
معماري را فرهنگ م? سازد نه اقل?م! نمونه موردی:معماري بوشهر
فرمت فایل ی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 1428
قیمت: 3900 تومان
بخشی از متن:
نخستین پایه و گام در خلق معماري ، شناخت است.شناخت ، امکانی است برای رسیدن به مبانی نظری و میدانیم معماري بدون پشتوانه مبانی نظری ، تبدیل به معماري کاغذی میشود.معماري کاغذی هویت ندارد.در سطح حرکت م? کند و فاقد جوهر ماندگاری است.در ا?ران، ?ک? از مهم تر?ن موانع درک و شناخت معماري اص?ل ا?ران?، نگاه ساده انگارانه و غ?ر عمق? به آن است .تحل?ل معماري بر اساس ا امات و د?کته شرا?ط اقل?م? ?ک? از ا?ن روش های ناکارآمد معماري در ا?ران است .ا?ن باور و اعتقاد بن ما?ه و ساختار معماري را اقل?م م? داند و تمام اشکال معماري را شکل گرفته بر اساس شرا?ط اقل?م? تفس?ر م? کند .با ا?ن نظرگاه، معماري ?زد همان قدر تحت تأث?ر اقل?م شکل گرفته که معماري بوشهر ?ا معماري اسان.ا?ن مقاله با استناد به خصوص?ات مستند معماري بوشهر ، میکوشد این گزاره را بیان کند که معماري زاده بازتاب و فرهنگ است نه خاصل اجباری شرایط اقل?م? .معماري اگر معماري باشد، قطعًا، ا امات اقل?م? را هم در خود خواهد داشت ول? شکل و ساختارش کام?ً با تأث?رگرفتن از شرا?ط فرهنگ? و جو غالب اجتماع? بوجود م? آ?د.
 فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

معماري بوشهر
معماري را فرهنگ م? سازد نه اقل?م!"/>
پاو وینت تمدن و معماري مصر باستان این پاور پوینت 40 اسلاید می باشد و تیترهای زیر را شامل می شود
کشف راز شکوفایی تمدن مصر باستان
معماري مصر عجایب دنیای باستان را خلق کرد
اهرام مصر
معابد در مصر
ستون های مصری
ع های زیبا از تمدن مصر
معماري مصر
تفسیر معبد آمون
برای این فایل رمز را با کلیک بر روی ید یداری تا رمز به ایمیل شما ارسال و سپس با استفاده از رمز دریافتی فایل را از لینک نمائید.


<font style=معماري" src="http://s5.picofile.com/file/8120890384/11.jpg" cl ="aligncenter" />
تمدن مصرادامه مطلب