توان و عبارت های جبری خدابخشی

عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

3(x+y+z)-4(-2z+2x)+x-y
5-3(3x+z)-(x+y-z)
x+z-5(-u+2x+2(-x-u)+z)
4y-y+z(3+2x)-3
3(x+y+z+u)-(u+z-x)
2(x+y-3(x+y-3(y-x)))
x-y+2(2x-3y)+3yx
اختصاصی از هایدی بسته آموزشی کامل فصل اول ریاضی 10 انسانی\" عبارت های جبری \" با و پر سرعت .
بسته آموزشی کامل فصل اول ریاضی 10 انسانی\" عبارت های جبری \"
بسته آموزشی کامل فصل اول ریاضی 10 انسانی\ جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + های آموزشی "عبارت های جبری" ( فصل اول ریاضی 10 انسانی )
کتاب ریاضی دهم انسانی از 5 فصل تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب فصل اول کتاب حاضر در قالب یک ویدئو و یک جزوه 31 صفحه ای در مدت زمان 3 ساعت و نیم تدریس شده است.

ویژگی های بسته آموزشی:

زمان کل : 3 ساعت و نیم

تعداد کل ویدئوها: 1

جزوه کامل : 31 صفحه

حجم فایل: 253 مگابایت

عناوین آموزشی:

فصل اول: عبارت های جبری
- 1 - عبارت های جبری
- 2 - اتحاد های مربع - مزدوج و جمله ی مشترک
- 3 - تجزیه ی عبارت های جبری
- 4 - اتحاد مکعب مجموع
- 5 - مثلث خیام
- 6 - اتحادهای مجموع و تفاضل مکعب دو جمله ای
- 7 - عبارت های گویا
- 8 - ساده عبارت های گویا
- 9 - تقسیم چندجمله ای ها – اختیاری

مطالب سایر فصل های این کتاب و سایر کتاب های درسی را می توانید از همین سایت نمایید.

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیر دزسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب - حتی روزهای تعطیل)
با
بسته آموزشی کامل فصل اول ریاضی 10 انسانی\" عبارت های جبری \"
سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم فصل عنوان فصل دروس فصل ها اول مجموعه ها معرفی مجموعه و زیرمجموعه معرفی مجموعه های عددی عضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراک مجموعه و احتمال دوم اعداد حقیقی معرفی اعداد حقیقی محاسبات عددی تقریب زدن و خطای محاسبه سوم هندسه و استدلال وم اثبات آشنایی با اثبات در هندسه همنهشتی مثلث ها حل مسئله چهارم توان و ریشه توان صحیح نماد علمی ریشه گیری عملیات روی رادیکال ها پنجم عبارت های جبری اتحادهای جبری تجزیه عبارت های جبری کاربرد اتحاد و تجزیه نابرابری و نامعادله ششم تشابه قضیه تالس و کاربرد آن مفهوم تشابه تشابه دو مثلث هفتم عبارت های جبری گویا ساده عبارت های گویا محاسبات عبارت های گویا تقسیم در عبارت جبری هشتم معادله خط مفهوم معادله خط شیب خط دستگاه معادلات خطی نسبت های مثلثاتی و شیب خط نهم محاسبه حجم حجم و مساحت کره حجم هرم و م وط دوران و حجم
فصلعنوان فصلدروس فصل هااولمجموعه هامعرفی مجموعه و زیرمجموعهمعرفی مجموعه های عددیعضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراکمجموعه و احتمالدوماعداد حقیقیمعرفی اعداد حقیقیمحاسبات عددیتقریب زدن و خطای محاسبه سو ه و استدلال وم اثبات آشنایی با اثبات در هندسههمنهشتی مثلث هاحل مسئله چهارمتوان و ریشهتوان صحیحنماد علمیریشه گیریعملیات روی رادیکال ها پنجمعبارت های جبریاتحادهای جبریتجزیه عبارت های جبریکاربرد اتحاد و تجزیهنابرابری و نامعادله ششمتشابهقضیه تالس و کاربرد آنمفهوم تشابهتشابه دو مثلثهفتمعبارت های جبری گویاساده عبارت های گویامحاسبات عبارت های گویاتقسیم در عبارت جبریهشتممعادله خطمفهوم معادله خطشیب خطدستگاه معادلات خطینسبت های مثلثاتی و شیب خطنهممحاسبه حجمحجم و مساحت کرهحجم هرم و م وطدوران و حجم
بهترین جزوات آموزش ریاضی - عبارت های جبری در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید مبحث عبارت های جبری را از درس ریاضی خوب یاد بگیرید ادامه این مطلب را بخوانید. برای بهترین جزوات در این زمینه بر روی لینک های زیر کلیک نمائید. جزوه خلاصه آموزش عبارت های جبریدر این بخش جزوه خلاصه آموزش عبارت های جبری ارائه شده است.جزوه آموزشی فصل چهارم ریاضی هشتم + حل کامل تمرینات فصل 4 ریاضی پایه 8جزوه آموزشی فصل چهارم ریاضی هشتم + حل کامل تمرینات فصل 4 ریاضی پایه 8 در این بخش ارائه شده است. برای رایگان جزوه آموزشی فصل چهارم ریاضی هشتم + حل کامل تمرینات فصل 4 بر روی لینک زیر کلیک نمائید. رایگان جزوه آموزشی فصل پنجم ریاضی نهم - ریاضی 9 : عبارت های جبری و معادلهبه منظور رایگان جزوه آموزشی فصل پنجم ریاضی نهم - ریاضی  9 : عبارت های جبری و معادله که شامل مباحثی همچون یک جمله ای، درجه ی یک جمله ای، یک جمله ای های متشابه، ضرب و تقسیم یک جمله ای ها، اتحاد جبری و .... ارائه شده است. رایگان جزوه خلاصه شده فصل 4 چهارم ریاضی پایه هشتم - ریاضی 8 - جبر و معادله رایگان جزوه خلاصه شده فصل 4 چهارم ریاضی پایه هشتم - ریاضی 8 با عنوان جبر و معادله که شامل مباحثی همچون جملات متشابه، ساده عبارت جبری، ضرب دو جمله ای، تجزیه عبارت جبری، حل معادله و ... است، در این بخش ارائه شده است. رایگان جزوه تکمیلی فصل 5 ریاضی نهم (عبارتهای جبری و مفهوم اتحاد) رایگان جزوه تکمیلی فصل 5 ریاضی نهم (عبارتهای جبری و مفهوم اتحاد) در این بخش ارائه شده است. برای رایگان جزوه تکمیلی فصل 5 ریاضی نهم (عبارتهای جبری و مفهوم اتحاد) بر روی لینک زیر کلیک کنید. پیش نویس فصل دوم کتاب ریاضی پایه دهم ( توان های گویا و عبارتهای جبری ) پیش نویس فصل دوم کتاب ریاضی پایه دهم ( توان های گویا و عبارتهای جبری ) در این بخش ارائه شده است. برای پیش نویس فصل دوم کتاب ریاضی پایه دهم ( توان های گویا و عبارتهای جبری ) بر روی لینک زیر کلیک نمائید.
با تلاش مؤلفین کتاب ریاضی پایه نهم، عناوین پیشنهادی فصل های این کتاب تدوین گردید. از تمامی اساتید، صاحب نظران و دبیران ریاضی دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه و بررسی این رئوس، نظرات و نقدهای خود را در این خصوص به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند. [email protected]m فصل عنوان فصل دروس فصل ها اول مجموعه ها معرفی مجموعه و زیرمجموعه معرفی مجموعه های عددی عضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراک مجموعه و احتمال دوم اعداد حقیقی معرفی اعداد حقیقی محاسبات عددی تقریب زدن و خطای محاسبه سوم هندسه و استدلال وم اثبات آشنایی با اثبات در هندسه همنهشتی مثلث ها حل مسئله چهارم توان و ریشه توان صحیح نماد علمی ریشه گیری عملیات روی رادیکال ها پنجم عبارت های جبری اتحادهای جبری تجزیه عبارت های جبری کاربرد اتحاد و تجزیه نابرابری و نامعادله ششم تشابه قضیه تالس و کاربرد آن مفهوم تشابه تشابه دو مثلث هفتم عبارت های جبری گویا ساده عبارت های گویا محاسبات عبارت های گویا تقسیم در عبارت جبری هشتم معادله خط مفهوم معادله خط شیب خط دستگاه معادلات خطی نسبت های مثلثاتی و شیب خط نهم محاسبه حجم حجم و مساحت کره حجم هرم و م وط دوران و حجم


عبارت-های-جبری--اتحادهای-مهم-ریاضی
عبارت های جبری - اتحادهای مهم ریاضی
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: flv + pdf
حجم فایل: 817 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان
جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + های آموزشی "عبارت های جبری - اتحادهای مهم ریاضی"
( فصل سوم ریاضی دهم و فصل چهارم ریاضی 1 نظام قدیم - فصل اول ریاضی دهم انسانی)
در این فایل ، چند درس کتاب های نامبرده در قالب 4 فایل ویدئویی و جزوه های آن ها قرار داده شده است. این فایل برای انی مناسب است که قصد دارند کتاب ریاضی 10 یا ریاضی 1 نام قدیم را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند. زمان کل فایل های آموزشی 94 دقیقه و تعداد صفحات جزوه ها 14 صفحه می باشد. در تمام این دوره آموزشی ، مسائل متنوع از داخل و بیرون کتاب حل شده است و به حل نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته پرداخته ایم. در حین تدریس به نکات ریز کنکوری نیز اشاره شده است تا دانش آموز از همین الان آمادگی ها لازم برای شرکت در امتحان کنکور را داشته باشد.

مزایای بسته آموزشی
- تدریس جامع کلیه ی مطالب مربوط به عناوین نامبرده
- حل و تحلیل مثال های مهم کتاب
- حل مسائل مهم امتحانی خارج از کتاب
- ارائه نکات ریز و ظریف کنکوری
- استفاده از ج ، نمودار و تصاویر آموزشی و رنگی زیبا جهت بالا رفتن کیفیت آموزش
- قابل پخش بودن ویدئوها با کامپیوتر ، لب تاب و تلویزیون

ویژگی های بسته آموزشی
- تعداد سرفصل های تدریس شده: 4
- زمان آموزش: 94 دقیقه
- تعداد صفحات جزوه : 14
- حجم فایل اصلی: 117 مگابایت

سرفصل های آموزشی
- عبارت های جبری
- اتحادهای مربع دوجمله ای-مزدوج-جمله مشترک
- اتحاد مکعب مجموع
- اتحادهای تفاضل و مجموع مکعب دو جمله

سرفصل کامل تمام دروس فصل 3 ریاضی 10 رشته ریاضی و تجربی به صورت زیر است:
- ریشه گیری اعداد حقیقی
- توان رسانی با توان اعداد گویا
- توان رسانی با توان اعداد حقیقی
- عبارت های جبری
- اتحادهای مربع دوجمله ای-مزدوج-جمله مشترک
- اتحاد مکعب مجموع
- اتحادهای تفاضل و مجموع مکعب دو جمله
- ساده عبارت های گویا
- تقسیم چندجمله ای ها

جزوات و های آموزشی سایر عناوین و دروس مربوط به کتاب حاضر و سایر کتاب ها را می توانید از همین سایت کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیردرسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب - حتی روزهای تعطیل)
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره ی یک جمله ای ها و چند جمله ای ها 9 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 چند جمله ایهاعبارت جبریهرگاه در یک عبارت اعداد و حروف بوسیله اعمال جمع، تفریق، ضرب و تقسیم توان و رادیکال و …. با هم ارتباط داده شود به آن عبارت یک عبارت جبری گویند.بطور مثال هرکدام از عبارتهای ،، و…. یک عبارت جبری محسوب می شوند.یک جمله ایعبارت را که در آن a یک عدد حقیقی و مخالف صفر،x یک متغیر و n یک عدد حس ( یعنی عددی صحیح و غیرمنفی) باشد، یک جمله ای می نامند. بطور مثال: عبارات یک جمله ایند.درجه توان یک جمله ایدر یک جمله ای عدد n را درجه یک جمله ای گویند.نکته: درجه یا ( توان)متغیر یک جمله ای نباید منفی و ری باشد.نکته: هر عدد حقیقی غیر صفر، یک جمله ای از درجه صفر می باشد بطور مثال اعداد حقیقی نمونه هایی از یک جمله ای درجة صفر هستند.تبصره: عدد صفر نیز یک یک جمله ای است که در جه برای ان تعریف نشده است.بطورمثال در ج زیر نمونه هایی از عبارات یک جمله ای برحسب متغیرهای مختلف آورده شده است.درجه یک جمله ای( عددی صحیح و نامنفی)توان متغیرهاضریب عددی یک جمله ایمتغیرهای یک جمله اییک جمله ای44-5x22a11yصفر-2-ندارد2-85و1و24yوx و aمثال: کدام یک از عبارات زیر نمایانگر یک جمله ای است؟الف) ب) ج) د)الف) عبارت یک جمله ای با درجه متغیر یک می باشد.ب)عبارت که برابر است با یک جمله ای نمی باشد چون توان متغیر آن منفی است.ج) عبارت که برابر است با یک جمله ای نمی باشد چون توان متغیر x ری است.د) عدد حقیقی 5 یک جمله اتی از درجه صفر است.ه) عبارت که برابر است با یک جمله ای از درجه 4 است.و) یک عدد حقیقی یک جمله ای از درجه صفر است.یک جمله ای متشابهدو یک جمله ای را که متغیرها و توانهای متناظرشان ی ان باشد یک جمله ایهای متشابه گویند.بطور مثال دو یک جمله ای و متشابه اند.نکته: فقط یک جمله ایهای متشابه را می توان با هم جمع و تفریق نمود.مثال:حاصل عبارت را بدست آورید. چند جمله ایمجموع یا تفاضل چند یک جمله ای غیرمتشابه یک چند جمله ای می دهد.چند جمله ایهای استاندارد( متعارف)اگر یک چند جمله ای براساس توانهای نزولی( یعنی از توان بزرگ به کوچک) یکی از متغیرها مرتب شده باشند به آن چندجمله ای استاندارد برحسب آن متغیر گویند.بطور مثال: چندجمله ای برحسب x استاندارد است.چندجمله ای همگنبه چند جمله ای که درجه همه یک جمله ایهای آن ی ان باشد چندجمله ای همگن گویند.
با
تحقیق درباره ی یک جمله ای ها و چند جمله ای ها 9 ص
اختصاصی از رزفایل پاو وینت ریاضی هفتم مبحث محاسبه ی عبارت توان دار و ساده عبارت های توان دار - 24 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی هفتم مبحث محاسبه ی عبارت توان دار و ساده عبارت های توان دار - 24 اسلاید
 پاو وینت ریاضی هفتم مبحث محاسبه ی عبارت توان دار و ساده عبارت های توان دار - 24 اسلاید    برای جمع و تفریق اعداد توان دار قانون خاصی وجود ندارد. مگر آن که اعداد توان داری که با هم جمع یا تفریق می شوند، همگی ی ان باشند و تعداد آن ها برابر پایه عدد توان دار باشد. مناسب برای معلمان و دانش آموزان و مربیان.برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی هفتم مبحث محاسبه ی عبارت توان دار و ساده عبارت های توان دار - 24 اسلاید
برای ب اطلاعات بیشتر درباره ما به صفحه بهترین موسسه تدریس خصوصی تهران مراجعه کنید. اگر سوالی دارید کارشناسان مجرب ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشند. فصل ۳ ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری نام دارد.
سایت تدریس خصوصی ریاضی مدرسانه بهترین دبیران پایه دهم را در اختیار دارد و این دبیران با شیوه های جدید آموزشی با روش های نوین به بهترین شکل ممکن فصل سوم ریاضی دهم را به شما عزیزان آموزش می دهند. فصل ۳ شامل چهار درس می شود که اسامی این دروس را در زیر می توانید مشاهده کنید.
۱- ریشه و توان
۲- ریشه nام
۳- توان های گویا
۴- عبارت های جبری
اگر در این فصل از ریاضیات دهم دچار مشکلاتی هستید می توانید با شماره ۰۲۱۲۶۵۷۰۸۱۰ تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین از مدرسانه دبیر خود را انتخاب کنید.
بارم بندی ریاضی هفتم دوره اول متوسطه سال تحصیلی 94-93 بخش اول-بدون استفاده ازماشین حساب نوبت دوم محاسبه جمع،تفریق،ضرب و تقسیم عددهای صحیح 1 روابط بین خط ها و زاویه ها و پیدا اجزای مورد نظر 1 نوشتن جمله nام یک الگوو ساده عبارت های جبری 0/5 پیدا مقدار یک عبارت جبری 0/5 پیدا شمارنده های یک عددوتشخیص عددهای اول و محاسبه ب م م و ک م م 1 تجسم فضایی-انواع حجم ها و ویژگی های آنها-گسترده حجم ها 1 رسم بردار و نوشتن مختصات آن 1 انتقال برداری و بیان جمع متناظر با آن 1 پیدا مقدار یک عبارت توان دارو جذر یک عدد 1/5 رسم نمودار و توصیف و تفسیر آنها و مفاهیم احتمال 1/5 بخش دوم- با ماشین حساب حل مسئله های مربوط به عدد صحیح و مفاهیم مربوطه 1 تبدیلات هندسی و همنهشتی شکل ها 1 حل مسئله با کمک معادله،حل معادله 1 محاسبه مساحت جانبی،مساحت کل و حجم منشورها 2 حل مسئله های مرتبط با ب.م.م و ک.م.م 1 تعریف توان-ساده یک عبارت توان دار-مفهوم جذر 1/5 پیدا مختصات بردار-بردارهای مساوی و قرینه 0/5 پیدا میانگین داده هاومحاسبه احتمال وقوع یک پیشامد 1 حل مسئله با راهبردهای مختلف 1 جمع نمرات 20
ش نویس اولیه فصلها و عناوین دروس کتاب ریاضی پایه نهم در سایت تالیف کتب درسی قرار داده شده است. که در زیر متن اصلی آنرا مشاهده می کنیم: با تلاش مؤلفین کتاب ریاضی پایه نهم، پیش نویس اولیه سرفصل و رئوس مطالب این کتاب تدوین گردید. از تمامی اساتید، صاحب نظران و دبیران ریاضی دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه و بررسی این رئوس، نظرات و نقدهای خود را در این خصوص به آدرس پست الکترونیکی [email protected] ارسال نمایند.
سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم فصل عنوان فصل دروس فصل ها اول مجموعه ها معرفی مجموعه و زیرمجموعه معرفی مجموعه های عددی عضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراک مجموعه و احتمال دوم اعداد حقیقی معرفی اعداد حقیقی محاسبات عددی تقریب زدن و خطای محاسبه سوم هندسه و استدلال وم اثبات آشنایی با اثبات در هندسه همنهشتی مثلث ها حل مسئله چهارم توان و ریشه توان صحیح نماد علمی ریشه گیری عملیات روی رادیکال ها پنجم عبارت های جبری اتحادهای جبری تجزیه عبارت های جبری کاربرد اتحاد و تجزیه نابرابری و نامعادله ششم تشابه قضیه تالس و کاربرد آن مفهوم تشابه تشابه دو مثلث هفتم عبارت های جبری گویا ساده عبارت های گویا محاسبات عبارت های گویا تقسیم در عبارت جبری هشتم معادله خط مفهوم معادله خط شیب خط دستگاه معادلات خطی نسبت های مثلثاتی و شیب خط نهم محاسبه حجم حجم و مساحت کره حجم هرم و م وط دوران و حجم
اختصاصی از هایدی پاو وینت ریاضی پایه هفتم مبحث محاسبه ی عبارت توان دار و ساده عبارت های توان دار - 24 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی پایه هفتم مبحث محاسبه ی عبارت توان دار و ساده عبارت های توان دار - 24 اسلاید
 پاو وینت ریاضی پایه هفتم مبحث محاسبه ی عبارت توان دار و ساده عبارت های توان دار - 24 اسلاید     حجم مکعبی به ضلع a و حجم استوانه ای به شعاع قاعده ی r و ارتفاع h را به صورت عدد تواندار بنویسیدمناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیابرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی پایه هفتم مبحث محاسبه ی عبارت توان دار و ساده عبارت های توان دار - 24 اسلاید
کتاب کار ریاضی و آمار 1 ویژه ی دهمی ها انسانی ( نو نگاشت )

نام کتاب : کتاب کار ریاضی و آمار 1 پایه ی دهم - رشته های ادبیات و علوم انسانی ، علوم و معارف ی ( درس ، تمرین و مسأله های تکمیلی )

مؤلف : حسین میرزایی .

فهرست :

فصل 1 : عبارت های جبری ( درس اول : چند اتحاد جبری و کاربرد ها ) ( درس دوم : عبارت های گویا ) / فصل 2 :معادله ی درجه 2 و کاربرد ها ( درس اول : معادله و مسایل توصیفی ) ( درس دوم : حل معادله ی درجه 2 و کاربرد ها ) ( درس سوم : معادلات شامل عبارت های گویا ) / فصل 3 : تابع ( درس اول : مفهوم تابع ) ( درس دوم : ضابطه ی جبری و تابع ) ( درس سوم : نمودار تابع خطی ) ( درس چهارم : نمودار تابع درجه ی 2 ) / فصل 4 : کار با داده های آماری ( درس اول : گرد آوری داده ها ) ( درس دوم : معیار های گرایش به مرکز ) ( درس سوم : معیار های پراکندگی ) / فصل 5 : نمایش داده ها ( درس اول : نمودار های یک متغیره ) ( درس دوم : نمودار های چند متغیره ) .

پاو وینت فصل 5 ریاضی نهم ( عبارت های جبری ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 53 اسلاید قابل ویرایش ...
دریافت فایل
یه نیرو، یه کشش یا یه فشاره که توسط یه بدن روی بدن دیگری اعمال میشه. قوانین حرکت نیوتون (که تو فصل ۶ توضیح داده شدن)، یه راه برای توضیح تاثیر یه نیرو روی یه بدن ارایه میدن. راه دیگر نگاه به نیروی عمل کننده روی یه بدن، ایده کار، انرژی و توانه. این سه عبارت رو تو زندگی روزمره به شکل حال مختلف استفاده میکنن: "کلی کار دارم که باید انجام بدم" یا "کار بیشتر وقتمو میگیره" یا "حس کار کرد تا سر وقت تموم کنه" یا "این پارتی از اون رخداد های با انرژی ه" یا "خونه من زیاد انرژی مصرف میکنه" یا "کلی انرژی مصرف تا روی مشکل فکر کنم" و "توان افراد"، "توان عشق" یا "با تمام توان میرونه". با این که معنی این عبارت ها در زندگی روزانه چندان دور از معنیشون تو مکانیک نیستن، فهم معنی مکانیک هر عبارت، ضروریه. تو این فصل، با تعریف مکانیکی کار شروع میکنم. عبارت انرژی رو به صورت ظرفیت یه بدن برای کار، و توان رو به صورت میزانی که کار توش انجام شده میگم. همچنین انرژی مکانیکی و رابطه کار-انرژی رو برای توضیح حرکت بدن ها میگم.

جزوه-- -های-
جزوه + های "ساده عبارت های گویا - تقسیم چندجمله ای ها - تجزیه عبارت های جبری"
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: flv + pdf
حجم فایل: 665 کیلوبایت
قیمت: 3500 تومان
جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور + های آموزشی "ساده عبارت های گویا - تقسیم چندجمله ای ها - تجزیه عبارت های جبری"
( فصل سوم ریاضی دهم و فصل هفتم ریاضی 1 نظام قدیم)
در این فایل ، چند درس از فصل سوم ریاضی دهم و فصل 7 ریاضی 1 نظام قدیم در قالب 3 فایل ویدئویی و جزوه های آن ها قرار داده شده است. این فایل برای انی مناسب است که قصد دارند کتاب ریاضی 10 یا ریاضی 1 نام قدیم را امتحان بدهند یا در کنکور سراسری شرکت نمایند. زمان کل فایل های آموزشی 31 دقیقه و تعداد صفحات جزوه ها 7 صفحه می باشد. در تمام این دوره آموزشی ، مسائل متنوع از داخل و بیرون کتاب حل شده است و به حل نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته پرداخته ایم. در حین تدریس به نکات ریز کنکوری نیز اشاره شده است تا دانش آموز از همین الان آمادگی ها لازم برای شرکت در امتحان کنکور را داشته باشد.

مزایای بسته آموزشی
- تدریس جامع کلیه ی مطالب مربوط به عناوین نامبرده
- حل و تحلیل مثال های مهم کتاب
- حل مسائل مهم امتحانی خارج از کتاب
- ارائه نکات ریز و ظریف کنکوری
- استفاده از ج ، نمودار و تصاویر آموزشی و رنگی زیبا جهت بالا رفتن کیفیت آموزش
- قابل پخش بودن ویدئوها با کامپیوتر ، لب تاب و تلویزیون

ویژگی های بسته آموزشی
- تعداد سرفصل های تدریس شده: 3
- زمان آموزش: 31 دقیقه
- تعداد صفحات جزوه : 7
- حجم فایل اصلی: 38 مگابایت

سرفصل های آموزشی
- ساده عبارت های گویا
- تقسیم چندجمله ای ها
- تجزیه عبارت های جبری

سرفصل کامل تمام دروس فصل 3 ریاضی 10 رشته ریاضی و تجربی به صورت زیر است:
- ریشه گیری اعداد حقیقی
- توان رسانی با توان اعداد گویا
- توان رسانی با توان اعداد حقیقی
- عبارت های جبری
- اتحادهای مربع دوجمله ای-مزدوج-جمله مشترک
- اتحاد مکعب مجموع
- اتحادهای تفاضل و مجموع مکعب دو جمله
- ساده عبارت های گویا
- تقسیم چندجمله ای ها

جزوات و های آموزشی سایر عناوین و دروس مربوط به کتاب حاضر و سایر کتاب ها را می توانید از همین سایت کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیردرسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب - حتی روزهای تعطیل)
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق درباره یک جمله ای ها و چند جمله ای ها

تحقیق درباره یک جمله ای ها و چند جمله ای ها لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9   چند جمله‌ایها عبارت جبری هرگاه در یک عبارت اعداد و حروف بوسیله اعمال جمع، تفریق، ضرب و تقسیم توان و رادیکال و …. با هم ارتباط داده شود به آن عبارت یک عبارت جبری گویند. بطور مثال هرکدام از عبارتهای ،، و…. یک عبارت جبری محسوب می‌شوند. یک جمله‌ای عبارت را که در آن a یک عدد حقیقی و مخالف صفر،x یک متغیر و n یک عدد حس ( یعنی عددی صحیح و غیرمنفی) باشد، یک جمله‌ای می& ...
دریافت فایل تحقیق درباره یک جمله ای ها و چند جمله ای ها

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات جهانی کره جنوبی از روز گذشته درحالی آغاز شد که مهدی خدابخشی اردوی تیم ملی را ترک کرد.
سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: مهدی خدابخشی هم مانند دیگر نفرات از امروز در اردو حاضر شده اما برخی به نحوی این مسائل را دنبال می کنند انگار که او قرار نبوده به تیم بازگردد.
سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم با تلاش مؤلفین کتاب ریاضی پایه نهم، پیش نویس اولیه سرفصل و رئوس مطالب این کتاب تدوین گردید. از تمامی اساتید، صاحب نظران و دبیران ریاضی دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه و بررسی این رئوس، نظرات و نقدهای خود را در این خصوص به آدرس پست الکترونیکی [email protected] ارسال نمایند. پیشاپیش کمال امتنان و تشکر را از تمامی عزیزان جهت نقد و بررسی این عناوین و رئوس مطالب داریم. سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم فصل عنوان فصل دروس فصل ها اول مجموعه ها معرفی مجموعه و زیرمجموعه معرفی مجموعه های عددی عضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراک مجموعه و احتمال دوم اعداد حقیقی معرفی اعداد حقیقی محاسبات عددی تقریب زدن و خطای محاسبه سوم هندسه و استدلال وم اثبات آشنایی با اثبات در هندسه همنهشتی مثلث ها حل مسئله چهارم توان و ریشه توان صحیح نماد علمی ریشه گیری عملیات روی رادیکال ها پنجم عبارت های جبری اتحادهای جبری تجزیه عبارت های جبری کاربرد اتحاد و تجزیه نابرابری و نامعادله ششم تشابه قضیه تالس و کاربرد آن مفهوم تشابه تشابه دو مثلث هفتم عبارت های جبری گویا ساده عبارت های گویا محاسبات عبارت های گویا تقسیم در عبارت جبری هشتم معادله خط مفهوم معادله خط شیب خط دستگاه معادلات خطی نسبت های مثلثاتی و شیب خط نهم محاسبه حجم حجم و مساحت کره حجم هرم و م وط دوران و حجم موضوعات مرتبط: ریاضیات راهنمایی
سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم با تلاش مؤلفین کتاب ریاضی پایه نهم، پیش نویس اولیه سرفصل و رئوس مطالب این کتاب تدوین گردید. از تمامی اساتید، صاحب نظران و دبیران ریاضی دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه و بررسی این رئوس، نظرات و نقدهای خود را در این خصوص به آدرس پست الکترونیکی [email protected] ارسال نمایند. پیشاپیش کمال امتنان و تشکر را از تمامی عزیزان جهت نقد و بررسی این عناوین و رئوس مطالب داریم. سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم فصل عنوان فصل دروس فصل ها اول مجموعه ها معرفی مجموعه و زیرمجموعه معرفی مجموعه های عددی عضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراک مجموعه و احتمال دوم اعداد حقیقی معرفی اعداد حقیقی محاسبات عددی تقریب زدن و خطای محاسبه سوم هندسه و استدلال وم اثبات آشنایی با اثبات در هندسه همنهشتی مثلث ها حل مسئله چهارم توان و ریشه توان صحیح نماد علمی ریشه گیری عملیات روی رادیکال ها پنجم عبارت های جبری اتحادهای جبری تجزیه عبارت های جبری کاربرد اتحاد و تجزیه نابرابری و نامعادله ششم تشابه قضیه تالس و کاربرد آن مفهوم تشابه تشابه دو مثلث هفتم عبارت های جبری گویا ساده عبارت های گویا محاسبات عبارت های گویا تقسیم در عبارت جبری هشتم معادله خط مفهوم معادله خط شیب خط دستگاه معادلات خطی نسبت های مثلثاتی و شیب خط نهم محاسبه حجم حجم و مساحت کره حجم هرم و م وط دوران و حجم موضوعات مرتبط: ریاضیات راهنمایی
سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم با تلاش مؤلفین کتاب ریاضی پایه نهم، پیش نویس اولیه سرفصل و رئوس مطالب این کتاب تدوین گردید. از تمامی اساتید، صاحب نظران و دبیران ریاضی دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه و بررسی این رئوس، نظرات و نقدهای خود را در این خصوص به آدرس پست الکترونیکی [email protected] ارسال نمایند. پیشاپیش کمال امتنان و تشکر را از تمامی عزیزان جهت نقد و بررسی این عناوین و رئوس مطالب داریم. سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم فصل عنوان فصل دروس فصل ها اول مجموعه ها معرفی مجموعه و زیرمجموعه معرفی مجموعه های عددی عضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراک مجموعه و احتمال دوم اعداد حقیقی معرفی اعداد حقیقی محاسبات عددی تقریب زدن و خطای محاسبه سوم هندسه و استدلال وم اثبات آشنایی با اثبات در هندسه همنهشتی مثلث ها حل مسئله چهارم توان و ریشه توان صحیح نماد علمی ریشه گیری عملیات روی رادیکال ها پنجم عبارت های جبری اتحادهای جبری تجزیه عبارت های جبری کاربرد اتحاد و تجزیه نابرابری و نامعادله ششم تشابه قضیه تالس و کاربرد آن مفهوم تشابه تشابه دو مثلث هفتم عبارت های جبری گویا ساده عبارت های گویا محاسبات عبارت های گویا تقسیم در عبارت جبری هشتم معادله خط مفهوم معادله خط شیب خط دستگاه معادلات خطی نسبت های مثلثاتی و شیب خط نهم محاسبه حجم حجم و مساحت کره حجم هرم و م وط دوران و حجم موضوعات مرتبط: ریاضیات راهنمایی
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت در مورد 29308 (تحقیق دانش آموزی) لینک و ید پایین توضیحات
دسته بندی : پاو وینت
نوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 21 اسلاید

 قسمتی از متن .pptx : 
 
تعیین علامت
مدرس: زینب آدینه وند
فرض کنید یک عبارت جبری بر حسب یک متغیر ، مثلا ،داده شده باشد . منظور از تعیین علامت این عبارت جبری این است که مشخص کنیم این عبارت به ازای چه مقادیری صفر و به ازای چه مقادیری منفی می شود
روش متدوال برای تعیین علامت یک عبارت جبری این است که ابتدا ریشه های عبارت جبری و همچنین مقادیری را که دو دامنه عبارت جبری نیستند را به دست آوریم و سپس در یک ج ریشه ها و این مقادیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنیم و در نهایت علامت عبارت جبری را در هر یک از یکی از فاصله های به دست آمده تعیین کنیم .
تعیین علامت
ابتدا تعیین علامت ساده ترین عبارت جبری ، یعنی چند جمله ای درجه اول را بررسی می کنیم . فرض کنید یک چند جمله ای درجه 1باشد ابتدا ریشه ی این چند جمله ای را به دست می آوریم :
ج تعیین علامت این عبارت به صورت زیر است :
مخالف علامت
موافق علامت
...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بدین منظور: ابتدا مرورگر اینترنتی دلخواه خود را باز کنید. اکنون در نوار آدرس مرورگر (محلی که آدرس های اینترنتی را وارد می کنید) عبارت زیر را وارد کنید: javascript:x+y به جای x و y دو عدد دلخواه را وارد کنید. به عنوان مثال برای محاسبه جمع دو عدد 14 و 29 بایستی این عبارت را وارد نماییم: javascript:14+29 خواهید دید که عدد 43 به عنوان نتیجه بر روی صفحه نقش می بندد. شما می توانید از هر 4 عمل اصلی ریاضی استفاده کنید. به مثال زیر که در آن علائم تفریق، ضرب و تقسیم نیز استفاده شده است توجه کنید: javascript:(17-2)/3*2 حاصل این عبارت 10 خواهد بود. همچنین شما امکان محاسبه توان و جذر اعداد را نیز خواهید داشت. عبارت زیر حاصل 2 به توان 3: (javascript:math.pow(2,3 و عبارت بعدی حاصل جذر عدد 32 را نمایش خواهد داد: (javascript:math.sqrt(32 در صورتی که این ترفند بر روی مرورگر شما عمل نکرد، قابلیت javascript بر روی مرورگر شما غبرفعال است که بایستی از قسمت تنظیمات مرورگر، آن را فعال کنید.
بدین منظور: ابتدا مرورگر اینترنتی دلخواه خود را باز کنید. اکنون در نوار آدرس مرورگر (محلی که آدرس های اینترنتی را وارد می کنید) عبارت زیر را وارد کنید: javascript:x+y به جای x و y دو عدد دلخواه را وارد کنید. به عنوان مثال برای محاسبه جمع دو عدد 14 و 29 بایستی این عبارت را وارد نماییم: javascript:14+29 خواهید دید که عدد 43 به عنوان نتیجه بر روی صفحه نقش می بندد. شما می توانید از هر 4 عمل اصلی ریاضی استفاده کنید. به مثال زیر که در آن علائم تفریق، ضرب و تقسیم نیز استفاده شده است توجه کنید: javascript:(17-2)/3*2 حاصل این عبارت 10 خواهد بود. همچنین شما امکان محاسبه توان و جذر اعداد را نیز خواهید داشت. عبارت زیر حاصل 2 به توان 3: (javascript:math.pow(2,3 و عبارت بعدی حاصل جذر عدد 32 را نمایش خواهد داد: (javascript:math.sqrt(32 در صورتی که این ترفند بر روی مرورگر شما عمل نکرد، قابلیت javascript بر روی مرورگر شما غبرفعال است که بایستی از قسمت تنظیمات مرورگر، آن را فعال کنید.
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت در مورد 30497 (تحقیق دانش آموزی) لینک و ید پایین توضیحات
دسته بندی : پاو وینت
نوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 42 اسلاید

 قسمتی از متن .pptx : 
 
مدرس :زینب نادری
عبارت های جبری
جلسه پنجم
عبارات جبری
هر عبارت جبری شامل یک سری متغیر است که با عددگذاری به جای آن متغیرها، مقدار عددی معینی خواهد داد. مثلاً تعدادی عبارت جبری را در زیر می بینیم:

می توانیم مفاهیم ریاضی را هم به صورت عبارت جبری نمایش دهیم. مثلاً اگر x طول قاعده یک متوازی الاضلاع و h ارتفاع آن باشد، مساحت آن را به صورت x.h نشان می دهیم.
یک جمله ای
هر عبارت که شامل ضرب تعدادی عدد حقیقی و تعدادی متغیر دارای توان صحیح نامنفی باشند، یک جمله ای گفته می شود.
مثال 1: کدام یک از عبارات زیر یک جمله ای اند؟


...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
یکی از مهارت های بسیار مفید که شاید کمتر مورد توجه برنامه نویسان قرار گرفته، یادگیری عبارت های باقاعده یا regular expressions است. این عبارت ها ابزاری برای یافتن و تغییر کلمات و عبارت های خاص در ورودی یا حجم اطلاعات به شمار می روند. با استفاده از عبارت های باقاعده می توان رشته ها یا کلمه هایی که دارای ترکیب یا ساختاری خاص هستند یا در حجم انبوه اطلاعات جستجو نمود و آن را با تعیین فرمت دلخواه به عبارت یا کلماتی دیگر تبدیل کرد. چند نمونه از عبارت های منظم می تواند به شکل زیر باشد: عبارت منظمی برای یافتن ایمیل در متن عبارت منظمی برای یافتن شماره موبایل در متن عبارت منظمی برای جایگزین فیلدهای یک فایل csv با یک کوئری قابل اجرا در پایگاه داده عبارت منظمی برای پیشوند شماره های موبایل با کد کشور در متنی طولانی و صدها و هزاران کاربرد دیگر استفاده از عبارت های منظم در اغلب زبان های برنامه نویسی و ویرایشگرهای متنی و ideها قابل دسترسی است. با صرف زمانی نسبتا کوتاه برای یادگیری قوانین regular expression یا به صورت مختصر regex، دنیایی جدید از توانایی پیش چشم شما گشوده خواهد شد. برای شروع می توانید این مقاله را مطالعه نمایید.
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
کوه عبارت است ازبرجستگی هایی ازیک سرزمین که در منطقه ای توسط دشت ها احاطه شده و بیش از 600 متر ارتفاع داشته باشد،واما قله عبارت است ازمرتفع ترین قسمت در کوه ،تپه یا یک ناهمواری.
آن چه از آن می توان به عنوان کوهشناسی ایران نام برد 8 قسمت به شرح ذیل است که عبارتند از: