فروشگاه فایل های علوم دامی و کشاورزی

منابع آزمون ی کشاورزی و منابع طبیعی منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی, منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 95, منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 96, منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 97, منابع ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 95, منابع ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 96, منابع ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 97, ای اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 95, ای اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 96, ای اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 97, منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی سراسری, منابع ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی آزاد , منابع آزمون ی چوب و جنگل, منابع آزمون ی چوب و جنگل 95, منابع آزمون ی چوب و جنگل 96, منابع آزمون ی چوب و جنگل 97, منابع ی چوب و جنگل 95, منابع ی چوب و جنگل 96, منابع ی چوب و جنگل 97, ای چوب و جنگل 95, ای چوب و جنگل 96, ای چوب و جنگل 97, منابع آزمون ی چوب و جنگل سراسری, منابع ی چوب و جنگل آزاد, منابع ی صنایع غذایی 95, منابع ی صنایع غذایی 96, منابع ی صنایع غذایی 97, منابع آزمون ی صنایع غذایی آزاد, منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی, گرایش های ارشد صنایع غذایی, کارشناسی ارشد ی صنایع غذایی, سوالات کنکور ارشد صنایع غذایی, ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد صنایع غذایی 95, منابع ارشد صنایع غذایی 96, منابع ارشد صنایع غذایی 97, منابع آزمون ی علوم خاک, منابع آزمون ی علوم خاک 95, منابع آزمون ی علوم خاک 96, منابع آزمون ی علوم خاک 97, منابع ی علوم خاک 95, منابع ی علوم خاک 96, منابع ی علوم خاک 97, ای علوم خاک 95, ای علوم خاک 96, ای علوم خاک 97, منابع آزمون ی علوم خاک سراسری, منابع ی علوم خاک آزاد , منابع آزمون ی علوم دامی, منابع آزمون ی علوم دامی 95, منابع آزمون ی علوم دامی 96, منابع آزمون ی علوم دامی 97, منابع ی علوم دامی 95, منابع ی علوم دامی 96, منابع ی علوم دامی 97, ای علوم دامی 95, ای علوم دامی 96, ای علوم دامی 97, منابع آزمون ی علوم دامی سراسری, منابع ی علوم دامی آزاد, منابع آزمون ی گیاه پزشکی, منابع آزمون ی گیاه پزشکی 95, منابع آزمون ی گیاه پزشکی 96, منابع آزمون ی گیاه پزشکی 97, منابع ی گیاه پزشکی 95, منابع ی گیاه پزشکی 96, منابع ی گیاه پزشکی 97, ای گیاه پزشکی 95, ای گیاه پزشکی 96, ای گیاه پزشکی 97, منابع آزمون ی گیاه پزشکی سراسری, منابع ی گیاه پزشکی آزاد, منابع ارشد زراعت, منابع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات, منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی, کارشناسی ارشد زراعت, گرایش های کارشناسی ارشد اصلاح نباتات, کتاب تست کارشناسی ارشد زراعت, رشته های ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی, منابع آزمون ی شیلات, منابع آزمون ی شیلات 95, منابع آزمون ی شیلات 96, منابع آزمون ی شیلات 97, منابع ی شیلات 95, منابع ی شیلات 96, منابع ی شیلات 97, ای شیلات 95, ای شیلات 96, ای شیلات 97, منابع آزمون ی شیلات سراسری, منابع ی شیلات آزاد, منابع ارشد باغبانی, منابع کارشناسی ارشد گیاهان دارویی,گرایش های ارشد باغبانی, منابع کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی, منابع ارشد باغبانی 95, منابع ارشد باغبانی 95, منابع ارشد باغبانی 97, ی کشاورزی علوم باغبانی, منابع کارشناسی ارشد ی کشاورزی علوم باغبانی, های دارای رشته گیاهان دارویی, منابع آزمون ی محیط زیست تهران, منابع ی آلودگی محیط زیست 95, منابع ی آلودگی محیط زیست 96, منابع ی آلودگی محیط زیست 97, ی محیط زیست پیام نور, منابع آزمون ی مدیریت محیط زیست آزاد, منابع ی محیط زیست سراسری, ای محیط زیست آزاد, منابع ی آلودگی محیط زیست آزاد, منابع ی ی محیط زیست , منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم, منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم 95, منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم 96, منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم 97, منابع ی مکانیک بیوسیستم 95, منابع ی مکانیک بیوسیستم 96, منابع ی مکانیک بیوسیستم 97, ای مکانیک بیوسیستم 95, ای مکانیک بیوسیستم 96, ای مکانیک بیوسیستم 97, منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم سراسری, منابع ی مکانیک بیوسیستم آزاد و منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی, منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی 95, منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی 96, منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی 97, منابع ی مکانیزاسیون کشاورزی 95, منابع ی مکانیزاسیون کشاورزی 96, منابع ی مکانیزاسیون کشاورزی 97, ای مکانیزاسیون کشاورزی 95, ای مکانیزاسیون کشاورزی 96, ای مکانیزاسیون کشاورزی 97, منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی سراسری, منابع ی مکانیزاسیون کشاورزی آزاد, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 95, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 96, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 97, منابع ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 95, منابع ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 96, منابع ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 97, ای ی آب و هواشناسی کشاورزی 95, ای ی آب و هواشناسی کشاورزی 96, ای ی آب و هواشناسی کشاورزی 97, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی سراسری, منابع ی ی آب و هواشناسی کشاورزی آزاد

اطلاعات بیشتر 02144031690 www.sanjeshetakmili.com www.sanjesheamirkabir.com
بزرگ ترین کانال علوم دامی ایران در تلگرام     https://telegram.me/animalscienceiran  اخبار ،مقالات ، ،نرم افزار و کتاب در حوزه علوم دامی(تغذیه دام-ژنتیک و اصلاح- فیزیولوژی دام)  با حضور برترین تولید کنندگان و اساتید کشور

منابع آزمون ی کشاورزی و منابع طبیعی   منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی, منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 95, منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 96, منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 97, منابع ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 95, منابع ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 96, منابع ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 97, ای اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 95, ای اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 96, ای اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 97, منابع آزمون ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی سراسری, منابع ی اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی آزاد , منابع آزمون ی چوب و جنگل, منابع آزمون ی چوب و جنگل 95, منابع آزمون ی چوب و جنگل 96, منابع آزمون ی چوب و جنگل 97, منابع ی چوب و جنگل 95, منابع ی چوب و جنگل 96, منابع ی چوب و جنگل 97, ای چوب و جنگل 95, ای چوب و جنگل 96, ای چوب و جنگل 97, منابع آزمون ی چوب و جنگل سراسری, منابع ی چوب و جنگل آزاد, منابع ی صنایع غذایی 95, منابع ی صنایع غذایی 96, منابع ی صنایع غذایی 97, منابع آزمون ی صنایع غذایی آزاد, منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی, گرایش های ارشد صنایع غذایی, کارشناسی ارشد ی صنایع غذایی, سوالات کنکور ارشد صنایع غذایی, ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد صنایع غذایی 95, منابع ارشد صنایع غذایی 96, منابع ارشد صنایع غذایی 97, منابع آزمون ی علوم خاک, منابع آزمون ی علوم خاک 95, منابع آزمون ی علوم خاک 96, منابع آزمون ی علوم خاک 97, منابع ی علوم خاک 95, منابع ی علوم خاک 96, منابع ی علوم خاک 97, ای علوم خاک 95, ای علوم خاک 96, ای علوم خاک 97, منابع آزمون ی علوم خاک سراسری, منابع ی علوم خاک آزاد , منابع آزمون ی علوم دامی, منابع آزمون ی علوم دامی 95, منابع آزمون ی علوم دامی 96, منابع آزمون ی علوم دامی 97, منابع ی علوم دامی 95, منابع ی علوم دامی 96, منابع ی علوم دامی 97, ای علوم دامی 95, ای علوم دامی 96, ای علوم دامی 97, منابع آزمون ی علوم دامی سراسری, منابع ی علوم دامی آزاد, منابع آزمون ی گیاه پزشکی, منابع آزمون ی گیاه پزشکی 95, منابع آزمون ی گیاه پزشکی 96, منابع آزمون ی گیاه پزشکی 97, منابع ی گیاه پزشکی 95, منابع ی گیاه پزشکی 96, منابع ی گیاه پزشکی 97, ای گیاه پزشکی 95, ای گیاه پزشکی 96, ای گیاه پزشکی 97, منابع آزمون ی گیاه پزشکی سراسری, منابع ی گیاه پزشکی آزاد, منابع ارشد زراعت, منابع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات, منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی, کارشناسی ارشد زراعت, گرایش های کارشناسی ارشد اصلاح نباتات, کتاب تست کارشناسی ارشد زراعت, رشته های ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی, منابع آزمون ی شیلات, منابع آزمون ی شیلات 95, منابع آزمون ی شیلات 96, منابع آزمون ی شیلات 97, منابع ی شیلات 95, منابع ی شیلات 96, منابع ی شیلات 97, ای شیلات 95, ای شیلات 96, ای شیلات 97, منابع آزمون ی شیلات سراسری, منابع ی شیلات آزاد, منابع ارشد باغبانی, منابع کارشناسی ارشد گیاهان دارویی,گرایش های ارشد باغبانی, منابع کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی, منابع ارشد باغبانی 95, منابع ارشد باغبانی 95, منابع ارشد باغبانی 97, ی کشاورزی علوم باغبانی, منابع کارشناسی ارشد ی کشاورزی علوم باغبانی, های دارای رشته گیاهان دارویی, منابع آزمون ی محیط زیست تهران, منابع ی آلودگی محیط زیست 95, منابع ی آلودگی محیط زیست 96, منابع ی آلودگی محیط زیست 97, ی محیط زیست پیام نور, منابع آزمون ی مدیریت محیط زیست آزاد, منابع ی محیط زیست سراسری, ای محیط زیست آزاد, منابع ی آلودگی محیط زیست آزاد, منابع ی ی محیط زیست , منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم, منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم 95, منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم 96, منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم 97, منابع ی مکانیک بیوسیستم 95, منابع ی مکانیک بیوسیستم 96, منابع ی مکانیک بیوسیستم 97, ای مکانیک بیوسیستم 95, ای مکانیک بیوسیستم 96, ای مکانیک بیوسیستم 97, منابع آزمون ی مکانیک بیوسیستم سراسری, منابع ی مکانیک بیوسیستم آزاد و منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی, منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی 95, منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی 96, منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی 97, منابع ی مکانیزاسیون کشاورزی 95, منابع ی مکانیزاسیون کشاورزی 96, منابع ی مکانیزاسیون کشاورزی 97, ای مکانیزاسیون کشاورزی 95, ای مکانیزاسیون کشاورزی 96, ای مکانیزاسیون کشاورزی 97, منابع آزمون ی مکانیزاسیون کشاورزی سراسری, منابع ی مکانیزاسیون کشاورزی آزاد, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 95, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 96, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 97, منابع ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 95, منابع ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 96, منابع ی ی آب و هواشناسی کشاورزی 97, ای ی آب و هواشناسی کشاورزی 95, ای ی آب و هواشناسی کشاورزی 96, ای ی آب و هواشناسی کشاورزی 97, منابع آزمون ی ی آب و هواشناسی کشاورزی سراسری, منابع ی ی آب و هواشناسی کشاورزی آزاد
اطلاعات بیشتر 02144031690   www.sanjeshetakmili.com   www.sanjesheamirkabir.com  
سوالات استخدامی رشته های دسته علوم کشاورزی سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی سوالات استخدامی ی کشاورزی سوالات استخدامی ی شیلات سوالات استخدامی ترویج و آموزش کشاورزی سوالات استخدامی ی ماشینهای کشاورزی سوالات استخدامی ی آب و خاک سوالات استخدامی منابع طبیعی و محیط زیست سوالات استخدامی آب و هوا شناسی سوالات استخدامی مدیریت و آبادانی روستاها سوالات استخدامی ی علوم کشاورزی سوالات استخدامی ترویج و آموزش کشاورزی سوالات استخدامی ی اقتصاد کشاورزی سوالات استخدامی ی تولیدات دامی سوالات استخدامی ی علوم دامی سوالات استخدامی علوم و ی آب خوشه آبیاری و ز شی
سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی کلیک کنید
سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی کلیک کنید
سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی کلیک کنید
سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی کلیک کنید
سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی کلیک کنید
سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی کلیک کنید
سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی کلیک کنید
سوالات استخدامی دسته علوم کشاورزی کلیک کنید
تحقیق درباره کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی
 
از آنجایی که 50 درصد نمره نهایی داوطلبان در آزمون ی به آزمون کتبی بستگی دارد پس داوطلبان  ی علوم دامی که درآزمون ی ثبت نام کرده اند ، باید تا اسفند که زمان برگزاری آزمون می باشد روی مباحث آزمون تسلط کافی پیدا کنند . داوطلبان باید در مرحله اول منابع آزمون ی رشته علوم دامی را تهیه و مطالعه نمایند . اما مرحله بعدی تسلط روی نمونه سوالات آزمون ی علوم دامی در سال های گذشته است . آزمون شامل سوالات دو دفترچه سوال است . یکی دفترچه سوالات عمومی که خود شامل سوالات درس زبان انگلیسی آزمون ی و سوالات درس استعداد تحصیلی در آزمون ی می باشد و دفترچه دیگر شامل سوالات دروس تخصصی علوم دامی است . در همین راستا در ادامه دفترچه سوالات آزمون ی علوم دامی به همراه پاسخنامه کلیدی علوم دامی از سال های 94 تا 96 را قرار داده ایم تا داوطلبان بتوانند تنها با یک کلیک ، دفترچه سوالات و پاسخنامه را کنند .


ادامه مطلب...رشته  ی علوم دامی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته  ی علوم دامی در های  تی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور و غیرانتفاعی صورت می گیرد . البته در رشته  ی علوم دامی آزاد ی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته ی علوم دامی ، ظرفیت این رشته در ها و دوره های مختلف و همچنین های پذیرنده رشته  ی علوم دامی در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .


” پذیرش در رشته ی علوم دامی در های تی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور و غیرانتفاعی صورت می گیرد “
ادامه مطلب...
محورهای کنفرانس: 1-روش ها و دستاورد های نوین در کشاورزی(زراعت-باغبانی-علوم دامی-اقتصاد کشاورزی-ترویج و اموزش کشاورزی-شیلات و ابزیان-مکانیزاسیون-صنایع غذایی) 2-کشاورزی دقیق-کشاورزی پایدار-کشاورزی ارگانیک 3-کاربرد علوم بین رشته ای در کشاورزی 4-تنش های زیستی - تنش های محیطی-تغییر اقلیم در کشاورزی-کشاورزی و اب و هوا 5-مباحث نوین در کشاورزی(نانو تکنولوژی-بیو تکنولوژی-اکوفیزیولوژی-......) 6-گیاهان دارویی تاریخ برگزاری همایش :
داد1394 آ ین مهلت ارسال چکیده مقالات :
1393/11/30 آ ین مهلت ارسال اصل مقالات :
بلافاصله بعد از تاییدیه اولیه مقالات و پرداخت هزینه ثبت نام(حد اکثر تا 1393/11/30) آ ین مهلت ثبت نام در همایش :
1393/11/30 وب سایت: http://icara.ir/fa
رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به اینکه ۱۱ نژاد دامی کشور در معرض انقراض هستند، گفت: یکی از این نژادهای دامی مربوط به بز مرخز در استان کردستان است.
محورهای کنفرانس : زیست شناسی سلولی، مولکولی اکوتوریسم حفاظت و آموزش محیط زیست گیاهان دارویی پ ند غیر عامل در کشاورزی اقلیم شناسی کشاورزی فیزیولوژی گیاهی و جانوری خاکشناسی آموزش و ترویج کشاورزی صنایع چوب و کاغذ زراعت و اصـــلاح نباتات مدیریت پسماند بیوشیمی و بیوفیزیک تنشهای محیطی ژنتیک و بیوتکنولوژی ماشین آلات کشاورزی نانو بیوتکنولوژی ه شناسی کشاورزی منابع طبـیعی علوم دامی سایر ایده های نوین مهلت ارسال مقالات تا 15 فروردین ماه 94 وب سایت همایش: http://www.nfbas.ir/fa
اختصاصی از نیک فایل کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی با و پر سرعت .
کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی
کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  18   صفحه     نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری قدرتمند، توانایی ایجاد تحول در سیستم کشاورزی و صنایع غذایی و سر تاسر دنیا را دارد. نمونه هایی از کاربردها و پتانسیلهای بالقوه نانوتکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی، شامل سیستم های جدید آزاد کننده دارو برای درمان بیماریها، ابزارهای جدید بیولوژی سلولی و مولکولی، امنیت زیستی و تضمین سلامتی محصولات کشاورزی و غذایی و تولید مواد جدید مورد استفاده برای شناسایی عوامل بیماریزا و حمایت از محیط زیست می باشد. تحقیقات اخیر، امکان استفاده از نانوشلها و نانوتیوپها را در سیستمهای جانوری برای ت یب سلولهای هدف، به روشنی ثابت نموده است. امروزه از نانوپارتیکل ها که اجرام بسیار کوچکتر از حد میکرون هستند، برای رها سازی داروها و یا ژنها به داخل سلولها استفاده می کنند و مورد انتظار است که این تکنولوژیها در 10 الی 15 سال آتی مورد بهره برداری کامل قرار گیرد. با روند رو به رشد تحقیقات اخیر، این پیش بینی منطقی است که در دهه آینده، صنعت نانوتکنولوژی با توسعه بی نظیر خود، منجر به ایجاد انقلاب عظیم در بخش پزشکی و بهداشت و همچنین تولیدات دارویی دام و آبزیان گردد.
با
کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی
بازگشت چهره ماندگار به عرصه مدیریت علمی ملاثانیطی حکمی از سوی سید عطاء اله سیادت ریاست ملاثانی مرتضی ممویی به سمت مدیر گروه علوم دامی منصوب گردید.در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی برای مدت دو سال به عنوان مدیر گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و یاری همکاران محترم ی و ضمن رعایت مقررات و قوانین مصوب، توان خویش را در راه توسعه و رشد آن گروه آموزشی به کار گیرید. توفیق هر چه بیشتر حضرتعالی را از خداوند سبحان مسئلت می نمایم.گفتنی است: مرتضی ممویی عضو هیأت علمی و دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی و همچنین مشاور استاندار خوزستان می باشند.
اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی با و پر سرعت .
تحقیق درباره کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی
تحقیق درباره کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی فرمت فایل : word (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 18 صفحه    خلاصه:نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری قدرتمند، توانایی ایجاد تحول در سیستم کشاورزی و صنایع غذایی و سر تاسر دنیا را دارد. نمونه هایی از کاربردها و پتانسیلهای بالقوه نانوتکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی، شامل سیستم های جدید آزاد کننده دارو برای درمان بیماریها، ابزارهای جدید بیولوژی سلولی و مولکولی، امنیت زیستی و تضمین سلامتی محصولات کشاورزی و غذایی و تولید مواد جدید مورد استفاده برای شناسایی عوامل بیماریزا و حمایت از محیط زیست می باشد. تحقیقات اخیر، امکان استفاده از نانوشلها و نانوتیوپها را در سیستمهای جانوری برای ت یب سلولهای هدف، به روشنی ثابت نموده است. امروزه از نانوپارتیکل ها که اجرام بسیار کوچکتر از حد میکرون هستند، برای رها سازی داروها و یا ژنها به داخل سلولها استفاده می کنند و مورد انتظار است که این تکنولوژیها در 10 الی 15 سال آتی مورد بهره برداری کامل قرار گیرد. با روند رو به رشد تحقیقات اخیر، این پیش بینی منطقی است که در دهه آینده، صنعت نانوتکنولوژی با توسعه بی نظیر خود، منجر به ایجاد انقلاب عظیم در بخش پزشکی و بهداشت و همچنین تولیدات دارویی دام و آبزیان گردد.
با
تحقیق درباره کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی
سنندج- رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به اینکه ۱۱ نژاد دامی کشور در معرض انقراض هستند، گفت: یکی از این نژادهای دامی مربوط به بز مرخز در استان کردستان است.

تکمیل ظرفیت ی سراسری 96 در رشته علوم دامی توسط سازمان سنجش و به منظور پر ظرفیت خالی های سراسری مانند های  تی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت ی 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت ی علوم دامی درصورت ب حدنصاب ( تراز ) قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه ی 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه ی در تکمیل ظرفیت ی علوم دامی ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت ی علوم دامی 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .
ادامه مطلب...

تکمیل ظرفیت ی آزاد در رشته علوم دامی توسط سازمان سنجش و پذیرش آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون ی و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت ی علوم دامی آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را ب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه ی آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی ی علوم دامی آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه علوم دامی در انتخاب رشته ی آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آ ین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت ی علوم دامی آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت ی آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت ی علوم دامی آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه ی آزاد می باشد .
ادامه مطلب...
تحقیق درباره کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی تحقیق درباره کاربردهای نانوتکنولو ژی در کشاورزی و علوم دامی تعداد صفحات:18 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک پایین صفحه خلاصه : نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری قدرتمند، توانایی ایجاد تحول در سیستم کشاورزی و صنایع غذایی و سر تاسر دنیا را دارد. نمونه هایی از کاربردها و پتانسیلهای بالقوه نانوتکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی، شامل سیستم های جدید آزاد کننده دارو برای درمان بیماریها، ابزارهای جدید بیولوژی سلولی و مولکولی، امنیت زیستی و تضمین سلامتی محصولات کشاورزی و غذایی و تولید مواد جدید مورد استفاده برا ...
دریافت فایل «کلمات مشابه»

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


تحقیق فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب
تحقیق-فروشگاه-بازی-های-کامپیوتری-تحت-وب تحقیق با موضوع فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب، در قالب word و در 74 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، محیط کاری، امکانات، بانک اطلاعاتی، فایل مشخصات کاربران، فایل بازی ها، سفارشات، مشخصات مشتریان و اخبار سایت، فایل بانک فرضی فایل

درباره همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی این همایش به بررسی محور های مهم در شکوفایی کشاورزی جهان می پردازد و تمام گزینه هایی را که باعث کاربردی نمودن تحقیقات و پژوهش ها در این بخش می پردازد بررسی می کند در این همایش پیشنهاد ها-مقالات و ایده های برتر در خصوص توسعه و تولید و کاربرد علوم مختلف و مباحث جدید مطرح شده و سعی بر ان است کاربرد علوم مختلف بین رشته ای و مباحث نوین و تکنیکی در تمامی محور های اشاره شده بررسی شوند محل برگزاری همایش:تهران(محل دقیق متعاقبا اعلام می شود) زمان برگزاری:اسفند 1393 سطح همایش:بین المللی دارای مجوز از معاونت توسعه و راهبردی ریاست جمهوری محورهای همایش: 1-روش ها و دستاورد های نوین در کشاورزی(زراعت-باغبانی-علوم دامی-اقتصاد کشاورزی-ترویج و اموزش کشاورزی-شیلات و ابزیان-مکانیزاسیون-صنایع غذایی) 2-کشاورزی دقیق-کشاورزی پایدار-کشاورزی ارگانیک 3-کاربرد علوم بین رشته ای در کشاورزی 4-تنش های زیستی و تنش های محیطی 5-مباحث نوین در کشاورزی(نانو تکنولوژی-بیو تکنولوژی-اکوفیزیولوژی-......) 6-گیاهان دارویی
درباره همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی این همایش به بررسی محور های مهم در شکوفایی کشاورزی جهان می پردازد و تمام گزینه هایی را که باعث کاربردی نمودن تحقیقات و پژوهش ها در این بخش می پردازد بررسی می کند در این همایش پیشنهاد ها-مقالات و ایده های برتر در خصوص توسعه و تولید و کاربرد علوم مختلف و مباحث جدید مطرح شده و سعی بر ان است کاربرد علوم مختلف بین رشته ای و مباحث نوین و تکنیکی در تمامی محور های اشاره شده بررسی شوند محل برگزاری همایش:تهران(محل دقیق متعاقبا اعلام می شود) زمان برگزاری:اسفند 1393 سطح همایش:بین المللی دارای مجوز از معاونت توسعه و راهبردی ریاست جمهوری محورهای همایش: 1-روش ها و دستاورد های نوین در کشاورزی(زراعت-باغبانی-علوم دامی-اقتصاد کشاورزی-ترویج و اموزش کشاورزی-شیلات و ابزیان-مکانیزاسیون-صنایع غذایی) 2-کشاورزی دقیق-کشاورزی پایدار-کشاورزی ارگانیک 3-کاربرد علوم بین رشته ای در کشاورزی 4-تنش های زیستی و تنش های محیطی 5-مباحث نوین در کشاورزی(نانو تکنولوژی-بیو تکنولوژی-اکوفیزیولوژی-......) 6-گیاهان دارویی
با حضور نیروی انتظامی، 62 فروشگاه غیر مجاز سم در استان کرمان پلمپ و مابقی فروشگاه ها م م به داشتن پروانه فنی ازمدیریت حفظ نباتات و سازمان نظام ی کشاورزی شدند.
رایگان کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر
میرداماد کبیر - کتب علوم غریبه و نایاب رایگان رایگان کتب علوم غریبه و نایاب. ... میرداماد کبیر. مجموعه کتابهای میرداماد - فروشگاه گنجینه کتاب میرداماد کبیر برای اندروید – کتاب میرداماد کبیر pdf – رایگان کتاب میرداماد کبیر pdf – کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد – میرداماد ... رایگان کتاب میرداماد کبیر pdf - فروشگاه گنج فایل رایگان کتاب میرداماد کبیر pdf - فروشگاه گنج فایل. ... موضوع : کتاب مفتاح طلاسم کنوز · کتاب مفتاح طلاسم ... مجموعه ۱۸۰ کتاب علوم غریبه تاریخ : ۱۹ ...خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر - همراه کتاب سحر هاروت و ماروتخودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر: در آموزش علوم و فنون غریبه در تسخیرات و ختومات و احضارات در جن و انس و موکل، دعاهای کار گشایی و ... نحوه و ید فایل از سایت.کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر pdf : کاملترین کتاب میرداماد کبیر - کتب علوم غریبه و نایاب رایگان - google sites ... کتاب میرداماد کبیر (خود آموز در علوم و فنون غریبه); جستجو. کتاب میرداماد ... رایگان کتاب میرداماد کبیر بایگانی · کتب علوم غریب تابخانه علوم غریبه. کتاب میرداماد کبیر (جلد 2) همراه با کتاب اعظیم جُنَّة الواقیه قیمت: 5900 تومان مشخصات کتاب: نام کتاب: میرداماد کبیر (جلد … رایگان کتاب میرداماد کبیر, میرداماد کبیر جلد 1, خود آموز در علوم و رایگان کتاب میرداماد کبیر جلد 1 خود آموز در علوم و فنون غریبه و متافیزیک اسرار دعا فواید اسماء ادریسی تسخیرات ختومات احضارات احضار جن ... کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر - فروشگاه اندرویدی ها کتاب دعا, دعا نویسی,کتاب دعا نویسی قدیمی, رایگان کتاب pdf , کتاب ... کتاب دعا نویسی برای اندر, کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر.خودآموز علوم غریبه-میرداماد کبیر - کتابخانه مجازی ایرانیان , کتابنام کتاب : خودآموز علوم غریبه-میرداماد کبیر نویسنده : محمد باقر میرحسینی فندرسکی معروف به میرداماد کبیر حجم : 40977 کیلو بایت دسته بندی : علوم… رایگان کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر - هزار کتاب رایگان کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیرخودآموز علوم غر با سلام خدمت شما همراهان وبسایت هزار بوک از اینکه لینک این کتاب… رایگان کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر رایگان کتاب کلیات میرداماد کبیر میرداماد کبیر pdf کتاب میرداماد کبیر جلد اول خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر (ره) رایگان کتاب میرداماد طلسمات میرداماد کبیر رایگان کتاب میر داماد کبیر کتاب میرداماد کبیر برای اندروید
 فایل
رایگان کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر
میرداماد کبیر - کتب علوم غریبه و نایاب رایگان رایگان کتب علوم غریبه و نایاب. ... میرداماد کبیر. مجموعه کتابهای میرداماد - فروشگاه گنجینه کتاب میرداماد کبیر برای اندروید – کتاب میرداماد کبیر pdf – رایگان کتاب میرداماد کبیر pdf – کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد – میرداماد ... رایگان کتاب میرداماد کبیر pdf - فروشگاه گنج فایل رایگان کتاب میرداماد کبیر pdf - فروشگاه گنج فایل. ... موضوع : کتاب مفتاح طلاسم کنوز · کتاب مفتاح طلاسم ... مجموعه ۱۸۰ کتاب علوم غریبه تاریخ : ۱۹ ...خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر - همراه کتاب سحر هاروت و ماروتخودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر: در آموزش علوم و فنون غریبه در تسخیرات و ختومات و احضارات در جن و انس و موکل، دعاهای کار گشایی و ... نحوه و ید فایل از سایت.کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر pdf : کاملترین کتاب میرداماد کبیر - کتب علوم غریبه و نایاب رایگان - google sites ... کتاب میرداماد کبیر (خود آموز در علوم و فنون غریبه); جستجو. کتاب میرداماد ... رایگان کتاب میرداماد کبیر بایگانی · کتب علوم غریب تابخانه علوم غریبه. کتاب میرداماد کبیر (جلد 2) همراه با کتاب اعظیم جُنَّة الواقیه قیمت: 5900 تومان مشخصات کتاب: نام کتاب: میرداماد کبیر (جلد … رایگان کتاب میرداماد کبیر, میرداماد کبیر جلد 1, خود آموز در علوم و رایگان کتاب میرداماد کبیر جلد 1 خود آموز در علوم و فنون غریبه و متافیزیک اسرار دعا فواید اسماء ادریسی تسخیرات ختومات احضارات احضار جن ... کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر - فروشگاه اندرویدی ها کتاب دعا, دعا نویسی,کتاب دعا نویسی قدیمی, رایگان کتاب pdf , کتاب ... کتاب دعا نویسی برای اندر, کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر.خودآموز علوم غریبه-میرداماد کبیر - کتابخانه مجازی ایرانیان , کتابنام کتاب : خودآموز علوم غریبه-میرداماد کبیر نویسنده : محمد باقر میرحسینی فندرسکی معروف به میرداماد کبیر حجم : 40977 کیلو بایت دسته بندی : علوم… رایگان کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر - هزار کتاب رایگان کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیرخودآموز علوم غر با سلام خدمت شما همراهان وبسایت هزار بوک از اینکه لینک این کتاب… رایگان کتاب خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر رایگان کتاب کلیات میرداماد کبیر میرداماد کبیر pdf کتاب میرداماد کبیر جلد اول خودآموز علوم غریبه میرداماد کبیر (ره) رایگان کتاب میرداماد طلسمات میرداماد کبیر رایگان کتاب میر داماد کبیر کتاب میرداماد کبیر برای اندروید
 فایل
سخنرانی رضوی ، مدیر کل هواشناسی مازندران در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 با موضوع : اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و محصولات کشاورزی در استان مازندران 
زمان:18 اردیبهشت 96 ساعت10صبح
سخنرانی رضوی
 
.
 
سخنرانی رضوی ، مدیر کل هواشناسی مازندران در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 با موضوع : اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و محصولات کشاورزی در استان مازندران 
زمان:18 اردیبهشت 96 ساعت10صبح
سخنرانی رضوی
 
.
 


تحقیق فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب
تحقیق-فروشگاه-بازی-های-کامپیوتری-تحت-وب تحقیق با موضوع فروشگاه بازی های کامپیوتری تحت وب، در قالب word و در 74 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، محیط کاری، امکانات، بانک اطلاعاتی، فایل مشخصات کاربران، فایل بازی ها، سفارشات، مشخصات مشتریان و اخبار سایت، فایل بانک فرضی فایل

پاو وینت بدن ما ۲ – علوم چهارم ابت
جهت پاو وینت بدن ما 2 کلیک کنید جهت پاو وینت بدن ما 2 کلیک کنید جهت پاو وینت بدن ما 2 کلیک کنید

پاو وینت علوم تجربی چهارم دبستان - کانون فرهنگی آموزش قلم چی
پاو وینت درس علوم تجربی چهارم دبستان. ... درس اول - زنگ علوم. زنگ علوم. فاطمه مرتضوی ... درس چهارم - انرژی الکتریکی ... درس نهم - بدن ما (1) ...

پاو وینت علوم چهارم ابت مبحث بدن ما -8 اسلاید - رزبلاگ
jan 29, 2017 - پاو وینت علوم چهارم ابت مبحث بدن ما -۸ اسلاید 10 ژانویه 2017 ... … ... پاو وینت بدن ما ۲ – علوم چهارم ابت – ۱۴ اسلاید • پاو وینت ... 18 . ... تحقیق درباره آناتومی بدن فرمت فایل word: ( لینک

پاور پوینت درس 3 علوم پایه چهارم دبستان (انرژی نیاز هر روز ما) | فایل
پاو وینت علوم چهارم دبستان | درس 3: انرژی نیاز هر روز ما 1394/8/27. پاو وینت علوم .... پاو وینت درس ۳ علوم چهارم ابت انرژی نیاز هر روز ما – ۲۴ اسلاید قابل ویرایش. ... طرح درس علوم چهارم درس بدن ما 2 - علوم سوم انرژی نیاز - خانه. طرح درس ...

فایل پاو وینت بدن ما ۲ – علوم چهارم ابت | آربیتا فایل
4 mins ago - فایل پاو وینت کامل و آماده بدن ما ۲ – علوم چهارم ابت با کیفیت عالی در ۱۴ اسلاید به قیمت ۴۰۰۰ تومان که لینک بلافاصله بعد از ...

پاو وینت علوم چهارم ابت مبحث بدن ما -8 اسلاید | فروشگاه فایل
jan 14, 2017 - پاو وینت علوم چهارم ابت مبحث بدن ما -8 اسلاید. توسط : adminدر: ژانویه 14, ... برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

پاو وینت علوم چهارم ابت مبحث بدن ما -8 اسلاید - فروشگاه فایل
jan 28, 2017 - پاو وینت علوم چهارم ابت مبحث بدن ما -8 اسلاید •سلول ها به قدری کوچک اند که به آسانی و با چشم غیرمسلح قابل دیدن و شمارش نیستند ،…

پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 10(بدن ما 2 ) | فروشگاه فایل
jan 4, 2017 - پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 10(بدن ما 2 ). این پاو وینت شامل تمام مطالب فصل 10 کتاب علوم سوم دبستان با موضوع (بدن ما 2 ) می باشد.

پاو وینت بدن ما ۲ – علوم چهارم ابت | دنیای فایل های ی
بهترین وب سایت در زمینه فروش انواع فایل ی مناسب دانشجویان ایرانی. ... پاو وینت بدن ما ۲ – علوم چهارم ابت با کیفیت عالی در ۱۴ اسلاید به قیمت ...

پاو وینت درس بدن ما 2 علوم تجربی پایه چهارم ابت - amirfun
dec 5, 2016 - عنوان پاو وینت:پاو وینت درس دهم(بدن ما ۲) علوم تجربی کلاس چهارم ابت . تعداد اسلایدها:۱۴ اسلاید. نوع فایل ی: zip. حجم فایل:۲٫۷۵ ...

علوم چهارم ابت - فروشگاه فایل و همکاری در فروش فایل
پاو وینت بدن ما 2 - علوم چهارم ابت - 14 اسلاید ... •در بدن انسان دستگاه تنفس شامل مجراهای تنفسی ، شش ها ، قفسه ی و ماهیچه های تنفسی است .

پاو وینت علوم چهارم ابت مبحث بدن ما -8 اسلاید - کافه بازار
برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل. برچسب ها: پاو وینت علوم چهارم ابت مبحث زیستگاه 14اسلاید ...

علوم چهارم ابت - فروشگاه فایل و همکاری در فروش فایل
پاو وینت بدن ما 2 - علوم چهارم ابت - 14 اسلاید ... •در بدن انسان دستگاه تنفس شامل مجراهای تنفسی ، شش ها ، قفسه ی و ماهیچه های تنفسی است .

طرح درس آموزش آهنربا علوم چهارم | جستجو | لو دنلود
طرح درس فوق استاندارد بوده و در 4 صفحه و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امک طرح درس سالانه ... پاو وینت علوم چهارم ابت مبحث بدن ما -8 اسلاید .... اسلاید ها ...پاور پوینت درس 7 علوم پایه چهارم دبستان ( آهن ربا در زندگی )دریافت فایل

پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 10(بدن ما 2 ) - ایران فردا
jan 18, 2017 - پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 10(بدن ما 2 ) ... ۲۹ دی, ۱۳۹۵. تحقیق و مقاله کامل در مورد الگوریتم کلونی زنبور عسل (فایل word)تعداد ۰ ...

کتاب درسی جدید علوم تجربی چهارم دبستان | چاپ 1394 | gama.ir
آزمون عملکردی علوم تجربی چهارم دبستان | درس 9: بدن ما(1) • آزمونک علوم تجربی چهارم ... پاو وینت علوم چهارم دبستان | جریان الکتریسیته ... فایل ها • آیا دستگاه ...

پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 12(گوناگونی گیاهان)
پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 12(گوناگونی گیاهان). این پاو وینت شامل تمام مطالب فصل 12 کتاب علوم سوم دبستان با موضوع (گوناگونی گیاهان) می باشد.

جواب علوم چهارم دبستان صفحه ۵۶ - بهترین فاز
طرح درس روزانه علوم چهارم ابت - ایران فراز - اول
دو طرح درس و یک سناریوی آموزشی علوم دوم (پسورد: amoozgar2 ) … ... طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابت – سلام به وبلاگ پایه … ..... فایل به … .... 10 بدن ما علوم تجربی پایه چهارم ابت , پاو وینت درس 10 بدن ما(2) علوم تجربی چهارم ...

پاو وینت درس 10 بدن ما (2)علوم تجربی پایه چهارم ابت - کده ...
پاو وینت درس 10 بدن ما (2)علوم تجربی پایه چهارم ابت ... بدن ما درس دهم علوم تجربی چهارم, پاو وینت درس 10 بدن ما علوم تجربی پایه ... لینک فایل.

پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 10(بدن ما 2 ) | فروشگاه فایل
dec 14, 2016 - پاور پوینت علوم چهارم دبستان درس 10(بدن ما 2 ). این پاو وینت شامل تمام مطالب فصل 10 کتاب علوم سوم دبستان با موضوع (بدن ما 2 ) می باشد.

 
دفترچه ثبت نام آزمون ی 97 شامل گروه های آزمایشی مختلف ، نام رشته ها ، ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط به آن ها می باشد که رشته علوم دامی یکی از رشته های گروه آزمایشی کشاورزی در این دفترچه است . هم قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون ی 97 و هم بعد از آن ، داوطلبان رشته علوم دامی می توانند از این تراز ها استفاده نمایند . قبل از انتشار کارنامه آزمون ی ، داوطلبان ی علوم دامی می توانند با  دفترچه سوالات آزمون ی 97 و پاسخنامه آزمون ی 97 مربوط به رشته خود ، درصد دروس را محاسبه کرده و بعد از وارد نمودن درصد ها در نرم افزار تخمین رتبه ی ، تراز تقریبی خود را مشاهده کنند ، سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در ج زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته ی 97 ، مطلع گردند. اما بعد از اعلام نتایج اولیه ی تنها کافیست داوطلبان تراز خود را که در کارنامه ی 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده مقایسه نمایند . در ادامه نحوه محاسبه و ج حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون ی علوم دامی 97 را آورده ایم .      


ادامه مطلب...
آیا از رتبه قبولی رشته ی علوم دامی اطلاع دارید؟
آیا جز دانش آموزان و داوطلبان کنکوری هستید و می خواهید بدانید با چه رتبه ای می توانید در رشته ی علوم دامی در آزاد و سراسری می توانید قبول شوید؟
با توجه به حساسیت موضوع انتخاب رشته و ضرورت اطلاع از ظرفیت پذیرش ها در رشته دلخواه شما و عدم اطلاع اکثر داوطلبان از این ظرفیت ها اغلب با انتخاب نادرست ممکن است در رشته ای که می خواهند قبول نشوند بنابراین، اطلاع از قبولی در رشته ی علوم دامی از تجربی، ریاضی و انسانی در آزاد و های سراسری و اطلاع از آ ین رتبه لازم برای قبولی ی علوم دامی برای علاقمندان تحصیل در رشته ی علوم دامی از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه داوطلبان با اطلاع از این رتبه با تمرکز و برنامه ریزی بهتری می توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند.
در این مقاله به برسی آمار قبولی داوطلبان در رشته ی علوم دامی در ها و شهر های مختلف در سراسری، آزاد و خودگردان پرداحته ایم.  همچنین آن دسته از داوطلبانی که بنا به هر دلیلی موفق به قبولی در رشته ی علوم دامی نشده اند برای اطلاع از شرایط تکمیل ظرفیت بخصوص در آزاد در رشته ی علوم دامی و اطلاع از آ ین تراز و رتبه فرد قبولی در رشته ی علوم دامی آزاد می توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طریق ارتباط با سامانه ثبت نام آزاد اطلاعات لازم را دریافت نمایند.
 
برای اطلاع از مقاله های مفید زیر ار مطالعه نمایید.
تراز و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی آزاد و سراسری در سال 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته منابع طبیعی آزاد و سراسری 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته علوم تغذیه آزاد و سراسری 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته رادیولوژی آزاد و سراسری 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته روانشناسی آزاد و سراسری 97-98
 
تراز و رتبه قبولی رشته ی علوم دامی آزاد و سراسری 97-98
رتبه قبولی ی علوم دامی در آزاد و سراسری در ج زیر در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که در این کارنامه به ترتیب از سمت راست شامل رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، ت و شهر و رشته قبولی می باشد.
 110116 22663 منطقه 1 پسر تهران ی علوم دامی| تهران / روزانه


122520 47204 منطقه 2 دختر کردکوی ی علوم دامی| تهران / روزانه


162875 48603 منطقه 3 پسر هشتگرد ی علوم دامی| تهران / روزانه


87359 18603 منطقه 1 پسر تهران ی علوم دامی| تهران / روزانه


161863 61832 منطقه 2 پسر کرج ی علوم دامی| تهران / روزانه


89881 23607 منطقه 3 پسر آبادان ی علوم دامی| تهران / روزانه


76912 16695 منطقه 1 دختر اصفهان ی علوم دامی| صنعتی اصفهان / روزانه


106339 41065 منطقه 2 پسر شهر ی علوم دامی| صنعتی اصفهان / روزانه


87423 22799 منطقه 3 دختر سمیرم ی علوم دامی| صنعتی اصفهان / روزانه


471490 176474 منطقه 2 پسر دامغان ی علوم دامی| سمنان / نوبت دوم


148138 43296 منطقه 3 پسر ورامین ی علوم دامی| سمنان / روزانه


115676 44617 منطقه 2 دختر تهران ی علوم دامی| کردستان -سنندج / نوبت دوم


162488 48471 منطقه 3 دختر دیواندره ی علوم دامی| کردستان -سنندج / روزانه


327319 55586 منطقه 1 پسر تبریز ی علوم دامی| تبریز / روزانه


90578 19201 منطقه 1 دختر تهران ی علوم دامی| گیلان -رشت / روزانه


417366 156310 منطقه 2 پسر آمل ی علوم دامی| گیلان -رشت / نوبت دوم


344454 119421 منطقه 3 پسر دهدشت ی علوم دامی| گیلان -رشت / نوبت دوم


136289 27058 منطقه 1 دختر مشهد ی علوم دامی| فردوسی مشهد / نوبت دوم


101877 39443 منطقه 2 پسر سبزوار ی علوم دامی| فردوسی مشهد / روزانه


128770 36505 منطقه 3 دختر سرخس ی علوم دامی| فردوسی مشهد / نوبت دوم


502931 185325 منطقه 3 پسر بندرگز ی علوم دامی| زابل / نوبت دوم


269096 101283 منطقه 2 دختر ارومیه ی علوم دامی| ارومیه / روزانه


251920 94963 منطقه 2 دختر آباده ی علوم دامی| شیراز / روزانه


163492 48835 منطقه 3 پسر لامرد ی علوم دامی| شیراز / روزانه


262641 46432 منطقه 1 پسر تهران ی علوم دامی| علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری / روزانه


437887 163898 منطقه 2 پسر آمل ی علوم دامی| علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری / روزانه


197749 75068 منطقه 2 دختر همدان ی علوم دامی| بوعلی سینا-همدان / روزانه


322924 110726 منطقه 3 پسر قروه درجزین ی علوم دامی| بوعلی سینا-همدان / روزانه


120815 46565 منطقه 2 پسر قم ی علوم دامی| اراک / روزانه


112670 31052 منطقه 3 دختر ایذه ی علوم دامی| اراک / نوبت دوم


349967 131437 منطقه 2 پسر کرمان ی علوم دامی| شهیدباهنر-کرمان / نوبت دوم


351140 122172 منطقه 3 دختر کهنوج ی علوم دامی| شهیدباهنر-کرمان / نوبت دوم


149153 57157 منطقه 2 دختر فارسان ی علوم دامی| شهرکرد / روزانه


338886 117207 منطقه 3 دختر فارسان ی علوم دامی| شهرکرد / روزانه


454545 170107 منطقه 2 پسر تربت حیدریه ی علوم دامی| علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان / نوبت دوم


207391 65192 منطقه 3 پسر سوادکوه ی علوم دامی| علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان / روزانه


306555 115302 منطقه 2 پسر همدان ی علوم دامی| ملایر / روزانه


279054 105065 منطقه 2 پسر میانه ی علوم دامی| زنجان / روزانه


509817 188442 منطقه 3 دختر جیرفت ی علوم دامی| جیرفت / روزانه


192246 73080 منطقه 2 پسر کرمانشاه ی علوم دامی| پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزکرمانشاه / پیام نور 
نحوه  انتخاب رشته صحیح کنکور سراسری و آزاد 97
با توجه به برگزاری کنکور سراسری و آزاد باهم، انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد بصورت جداگانه انجام می شود و داوطلبان باید نهایت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری 97 می توانند 150 کد رشته محل را انتخاب نمایند. همچنین داوطلبانی که قصد انتخاب رشته آزاد را دارند می توانند 20 کد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نمایید.
بنابرانی متقاضیان، بعد از انتشار کارنامه کنکور سراسری 97 داوطلبان در کارنامه با دریافت شناسه می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند. اولین موضوعی که داوطلبان باید به آن دقت نمایند،  در نظر گرفتن میزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنین آینده شغلی آن می باشد. بنابراین سعی کنید در  انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردی که در انتخاب رشته شما تاثیر می گذارد را درنظر بگیرید.
بنابراین شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته های که به آن علاقمند هستید را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و یاداشت نمایید.  براساس اولویت علاقه و با دقت کد های مورد نظر رادر لیست وارد نمایید.  اما آنچه که قبل از هرکاری به شما پیشنهاد میکنیم، اطلاع از بازار کار و محل ، هزینه رفت و آند در صورتی که در شهر دیگه ای باشد همه و همه را درنظر بگیرید و سپس اقدام به انتخاب رشته نمایید. بنابراین در صورت داشتن هرگونه سوال در هر کدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولی رشته ی علوم دامی و هر سوالی که داشتید بدون اتلاف وقت از هر کجای کشور پاسخ سوالات خود را از طریق ارتباط با سامانه دریافت نمایید.

تراز و رتبه قبولی رشته علوم تغذیه آزاد و سراسری 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته بهداشت محیط آزاد و سراسری 97-98
 تراز و رتبه قبولی رشته روانشناسی آزاد و سراسری 97-98تراز و رتبه قبولی رشته ی منابع طبیعی آزاد و سراسری 97-98


منبع:تراز و رتبه قبولی رشته ی علوم دامی آزاد و سراسری 97-98
آیا از رتبه قبولی رشته ی علوم دامی اطلاع دارید؟
آیا جز دانش آموزان و داوطلبان کنکوری هستید و می خواهید بدانید با چه رتبه ای می توانید در رشته ی علوم دامی در آزاد و سراسری می توانید قبول شوید؟
با توجه به حساسیت موضوع انتخاب رشته و ضرورت اطلاع از ظرفیت پذیرش ها در رشته دلخواه شما و عدم اطلاع اکثر داوطلبان از این ظرفیت ها اغلب با انتخاب نادرست ممکن است در رشته ای که می خواهند قبول نشوند بنابراین، اطلاع از قبولی در رشته ی علوم دامی از تجربی، ریاضی و انسانی در آزاد و های سراسری و اطلاع از آ ین رتبه لازم برای قبولی ی علوم دامی برای علاقمندان تحصیل در رشته ی علوم دامی از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه داوطلبان با اطلاع از این رتبه با تمرکز و برنامه ریزی بهتری می توانند در رشته دلخواه خود قبول شوند.
در این مقاله به برسی آمار قبولی داوطلبان در رشته ی علوم دامی در ها و شهر های مختلف در سراسری، آزاد و خودگردان پرداحته ایم.  همچنین آن دسته از داوطلبانی که بنا به هر دلیلی موفق به قبولی در رشته ی علوم دامی نشده اند برای اطلاع از شرایط تکمیل ظرفیت بخصوص در آزاد در رشته ی علوم دامی و اطلاع از آ ین تراز و رتبه فرد قبولی در رشته ی علوم دامی آزاد می توانند، بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هر گونه سوال از طریق ارتباط با سامانه ثبت نام آزاد اطلاعات لازم را دریافت نمایند.
 
برای اطلاع از مقاله های مفید زیر ار مطالعه نمایید.
تراز و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی آزاد و سراسری در سال 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته منابع طبیعی آزاد و سراسری 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته علوم تغذیه آزاد و سراسری 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته رادیولوژی آزاد و سراسری 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته روانشناسی آزاد و سراسری 97-98
 
تراز و رتبه قبولی رشته ی علوم دامی آزاد و سراسری 97-98
رتبه قبولی ی علوم دامی در آزاد و سراسری در ج زیر در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که در این کارنامه به ترتیب از سمت راست شامل رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، ت و شهر و رشته قبولی می باشد.
 110116 22663 منطقه 1 پسر تهران ی علوم دامی| تهران / روزانه


122520 47204 منطقه 2 دختر کردکوی ی علوم دامی| تهران / روزانه


162875 48603 منطقه 3 پسر هشتگرد ی علوم دامی| تهران / روزانه


87359 18603 منطقه 1 پسر تهران ی علوم دامی| تهران / روزانه


161863 61832 منطقه 2 پسر کرج ی علوم دامی| تهران / روزانه


89881 23607 منطقه 3 پسر آبادان ی علوم دامی| تهران / روزانه


76912 16695 منطقه 1 دختر اصفهان ی علوم دامی| صنعتی اصفهان / روزانه


106339 41065 منطقه 2 پسر شهر ی علوم دامی| صنعتی اصفهان / روزانه


87423 22799 منطقه 3 دختر سمیرم ی علوم دامی| صنعتی اصفهان / روزانه


471490 176474 منطقه 2 پسر دامغان ی علوم دامی| سمنان / نوبت دوم


148138 43296 منطقه 3 پسر ورامین ی علوم دامی| سمنان / روزانه


115676 44617 منطقه 2 دختر تهران ی علوم دامی| کردستان -سنندج / نوبت دوم


162488 48471 منطقه 3 دختر دیواندره ی علوم دامی| کردستان -سنندج / روزانه


327319 55586 منطقه 1 پسر تبریز ی علوم دامی| تبریز / روزانه


90578 19201 منطقه 1 دختر تهران ی علوم دامی| گیلان -رشت / روزانه


417366 156310 منطقه 2 پسر آمل ی علوم دامی| گیلان -رشت / نوبت دوم


344454 119421 منطقه 3 پسر دهدشت ی علوم دامی| گیلان -رشت / نوبت دوم


136289 27058 منطقه 1 دختر مشهد ی علوم دامی| فردوسی مشهد / نوبت دوم


101877 39443 منطقه 2 پسر سبزوار ی علوم دامی| فردوسی مشهد / روزانه


128770 36505 منطقه 3 دختر سرخس ی علوم دامی| فردوسی مشهد / نوبت دوم


502931 185325 منطقه 3 پسر بندرگز ی علوم دامی| زابل / نوبت دوم


269096 101283 منطقه 2 دختر ارومیه ی علوم دامی| ارومیه / روزانه


251920 94963 منطقه 2 دختر آباده ی علوم دامی| شیراز / روزانه


163492 48835 منطقه 3 پسر لامرد ی علوم دامی| شیراز / روزانه


262641 46432 منطقه 1 پسر تهران ی علوم دامی| علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری / روزانه


437887 163898 منطقه 2 پسر آمل ی علوم دامی| علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری / روزانه


197749 75068 منطقه 2 دختر همدان ی علوم دامی| بوعلی سینا-همدان / روزانه


322924 110726 منطقه 3 پسر قروه درجزین ی علوم دامی| بوعلی سینا-همدان / روزانه


120815 46565 منطقه 2 پسر قم ی علوم دامی| اراک / روزانه


112670 31052 منطقه 3 دختر ایذه ی علوم دامی| اراک / نوبت دوم


349967 131437 منطقه 2 پسر کرمان ی علوم دامی| شهیدباهنر-کرمان / نوبت دوم


351140 122172 منطقه 3 دختر کهنوج ی علوم دامی| شهیدباهنر-کرمان / نوبت دوم


149153 57157 منطقه 2 دختر فارسان ی علوم دامی| شهرکرد / روزانه


338886 117207 منطقه 3 دختر فارسان ی علوم دامی| شهرکرد / روزانه


454545 170107 منطقه 2 پسر تربت حیدریه ی علوم دامی| علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان / نوبت دوم


207391 65192 منطقه 3 پسر سوادکوه ی علوم دامی| علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان / روزانه


306555 115302 منطقه 2 پسر همدان ی علوم دامی| ملایر / روزانه


279054 105065 منطقه 2 پسر میانه ی علوم دامی| زنجان / روزانه


509817 188442 منطقه 3 دختر جیرفت ی علوم دامی| جیرفت / روزانه


192246 73080 منطقه 2 پسر کرمانشاه ی علوم دامی| پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزکرمانشاه / پیام نور 
نحوه  انتخاب رشته صحیح کنکور سراسری و آزاد 97
با توجه به برگزاری کنکور سراسری و آزاد باهم، انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد بصورت جداگانه انجام می شود و داوطلبان باید نهایت دقت را داشته باشند. داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری 97 می توانند 150 کد رشته محل را انتخاب نمایند. همچنین داوطلبانی که قصد انتخاب رشته آزاد را دارند می توانند 20 کد رشته را در فرم انتخاب رشته خود وارد نمایید.
بنابرانی متقاضیان، بعد از انتشار کارنامه کنکور سراسری 97 داوطلبان در کارنامه با دریافت شناسه می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند. اولین موضوعی که داوطلبان باید به آن دقت نمایند،  در نظر گرفتن میزان علاقه شما داوطلبان به رشته محل ها و همچنین آینده شغلی آن می باشد. بنابراین سعی کنید در  انتخاب رشته خود، با دقت مام مواردی که در انتخاب رشته شما تاثیر می گذارد را درنظر بگیرید.
بنابراین شما داوطلبان با مطالعه دفترچه بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود تمام رشته های که به آن علاقمند هستید را، بدون در نظر گرفتن رتبه و تراز خود انتخاب و یاداشت نمایید.  براساس اولویت علاقه و با دقت کد های مورد نظر رادر لیست وارد نمایید.  اما آنچه که قبل از هرکاری به شما پیشنهاد میکنیم، اطلاع از بازار کار و محل ، هزینه رفت و آند در صورتی که در شهر دیگه ای باشد همه و همه را درنظر بگیرید و سپس اقدام به انتخاب رشته نمایید. بنابراین در صورت داشتن هرگونه سوال در هر کدام از مراحل انتخاب رشته و اطلاع از تراز و رتبه قبولی رشته ی علوم دامی و هر سوالی که داشتید بدون اتلاف وقت از هر کجای کشور پاسخ سوالات خود را از طریق ارتباط با سامانه دریافت نمایید.

تراز و رتبه قبولی رشته علوم تغذیه آزاد و سراسری 97-98
تراز و رتبه قبولی رشته بهداشت محیط آزاد و سراسری 97-98
 تراز و رتبه قبولی رشته روانشناسی آزاد و سراسری 97-98تراز و رتبه قبولی رشته ی منابع طبیعی آزاد و سراسری 97-98


منبع:تراز و رتبه قبولی رشته ی علوم دامی آزاد و سراسری 97-98