ماه زندگی

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود
زندگی گاه به کام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و کم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد...
زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد. یغما گلرویی
دیر زمانی است که خوب می دانیم
چشمه آرزو های جاری است
ابرهای دلمان پربارند
کوه های ذهن و شه ما پا برجا
دشت های دلمان سبز و پر از چلچله ها
روز ما گرم و شب از قصه دیرین لبریز

می دانیم

زندگی در گذر است
همچو آواز قناری در باغ

می دانیم

زندگی آوازی است که به جان ها جاری است
زندگی نغمه سازی است که در دست نوازشگر ما است
زندگی لبخندی است که نشسته به لبان
زندگی یک رویا است که تو امروز به آن می نگری
زندگی یک بازی است که تو هر لحظه به آن می خندی
زندگی خواب خوش کودک احساس من است
زندگی بغض دل توست به هنگام سحر
زندگی قطره اشکی است فروریخته بر گونه تو
زندگی آن رازی است که نهفته است به چشم گل سرخ
زندگی حرف نگفته است که تو می شنوی
زندگی یک رویاست که به خوابش بینی
زندگی دست نوازشگر توست
زندگی دلهره و ترس درون دل توست
زندگی امیدی است که تو در نگاه من می جویی
زندگی عشق نهفته است به شه تو
زندگی این همه است

می دانیم

زندگی یک سفر است
زندگی جاده و راهی است به آن سوی خیال
زندگی تصویری است که به آئینه دل می بینی
زندگی رویایی است که تو نادیده به آن می نگری
زندگی یک نفس است که تو با میل به جانت بکشی
زندگی منظره است، باران است
زندگی برف سپیدی است که بر روح تو بنشسته به شب
زندگی چرخش یک قاصدک است
زندگی یک رد پایی است که بر جاده خاکی فرو افتادست
زندگی بوی خوش نسترن است
بوی یاسی است که گل کرده به دیوار نگاه
زندگی خاطره است
زندگی دیروز است
زندگی امروز است
زندگی آن شعری است که عزیزی نوشته است برای
زندگی تابلو ع ی است به دیوار اتاق
زندگی خنده یک شاه پرک است بر گل ناز
زندگی دل انگیز خطوط لب توست
زندگی یک حرف است، یک کلمه
زندگی شیرین است
زندگی تلخی نیست
تلخی زندگی ما همچو شهد شیرین است

می دانیم

زندگی آغازی است که به پایان راهی است
زندگی آمدن و بودن و جاری شدن است
زندگی رفتن خاموش به یک تنهایی است

می دانیم

زندگی آمدن است
زندگی بودن و جاری شدن است
زندگی رفتن و از بودن خود دور شدن است
زندگی شیرین است
زندگی نورانی است
زندگی هلهله و مستی و شور
زندگی این همه است

می دانیم

زندگی گرچه گهی زیبا نیست
یا که تلخ است و دگر گیرا نیست
رسم این قصه همین است و همه می دانیم
که نه پایدار غم است و نه که شاد می مانیم
زندگی شاد اگر هست و یا غمناک است
نغمه و ترانه و آواز است
بانگ نای باشد اگر یا که آواز قناری به دشت
زندگی زیبا است

می دانیم

اشک و لبخند همه زندگی است
ناله و آه و فغان زندگی است
آمدن زندگی است
بودن و ماندن و دیدن همه یک زندگی است
رفتن و نیست شدن زندگی است
این همه زندگی است

می دانیم

زندگی، زندگی است...
قسمت 27 سریال شهرزاد رو دیدم، یه جایی تو دیالوگ هاش می گه مگه چقدر زنده ایم، چرا زندگی نمی کنیم و... راست است چیزی، ی رو که دوست داریم برخی وقت یا نمی تونیم داشته باشیم یا اگر بخواییم داشته باشیم براش باید خیلی هزینه بدیم ... سپیدیم به چار دیواری زندگی و جایی رو ندیدیم و همه اش داریم به این فکر می کنیم که چه خوب بود اگه ... وقت کم است غنیمت شمرید آری زندگی زیباست اگر بخواهی به دور از خود زندگی کنی مثل یک کودک باید از زندگی لذت برد
رفتارها بر حسب اجبار یا عادت و بخشی از سر انتخاب است. انتخاب ها نیز به باور ها و سلیقه ها بستگی دارد؛ زندگی ایمانی سبکی است که رفتارهای آن از انتخاب های دینی پدید آمده و ما می توانیم درون فرهنگِ مبتنی بر دین آن ها را دنبال نماییم . اعتقاد ما این است که همه ی حوزه های زندگی را پوشش داده و لذا است اج یک نسخه ی خوب برای یک زندگی متعالی، از درون مبانی دینی و زندگی مومنان ؛ برای ارائه به جامعه و همه ی مشتریان مشتاق ، انتظاری درست و منطقی از انسان های معتقد و یک نظام مبتنی بر ارزش های دینی است .
دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد......
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟
گله هارابگذار!
ناله هارابس کن!

تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازکم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست که نیست!!

زندگی گاه به کام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و کم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
چه به کام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد...

زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد
زندگی همون چیزی میشه که تو میسازی.هیچ وقت نزار شعله جاه طلبی ات خاموش بشه به هیچ قیمتی.تو برای زندگی بدنیا اومدی پس زندگی بساز که درحد توست...
برای یافتن مولفه های یک زندگی برتر ؛ باید اوصاف خوبان این دیار بررسی شود ؛ چه آنها که رفتند و چه آنها هستند و هنوز هم الگویی زیبا برای یک زندگی زیباترند. در این قسمت به برخی دیگر از خصوصیاتِ زندگیِ هشت ساله اشاره می شود؛ خصلت هایی که نشان داد هم عملی و کاربردی است و هم تضمین کننده ی یک زندگی موفق ، و الگویی است مناسب ؛ برای همه ی انی که به دنبال داشتن یک زندگی ایمانی هستند .
بیخــــو هــآی من تقـــــآص کم حافظه گی دلـم است...
سرمشـــــق هـــــآیی ک هرشب زندگی به دلـم یـــآدآوری میکند...
هر شب شروع میکند برایم...
از صفحــه اول...کتاب زندگی میخوانــد
میگوید تکرار کن و بنویـس...
زندگی سخت نیست...تصورت را عوض کن..
عشق هـوس نیست..با هوس اشتباه نگیر...
هیچ بد نبوده...سعی کن به دل نگیری...
زندگی چشم برهم زدنیـست...بگذار بگذرد... (از خودم)
زندگی خاطره ی امدن و رفتن ماستشب آرامی بود میروم در ایوان، تا بپرسم از خودزندگی یعنی چه؟مادرم سینی چایی در دستگل لبخندی چید، هدیه اش داد به منخواهرم تکه ی نانی آورد، آمد آنجالب پاشویه نشستپدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی دادشعر زیبایی خواند، و مرا برد به آرامش زیبای یقینبا خودم می گفتم:زندگی، راز بزرگیست که در ما جاریستزندگی فاصله ی آمدن و رفتن ماسترود دنیا جاریستزندگی، آبتنی در این رود استوقت رفتن به همان ی، که به هنگام ورود آمده ایمدست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟هیچ!!!زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماندشاید این حسرت بیهوده که بر دل داریشعله ی گرمی امید تورا خواهد کشتزندگی درک همین اکنون استزندگی شوق رسیدن به همانفر است، که نخواهد آمدتو نه در دیروزی، و نه در فر ظرف امروز، پر از بودن توستشاید این خنده که امروز، دریغش کردیآ ین فرصت همراهی با، امید استزندگی یاد غریبی است، که در ی خاکبه جا می ماندزندگی، سبزترین آیه، در شه ی برگزندگی، خاطر یک قطره، در آرامش رودزندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذرزندگی، باور دریاست در شه ی ماهی، در تنگزندگی ترجمه ی روشن خاک است، در آیینه ی عشقزندگی، فهم نفهمیدن هاستزندگی، پنجره ای باز به دنیای وجودتا که این پنجره باز است، جهانی با ماستآسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماستفرصت بازی این پنچره را دری مدر نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم از ساحت دل برگیریمروبه این پنجره، با شوق، سلامی زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر استوزن خوشبختی من، وزن رضایتمندیستزندگی، شاید شعر پدرم بود که خواندچای مادر، که مرا گرم نمودنان خواهر که به ماهی ها دادزندگی شاید آن لبخندیست، که دریغش کردیمزندگی ی پاک حیاتست، میان دو سکوتزندگی، خاطره ی آمدن و رفتن ماستلحظه ی آمدن و رفتن ما تنهاییستمن دلم می خواهد قدر این خاطره را دری م
مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنا در زندگی (هدف در زندگی)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنا در زندگی (هدف در زندگی)
نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگی میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگی می کند و مثل سگ می میرد!
پیشنهاد ارزشی درس دین و زندگی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:پیشنهاد ارزشی درس دین و زندگی
معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان دین و زندگی :پیشنهاد ارزشی درس دین و زندگی
سه پیشنهاد برای فرم ارزشی معلمان دین و زندگی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران دین و زندگی که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش.
تعداد صفحات کل پیشنهادات 41 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :


پیشنهادی ارزشی برای تدریس دین و زندگی


پیشنهادارزشی طراحی سؤالات امتحان دین وزندگی


طرحها و پیشنهادات  درس دین و زندگی در دبیرستان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش معنا در زندگی (هدف در زندگی)
سلام الان داشتم به این شعری که میگه زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست ..... واقعا همینه خودمونیم که با هنرمون با فکرمون با تلاشمون زندگی رو میسازیم زندگی خیلی پیچیده است روز به روزی که به سن ادما اضافه میشه پیچیدگیش بیشتر میشه ی مشکل حل میشه ی مشکل دیگه به اقتضای سنت بهش اضافه میشه واقعا کلافه کننده است زندگی خیلی سخته ،پر از شادی و غمه خدایا دستامو ول نکن ما امیدمون به توئه
ازتولد رنج ما آغاز شد......رنج افتادن به دام زندگی دل ب از تمام زندگیدر تو گم گشتم به نام زندگی
با تو بودن شد برایم هر نفس معنی ناب کلام زندگی
اوج خواهش های تو اما کشید
عاقبت ما را به کام زندگی نوش دارویم بمان تلخی نکن
تا ننوشم زهر جام زندگی
معنی هر دل ب مرگ بود
تو نبودی یام زندگی با تولد رنج ما آغاز شد
رنج افتادن به دام زندگی
با تو بودن شد برایم هر نفس معنی ناب کلام زندگیسلام دوستان 13/10/1370 تولدمه درست 8روز بعد. نمی خواستم تو وب بگم اما پیام های دعوت عده ای باعث شدند تا درباره آن هم یه پست بذارم.هرکی برا خودش پیام جمع میکنه اما من میگم اگه دلت خواست پیام بده. خوب سرتونو درد آوردم. ببخشید دیه.
صداقت و راستگویی از عناصر اصلی یک زندگی ایمانی و از ویژگی های مهم یک انسان مؤمن است و دروغ مایه ی اصلی از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی و باعث نابودی و هلاکت انسان است. دروغ به جز اثرات م ب در وجود شخص ، باعث از بین رفتن امنیت روانی جامعه می شود و تار های بی اعتمادی را در جای جای جامعه می تند ؛ بد بینی حاکم میدان زندگی می گردد و هلاکت در ابعاد مختلف زندگی را به همراه خواهد آورد . سلاحِ مردان خدا راستگویی است و اسلحه ی لشکریان دروغ گویی .


تحقیق تعریف کیفیت زندگی
تحقیق-تعریف-کیفیت-زندگی تحقیق با موضوع تعریف کیفیت زندگی، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعریف کیفیت زندگی، تاریخچه مطالعات کیفیت زندگی، کاربردهای اندازه گیری کیفیت زندگی، ویژگی های کیفیت زندگی، منبع. بخشی از متن تحقیق: کیفیت فایل

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله هارابگذار! ناله هارابس کن! تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازکم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست که نیست!! زندگی گاه به کام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و کم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛ زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد.. یغما گلرویی
جامعه ی ما به شدت نیازمند باز سازی فرهنگی است ؛ما ، مسئولان و مردم خوب این سر زمین ، هشت سال لذت زندگی با طعم ایمان راچشیده ایم و ثمرات آن را در گذر از مراحل و مقاطع حساس زندگی تجربه کرده ایم ؛ پس می توانیم از این پس آنگونه باشیم ؛ که بوده ایم .در بخش های قبلی این نوشتار به برخی از صفات رزمندگان در خلق زندگی زیبا و سرشار از امید ، اشاره شد . اکنون نیز به بعضی دیگر از این صفات پسندیده اشاره می شود؛ امید است در عمل به آنچه شهیدان آف د؛ راه دینی شدن خویش و ایمانی شدن آیندگان را بیافرینیم .
مهریه یا همان داستان خانمان سوز که شامل حال افراد نادان و جاهل می شوند که زندگی را با مهریه بالا متزلل می سازند و زندگی را نابود می کنند .
با وجود فرهنگ فقیر غربی و خانمان سوز غرب ، تمامی دختران و زندگی آنهارا نابود می کنیم .
زندگی به امری گفته می شود که پر از سختی و ناراحتی و مشکلات باشد ، اصلا مگه زندگی در این دنیا جز سختی چیز دیگری است؟؟؟
اگه لذت خوردنی ها ، ملال انگیزی بعد از شکم پر آن و زمان تخلیه و بیماری های ناشی از پر خوری آن...
اگه لذت چند دقیقه ای آن ،  خستگی و ملال انگیزی و شستن و نظافت دینی و ی بعد از آن 
و بسیاری از لذت های زود گذر دنیایی.....
و الا اگه همه این لذت ها برای خدا باشد بسیار هدف مند می شود و .....
سلام دوستان عزیز
در گروه تلگرامی با موضوع طب سنتی و روشهای زندگی بهتر و یادگیری مهارتهای زندگی عضو شوید. امیدوارم مطالب کانال مورد استفاده شما واقع شود
https://t.me/zendegiyejavid
 
فایل علمی معنا در زندگی (هدف در زندگی)
محقق گرامی سلام
به روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه فایل علمی معنا در زندگی (هدف در زندگی)

برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل فایل علمی معنا در زندگی (هدف در زندگی)، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید .
 
 
توضیحات بیشتر و
فایل علمی معنا در زندگی (هدف در زندگی)
محقق گرامی سلام
به روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه فایل علمی معنا در زندگی (هدف در زندگی)

برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل فایل علمی معنا در زندگی (هدف در زندگی)، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید .
 
 
توضیحات بیشتر و
انسان در طول زندگی خود در روی زمین همواره نیازمند به س ناه بوده است. اگر به دوران اولیه زندگی انسان برگردیم، غار ابت ترین و کهن ترین مسکن انسان است که طبیعت به انسان ارزانی داشته است. در دوان نوسنگی انسان به دنبال دستی به مواد غذایی از غار خارج شد و زندگی یک جا…
انسان در طول زندگی خود در روی زمین همواره نیازمند به س ناه بوده است. اگر به دوران اولیه زندگی انسان برگردیم، غار ابت ترین و کهن ترین مسکن انسان است که طبیعت به انسان ارزانی داشته است. در دوان نوسنگی انسان به دنبال دستی به مواد غذایی از غار خارج شد و زندگی یک جا…
مطلبی از اویسی درباره سبک زندگی با مقوله سلام در رو مه جوان آمده است که در ادامه قرار داده شده است.
سبک زندگی کامران اویسی
خلاصه ای از زندگی نامه اکرم (صل الله علیه و آله)

مقدمه
زندگی حضرت محمد (ص) از صدر مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار داشته است ؛ با اینهمه ، روایات بی شمار موجود در بیشتر جزئیات همداستان نیستند و به ویژه آگاهیهای ما در باب زندگی آن بزرگوار ، پیش از بعثت ، به تفصیل شرح سیرة ایشان پس از بعثت نیست . به هر حال ، آنچه از مطالعه و بررسی زندگی وی در طول 63 سال در ذهن نقش می بندد، بازت از تصویر ظهور ی الهی و سرگذشت شخصیتی است که با پشت سر نهادن دشواریهای بسیار ، بی هیچ خستگی و ناامیدی به اصلاح جامعه ، دست زد و توانست جزیره العرب را متحد کند و آمادة گستردن در بیرون از مرزهای عربستان شود و از آن مهم تر دیانتی را بنیاد نهد که اینک یکی از مهم ترین ادیان جهان به شمار می رود .
قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲ (شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان) قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان)


پاو وینت کیفیت زندگی کاری
پاو وینت-کیفیت-زندگی-کاری
پاو وینت کیفیت زندگی کاری، در حجم 16 اسلاید همراه با توضیحات کامل، شامل مفاهیم کیفیت زندگی کاری، سطوح کیفیت، برنامه های کیفیت زندگی کاری، موانع برنامه های کیفیت زندگی کاری، عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی کاری، شاخص های بهبود کیفیت زندگی کاری ...

 فایل