رو نهاد به ویرانی ماضی

به گزارش لی ، محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد با اعلام این خبر گفت: طبق روال نهاد کتابخانه های عمومی و بر اساس تقاضای کتابخانه های ستادی و استانی، نهاد اقدام به ید نشریات مورد نیاز جهت استفاده علاقمندان در کتابخانه های عمومی می نماید. وی افزود: نهاد پیشتر نسبت به پرداخت بدهی خود به اغلب نشریات یداری شده اقدام کرده است و مطالبات 9 نشریه باقی مانده بود که آنها هم طی یکی دو روز اخیر پرداخت شده تا نهاد کتابخانه های عمومی کشور از این حیث بدهی به نشریات نداشته باشد.
به گزارش لی ، محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد با اعلام این خبر گفت: طبق روال نهاد کتابخانه های عمومی و بر اساس تقاضای کتابخانه های ستادی و استانی، نهاد اقدام به ید نشریات مورد نیاز جهت استفاده علاقمندان در کتابخانه های عمومی می نماید. وی افزود: نهاد پیشتر نسبت به پرداخت بدهی خود به اغلب نشریات یداری شده اقدام کرده است و مطالبات 9 نشریه باقی مانده بود که آنها هم طی یکی دو روز اخیر پرداخت شده تا نهاد کتابخانه های عمومی کشور از این حیث بدهی به نشریات نداشته باشد.
به گزارش لی ، محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد با اعلام این خبر گفت: طبق روال نهاد کتابخانه های عمومی و بر اساس تقاضای کتابخانه های ستادی و استانی، نهاد اقدام به ید نشریات مورد نیاز جهت استفاده علاقمندان در کتابخانه های عمومی می نماید. وی افزود: نهاد پیشتر نسبت به پرداخت بدهی خود به اغلب نشریات یداری شده اقدام کرده است و مطالبات 9 نشریه باقی مانده بود که آنها هم طی یکی دو روز اخیر پرداخت شده تا نهاد کتابخانه های عمومی کشور از این حیث بدهی به نشریات نداشته باشد.
عراقی عشق، شوری در نهاد ما نهاد
جان ما در بوتهٔ سودا نهاد
گفتگویی در زبان ما فکند
جستجویی در درون ما نهاد
داستان دلبران آغاز کرد
آرزویی در دل شیدا نهاد
رمزی از اسرار باده کشف کرد
راز مستان جمله بر صحرا نهاد
قصهٔ خوبان به نوعی باز گفت
کاتشی در پیر و در برنا نهاد
از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت
ی در آدم و حوا نهاد
عقل مجنون در کف لیلی سپرد
جان وامق در لب عذرا نهاد
دم به دم در هر لباسی رخ نمود
لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد
چون نبود او را معین خانه ای
هر کجا جا دید، رخت آنجا نهاد
بر مثال خویشتن حرفی نوشت
نام آن حرف آدم و حوا نهاد
حسن را بر دیدهٔ خود جلوه داد
منتی بر عاشق شیدا نهاد
هم به چشم خود جمال خود بدید
تهمتی بر چشم ن نا نهاد
یک کرشمه کرد با خود، آنچنانک:
فتنه ای در پیر و در برنا نهاد
کام فرهاد و مراد ما همه
در لب شیرین شکرخا نهاد
بهر آشوب دل سو ان
خال فتنه بر رخ زیبا نهاد
وز پی برک و نوای بلبلان
رنگ و بویی در گل رعنا نهاد
تا تماشای وصال خود کند
نور خود در دیدهٔ بینا نهاد
تا کمال علم او ظاهر شود
این همه اسرار بر صحرا نهاد
شور و غوغایی برآمد از جهان
حسن او چون دست در یغما نهاد
چون در آن غوغا عراقی را بدید
نام او سر دفتر غوغا نهاد https://www.youtube.com/watch?v=1n-rw7mvhki
فعل معلوم:فعلی است که نهاد آن مشخص است.پاییز برگ های درختان را زرد کرد.پاییز نهاد است.فعل مجهول:فعلی است که نهاد آن مشخص نیست.وقتی نهاد مشخص نباشدیا نخواهیم آن را بگوییم از فعل مجهول استفاده می کنیم.در این بخش مفعول جانشین نهاد می شودونقش نهادی را می گیردمانند:برگ های درختان چیده شدند.نکته32؟فقط فعل های گذرا به مفعول ،مجهول می شوند.برای مجهول فعل معلوم آن را به صورت صفت مفعولیدر می آوریم و به فعل های ماضی و آینده(شد)وبه فعل های مضارع(شود)با توجه به زمان فعل اصلی می افزاییم.مانند:می گرفت:گرفته شد.
صباغ زاده گفت: شخصیت های داستان از هر فرهنگی که آمدند در نهایت زندگی و نهاد خانواده برایشان مهم است و تصویر حفظ نهاد خانواده برایم اهمیت داشت.
تمامی انسانها در بدو تولد خوش نهادند ولی بعدا بواسطه تربیت و محیط خود خوش نهاد یا بد نهاد می شوند راه تشخیص خوش نهادی یا بد نهادی انسانها : انسانهای خوش نهاد از عدم انجام اخلاقیات در خلوت و تنهائی خود خوشحال و راضی نمی شوند انسانهای بد نهاد از عدم انجام اخلاقیات در خلوت و تنهائی خود خوشحال و راضی می شوند در افرادی که اص خانوادگی دارند ولی خواسته و یا ناخواسته افرادی بد نهاد شده اند در پس تمام این رضایتمندی که از اعمال خود دارند می دانند که عدم انجام اخلاقیات عملی زشت و قبیح است و این رضایتمندی ریشه ای در فرد ندارد ولی افرادی که اص خانوادگی ندارند ولی خواسته یا ناخواسته افرادی خوش نهاد شده اند در پس تمام این رضایتمندی از انجام اخلاقیات ریشه ای در فرد ندارد و در تنگناها فرد ممکن است راه کج را انتخاب کند
در ت یازدهم بودجه و نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری نه تنها افزایش نداشته که کاهش چشمگیری هم داشته است. در اینفوگرافیک زیر جزئیات هزینه های این نهاد را ببینید.
1393/3/19 دوشنبه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است مراسم آغاز به کار علیرضا مختا ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور فرهنگ و ارشاد ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد
1393/3/19 دوشنبه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است مراسم آغاز به کار علیرضا مختا ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور فرهنگ و ارشاد ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد
1393/3/19 دوشنبه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است مراسم آغاز به کار علیرضا مختا ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور فرهنگ و ارشاد ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد
1393/3/19 دوشنبه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور: بیشترین فعالیت نهاد در عرصه فرهنگ مکتوب است مراسم آغاز به کار علیرضا مختا ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور فرهنگ و ارشاد ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد
نهاد ی در فرهنگیان عنوان کرد: تداوم نقش راهبری فرهنگی نهاد ی و اجرای برنامه های منطبق با این طرح در سال ۹۶ برای دانشجو معلمان اجرایی می شود.
همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح امروز یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور خبر داد :
افزایش حقوق کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور
علیرضا مختا ور همزمان با انتشار یازدهمین پیام خود در پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور از افزایش حقوق کتابداران و کارکنان نهاد خبر داد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: ۳۰۹ سازمان مردم نهاد در آذربایجان غربی فعال هستند و تعداد ۱۵ هزار نفر در حوزه سازمان های مردم نهاد فعالیت می کنند.
علی اکبر حاج مومنی، مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پی انتشار خبری مبنی بر پایان یت سیدعلی حسینی، بر برکناری ایشان در دوره مدیریتی ملک احمدی دبیرکل پیشین نهاد تاکید نمودند
این مقام مسوول با اشاره به روحیه و رویکرد ساختارگرایانه مختا ور دبیر کل جدید نهاد خاطرنشان د: سیدعلی حسینی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه و با صدور حکمی از سوی دبیرکل سابق نهاد از سمت خود برکنار شده است و این تصمیم ارتباطی با تیم مدیریتی جدید در نهاد ندارد.
ایشان با تایید اینکه مهلت یت آقای حسینی در نهاد د ایان این ماه به پایان خواهد رسید خاطرنشان د: به استناد حکم چهارساله صادر شده از سوی ، ایشان همچنان یکی از اعضای هیات امنا باقی خواهند ماند
در گزارش های ارائه شده دستگاه ها و نهاد ها گاهی کمبود مشاهده می شود.
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت درس 21 مطالعات نهم ( نهاد حکومت ) با و پر سرعت .
پاو وینت درس 21 مطالعات نهم ( نهاد حکومت )
پاو وینت درس 21 مطالعات نهم ( نهاد حکومت ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 39 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر با کیفیت
با
پاو وینت درس 21 مطالعات نهم ( نهاد حکومت )
» اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند. ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند. از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند. گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.
مراسم آغاز به کار علیرضا مختا ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور فرهنگ و ارشاد ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد
مراسم آغاز به کار علیرضا مختا ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور فرهنگ و ارشاد ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد
مراسم آغاز به کار علیرضا مختا ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور فرهنگ و ارشاد ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد
مراسم آغاز به کار علیرضا مختا ور دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از ظهر دیروز با حضور محمدعلی منفرد مشاور فرهنگ و ارشاد ی و مدیر کل دفتر حوزه وزارتی، مدیران، مشاوران و یکی از اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور در سالن کنفرانس نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، اطلاعیه نهاد کتابخانه ها درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سال جاری این نهاد منتشر شد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بر اساس مصوبه هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور مصوب 18/12/1393، این نهاد به منظور تکمیل نیروهای متخصص و موردنیاز خود، از طریق برگزاری آزمون (امتحان و مسابقه) و انجام گزینش، از میان افراد واجد شرایط در رشته شغلی کتابداری دعوت به همکاری می کند. بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در این آزمون می رساند که ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org از روز یکشنبه مورخ 14/04/94 آغاز و در روز یکشنبه مورخ 21/04/94 پایان می پذیرد.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، منابع و سرفصل های پشنهادی آزمون استخدامی این نهاد در سال 1394 اعلام شد. گفتنی است این آزمون در نیمه اول شهریور سال جاری توسط سازمان سنجش کشور برگزار خواهد شد. علاقه مندان برای ب اطلاعات بیشتر در خصوص این آزمون به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به نشانی www.iranpl.ir مراجعه نمایند.  
با سلام خدمت همه شما به خصوص داوطلبان آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور پورتال رسمی نهاد کتابخانه های عمومی کشور طی اطلاعیه ای اعلام نموده که نتایج اولیه آزمون استخدامی سال 1394 نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیمه اول آبانماه سال جاری از طریق سایت سازمان سنجش کشور به اطلاع داوطلبان عزیز خواهد رسید. همچنین در این اطلاعایه به این نکته اشاره شده است که تنها مرجع رسمی برای پیگری اخبار مربوط به آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور صرفاً از طریق پورتال رسمی نهاد کتابخانه ها می باشد. به امید موفقیت برای همه شما عزیزان
افتتاح بیستمین دفتر نهاد نمایندگی ی در پیام نور افتتاح بیستمین دفتر نهاد نمایندگی ی در پیام نور بیستمین دفتر نهاد نمایندگی ی در های پیام نور در استان البرز افتتاح شد مراسم معارفه حجت ال مرادیان به عنوان س رست دفتر نهاد استان البرز با حضور رئیس پیام نور استان البرز،معاونین،مدیران ستادی و روسای مراکزاستان،حجت ال جمشیدی راد مسئول دفتر نمایندگی نهاد ی در پیام نور،حجت ال پور رضا معاون دفتر نهاد ... ثبت یک دیدگاه منتشر شده در : 31 شهریور 1394 , ساعت 12:35 ادامه مطلب
هفدهم اسفند مصادف با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه عمومی کشور را به دبیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور و همچنین مدیرکل محترم استان اصفهان و تمامی کتابداران و همکاران عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
ایرنا نوشت: یک منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری، اظهارات جواد کریمی قدوسی درباره یکی از وزرای ت، نهاد ریاست جمهوری و ستاد انتخاباتی را خلاف واقع، اتهامات بی اساس و غیر مستند خواند و آن را تکذیب کرد.