شمخانی هر اشتباهی که در منطقه انجام دهد بدون پاسخ نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
من ار چه در نظر یار خا ار شدم رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو دار به شمشیر می زند همه را ی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
سرود مجلس جمشید گفته اند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند
غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند
توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

  علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار راشاتودی روسیه در حاشیه مراسم  سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران اعلام کرد سرنگونی جنگنده بوسیله پ ند هوایی نشانگر آن است که هر اشتباهی که در منطقه مرتکب شود، بدون پاسخ نخواهد ماند.شمخانی در این مصاحبه همچنین تصریح کرد: سرنگونی جنگنده  از سوی پ ند هوایی ، معادله عدم توازن قوا در منطقه را تغییر داد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در عین حال هرگونه نقش ایران را در ساقط جنگنده ی که به پایگاه های حمله کرده بود، تکذیب کرد و گفت: پ ند هوایی این جنگنده را که حریم هوایی را نقض کرده و به حاکمیت این کشور کرده بود، ساقط کرد.رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان چند روز پیش نیز گفته بود دشمنی و دونالد ترامپ به شکل خاص در این مرحله دور از تصور ما نبود.
  علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار راشاتودی روسیه در حاشیه مراسم  سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران اعلام کرد سرنگونی جنگنده بوسیله پ ند هوایی نشانگر آن است که هر اشتباهی که در منطقه مرتکب شود، بدون پاسخ نخواهد ماند.شمخانی در این مصاحبه همچنین تصریح کرد: سرنگونی جنگنده  از سوی پ ند هوایی ، معادله عدم توازن قوا در منطقه را تغییر داد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در عین حال هرگونه نقش ایران را در ساقط جنگنده ی که به پایگاه های حمله کرده بود، تکذیب کرد و گفت: پ ند هوایی این جنگنده را که حریم هوایی را نقض کرده و به حاکمیت این کشور کرده بود، ساقط کرد.رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان چند روز پیش نیز گفته بود دشمنی و دونالد ترامپ به شکل خاص در این مرحله دور از تصور ما نبود.
  علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار راشاتودی روسیه در حاشیه مراسم  سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران اعلام کرد سرنگونی جنگنده بوسیله پ ند هوایی نشانگر آن است که هر اشتباهی که در منطقه مرتکب شود، بدون پاسخ نخواهد ماند.شمخانی در این مصاحبه همچنین تصریح کرد: سرنگونی جنگنده  از سوی پ ند هوایی ، معادله عدم توازن قوا در منطقه را تغییر داد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در عین حال هرگونه نقش ایران را در ساقط جنگنده ی که به پایگاه های حمله کرده بود، تکذیب کرد و گفت: پ ند هوایی این جنگنده را که حریم هوایی را نقض کرده و به حاکمیت این کشور کرده بود، ساقط کرد.رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان چند روز پیش نیز گفته بود دشمنی و دونالد ترامپ به شکل خاص در این مرحله دور از تصور ما نبود.
عضو هیات نظارت بر اجرای درقبال اقدامات اخیر در راستای نقض گفت: بدون تردید نقض عهد یی ها در خصوص بی پاسخ نخواهد ماند.
  علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار راشاتودی روسیه در حاشیه مراسم  سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران اعلام کرد سرنگونی جنگنده بوسیله پ ند هوایی نشانگر آن است که هر اشتباهی که در منطقه مرتکب شود، بدون پاسخ نخواهد ماند.شمخانی در این مصاحبه همچنین تصریح کرد: سرنگونی جنگنده  از سوی پ ند هوایی ، معادله عدم توازن قوا در منطقه را تغییر داد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در عین حال هرگونه نقش ایران را در ساقط جنگنده ی که به پایگاه های حمله کرده بود، تکذیب کرد و گفت: پ ند هوایی این جنگنده را که حریم هوایی را نقض کرده و به حاکمیت این کشور کرده بود، ساقط کرد.رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان چند روز پیش نیز گفته بود دشمنی و دونالد ترامپ به شکل خاص در این مرحله دور از تصور ما نبود.
دائم در سازمان ملل تاکید کرد که انفجارهای تروریستی در شهر حمص بدون پاسخ نخواهد ماند.
رئیس مجلس شورای ی با بیان اینکه ایران به تمامی تعهدات خود در مذاکرات انرژی هسته ای عمل کرده است، گفت: بدعهدی بی پاسخ نخواهد ماند.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد حمله اینترنتی گسترده به اسناد ستاد انتخاباتی امانوئل ماکرون بدون پاسخ نخواهد ماند.
رئیس مجلس شورای ی با بیان اینکه ایران به تمامی تعهدات خود در مذاکرات انرژی هسته ای عمل کرده است، لذا هیچ دغدغه ای را در قبال تهدیدات ت جدید نخواهیم داشت،گفت: بدعهدی بی پاسخ نخواهد ماند.


  علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار راشاتودی روسیه در حاشیه مراسم  سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران اعلام کرد سرنگونی جنگنده بوسیله پ ند هوایی نشانگر آن است که هر اشتباهی که در منطقه مرتکب شود، بدون پاسخ نخواهد ماند.شمخانی در این مصاحبه همچنین تصریح کرد: سرنگونی جنگنده  از سوی پ ند هوایی ، معادله عدم توازن قوا در منطقه را تغییر داد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در عین حال هرگونه نقش ایران را در ساقط جنگنده ی که به پایگاه های حمله کرده بود، تکذیب کرد و گفت: پ ند هوایی این جنگنده را که حریم هوایی را نقض کرده و به حاکمیت این کشور کرده بود، ساقط کرد.رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان چند روز پیش نیز گفته بود دشمنی و دونالد ترامپ به شکل خاص در این مرحله دور از تصور ما نبود.
فرمانده ناجا با تسلیت شهادت مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه در حمله تروریستی اخیر خاطرنشان کرد: دشمنان ملت بزرگ ایران بدانند که اینگونه اقدامات تروریستی و وحشیانه، بی پاسخ نخواهد ماند.
فرمانده ناجا با تسلیت شهادت مرزبان هنگ مرزی میرجاوه در حمله تروریستی اخیر خاطرنشان کرد: دشمنان ملت بزرگ ایران بدانند که اینگونه اقدامات تروریستی و وحشیانه، بی پاسخ نخواهد ماند.
فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به حادثه اخیر میرجاوه گفت: دشمنان ملت بزرگ ایران بدانند که این گونه اقدامات تروریستی و وحشیانه بی پاسخ نخواهد ماند.

  علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار راشاتودی روسیه در حاشیه مراسم  سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ی ایران اعلام کرد سرنگونی جنگنده بوسیله پ ند هوایی نشانگر آن است که هر اشتباهی که در منطقه مرتکب شود، بدون پاسخ نخواهد ماند.شمخانی در این مصاحبه همچنین تصریح کرد: سرنگونی جنگنده  از سوی پ ند هوایی ، معادله عدم توازن قوا در منطقه را تغییر داد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در عین حال هرگونه نقش ایران را در ساقط جنگنده ی که به پایگاه های حمله کرده بود، تکذیب کرد و گفت: پ ند هوایی این جنگنده را که حریم هوایی را نقض کرده و به حاکمیت این کشور کرده بود، ساقط کرد.رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان چند روز پیش نیز گفته بود دشمنی و دونالد ترامپ به شکل خاص در این مرحله دور از تصور ما نبود.

برچسب ها:  ، رژیم صهیونیستی ، خاورمیا
دفاع تاکید کرد: تروریست ها باید بفهمند که نمی توانند بیش از این به حیات جنایتکارانه خود ادامه دهند و یی ها نیز در صورت تکرار اینگونه اقدامات (حمله به ) باید هزینه های سنگینی بپردازند و بدانند اقدامات آنان بی پاسخ نخواهد ماند.
فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به حادثه مذبوحانه و تروریستی مرز میرجاوه گفت: دشمنان ملت بزرگ ایران بدانند که این اقدامات تروریستی و وحشیانه بی پاسخ نخواهد ماند.
فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به حادثه مذبوحانه و تروریستی مرز میرجاوه گفت: دشمنان ملت بزرگ ایران بدانند که این گونه اقدامات تروریستی و وحشیانه بی پاسخ نخواهد ماند.
کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرده بود از این پس برکناری بشار اسد در اولویت سیاست واشنگتن نیست.
دفاع گفت: یی ها در صورت تکرار اینگونه اقدامات(حمله به ) بایستی هزینه های سنگینی بپردازند و بدانند اقدامات آنان بی پاسخ نخواهد ماند.
رئیس مجلس شورای ی با بیان اینکه ایران به تمامی تعهدات خود در مذاکرات انرژی هسته ای عمل کرده است، لذا هیچ دغدغه ای را در قبال تهدیدات ت جدید نخواهیم داشت،گفت: بدعهدی بی پاسخ نخواهد ماند.
رئیس مجلس شورای ی با بیان اینکه ایران به تمامی تعهدات خود در مذاکرات انرژی هسته ای عمل کرده است، لذا هیچ دغدغه ای را در قبال تهدیدات ت جدید نخواهیم داشت،گفت: بدعهدی بی پاسخ نخواهد…
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خا ار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو دار به شمشیر می زند همه را
ی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
حافظ
رئیس قوه قضائیه با اشاره به شهادت تعدادی از مرزبانان، گفت: جنایتی که موجب شهادت جمعی از مرزبانان عزیز شد، بی پاسخ نخواهد ماند.
اظهارات ترامپ در حالی است که کاخ سفید هفته گذشته بر تغییر سیاست ت نسبت به تاکید کرده و اعلام کرده بود از این پس برکناری بشار اسد از قدرت در اولویت سیاست واشنگتن نیست.
اظهارات ترامپ در حالی است که کاخ سفید هفته گذشته بر تغییر سیاست ت نسبت به تاکید کرده و اعلام کرده بود از این پس برکناری بشار اسد از قدرت در اولویت سیاست واشنگتن نیست.
مشاور ارشد رئیس جمهور گفت: توهین ها علیه اقدامات ت و علیه اشخاص قطعا بدون پاسخ نخواهد ماند.
فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت:گروه های مسلح بدانند حرکت تروریستی آنان در مرز میرجاوه بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ کوبنده و دندان شکن به این اشرار داده خواهد شد.
مشاور ارشد رئیس جمهور گفت: توهین ها علیه اقدامات ت و علیه اشخاص قطعا بدون پاسخ نخواهد ماند.
** نام می ماند و جز نام نخواهد بودن **
27 اردیبهشت 97 داراب
یادت از یاد من بیدل و افسرده گذشتنام می ماند و با خـود ز تن مرده گذشتنام می مانــــد و جز نام نــــخواهد بودنآنچه بر روز من شـاعر پژمرده گــــذشت
از فتاح بحرانیhttp://fbahrani.blogsky.com