تجدید بنای با بینش شیعی

جزئیاتی درباره تجدید ارزی س رست مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار در پاسخ به اینکه چرا برای سهامداران، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزی مهم تلقی می شود؟ گفت: فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزی بر ارزش ثبت شده یک دارایی یا همان مازاد تجدید ارزی نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا، تجدید ارزی فقط انتساب ارزش های جدید است به دارایی های موجود و واقعی که درآمد یا عایدی ایجاد کند، بنابراین ارزش ذاتی سهام شرکت دچار تغییر نمی شود. پس باید سهامداران این شرکت ها به این مساله توجه داشته باشند.آیا فلسفه شیعی وجود دارد؟ تفاوت آن با شه در چیست و چه مختصاتی دارد؟ چه چهره هایی بر این اساس فیلسوفان شیعی خوانده می شوند؟ آیا شه شیعی نیاز به احیا دارد؟ سید صادق حقیقت، علوم مفید قم و نگارنده آثار متعددی در زمینه علوم به تازگی در موسسه پرسش درسگفتارهایی را پیرامون فلسفه شیعی آغاز کرده و در آنها می کوشد ضمن پاسخ به پرسش های فوق، مختصات فلسفه شیعی نزد سه شمند مسلمان ایرانی یعنی فار ، ملاصدرا و علامه طباطبایی را تشریح کند. ایشان در این درسگفتارها به تعبیر خود از هم روی دو روش متن گرایانه و زمین گرایانه استفاده کرده است. آنچه در ادامه می آید، تقریری از درسگفتار نخست ایشان است که به طور اختصاصی از سوی موسسه پرسش در اختیار گروه شه رو مه اعتماد قرار گرفته است.آیا فلسفه شیعی وجود دارد؟ تفاوت آن با شه در چیست و چه مختصاتی دارد؟ چه چهره هایی بر این اساس فیلسوفان شیعی خوانده می شوند؟ آیا شه شیعی نیاز به احیا دارد؟ سید صادق حقیقت، علوم مفید قم و نگارنده آثار متعددی در زمینه علوم به تازگی در موسسه پرسش درسگفتارهایی را پیرامون فلسفه شیعی آغاز کرده و در آنها می کوشد ضمن پاسخ به پرسش های فوق، مختصات فلسفه شیعی نزد سه شمند مسلمان ایرانی یعنی فار ، ملاصدرا و علامه طباطبایی را تشریح کند. ایشان در این درسگفتارها به تعبیر خود از هم روی دو روش متن گرایانه و زمین گرایانه استفاده کرده است. آنچه در ادامه می آید، تقریری از درسگفتار نخست ایشان است که به طور اختصاصی از سوی موسسه پرسش در اختیار گروه شه رو مه اعتماد قرار گرفته است.
نخست گفت که ایران 80 هزار جنگجوی شیعی را از کشورهایی مانند پا تان و افغانستان بسیج کرده تا به حمله کند. او گفت که بدین دلیل مواضع شبه‌نظامیان نزدیک به ایران را در بمباران کرده است.
نخست گفت که ایران 80 هزار جنگجوی شیعی را از کشورهایی مانند پا تان و افغانستان بسیج کرده تا به حمله کند. او گفت که بدین دلیل مواضع شبه‌نظامیان نزدیک به ایران را در بمباران کرده است.
تجدید بنای ،با بینش شیعی:در دنیائی که استعمار جهانی،کمر به قتل بسته است،ایدئولوژی های نیرومند با پشتیبانی ابرقدرت های جهان،به جنگ خدا برخاسته اند و استعمار فرهنگی به مسخ ملت ها و محو اص های ما مشغول است،و سرمایه داری فاجعه های دیرین ظلم و غارت و بهره کشی و نظام طبقاتی را تا درجهء مرگ آوری تشدید کرده است و مصرف پرستیِ نسلِ پدر ها و ماتریالیسمِ نسلِ پسر ها را،با محمد(ص) و تشیع علی(ع) بیگانه می سازد؛جبههء ما،قیل و قال و مجادله های بی ثمر و حقیر نیست.فاجعه های سهمگین و ریشه براندازی است،که با سلاح و توش و توان قدرت های جهانی،علم،تکنولوژی،سرمایه داری،فکر،فلسفه،فرهنگ،هنر،رفاه و مصرف پرستی تجهیز شده اند و کمر به «محو » و «مسخ مسلمانان» بسته اند و چه هوشیارانه،عمیق و قوی!دشمنان ما در این عصر،امپریالیسم است،ماتریالیسم است و سرمایه داری،روح بورژوازی،استثمار،ماشینیسم،تضاد طبقاتی،فاشیسم،صهیونیسم،پوچ گرائی،حرص به رفاه،جنون مصرف،استعمار فرهنگی،با خود بیگانگی،لا ابالی گری و نیهیلیسم،گسیختگی تاریخی،مسخ فرهنگی و معنوی،سقوط ارزشهای اخلاقی،حکومت پول، و ...و به طور کلی،ماتریالیسم فکری که نسل پسر های ما را می رباید و ماتریالیسم اخلاقی و اقتصادی که نسل پدر هایمان را.آن چه نسل جوان و روشنفکر ما را آسیب پذیر کرده است،یکی،نداشتن ایمان و ایدئولوژی،و یکی تسخیر شدن به وسیلهء ایمان و ایدئولوژی بیگانگان است.در آن صورت،جوان ما یک ط ء راحت الحلقوم در کام امپریالیسم و استعمار معنوی و فرهنگی و اخلاقی می شود.آن چه در برابر این هر دو فاجعه می تواند مقاومت کند،تبدیل « »،از مجموعهء سنت های موروثی،میراث های فکری و فرهنگی و طبقاتی و قومی و اجتماعی قدیم،تابو های افی،دُگم ها و جزم های شبه مذهبی افی،تعصبات ارتجاعی و عادات و آداب مرسوم «طبق معمول سنواتی»،به یک «دعوت و بعثت ایدئولوژیک» است.به گونه ای که در آن،خدا،جهان،انسان،تاریخ،جامعه و آرمان و جهت و جبههء فکری،اجتماعی،انسانی و عملی هر فرد یا گروهی که بدان ایمان دارد،روشن،مشخص و در رابطه ای منطقی و مترقی با هم،تفسیر شده باشد.مسئولیت اصلی و اصیل ما،تنها یک چیز است و آن در یک کلمه: «تجدید بنای مکتبی و مسلکی با بینش شیعی،بر اساس کتاب،سنّت،علم،زمان.ادامه دارد...
تجدید بنای ،با بینش شیعی:در دنیائی که استعمار جهانی،کمر به قتل بسته است،ایدئولوژی های نیرومند با پشتیبانی ابرقدرت های جهان،به جنگ خدا برخاسته اند و استعمار فرهنگی به مسخ ملت ها و محو اص های ما مشغول است،و سرمایه داری فاجعه های دیرین ظلم و غارت و بهره کشی و نظام طبقاتی را تا درجهء مرگ آوری تشدید کرده است و مصرف پرستیِ نسلِ پدر ها و ماتریالیسمِ نسلِ پسر ها را،با محمد(ص) و تشیع علی(ع) بیگانه می سازد؛جبههء ما،قیل و قال و مجادله های بی ثمر و حقیر نیست.فاجعه های سهمگین و ریشه براندازی است،که با سلاح و توش و توان قدرت های جهانی،علم،تکنولوژی،سرمایه داری،فکر،فلسفه،فرهنگ،هنر،رفاه و مصرف پرستی تجهیز شده اند و کمر به «محو » و «مسخ مسلمانان» بسته اند و چه هوشیارانه،عمیق و قوی!دشمنان ما در این عصر،امپریالیسم است،ماتریالیسم است و سرمایه داری،روح بورژوازی،استثمار،ماشینیسم،تضاد طبقاتی،فاشیسم،صهیونیسم،پوچ گرائی،حرص به رفاه،جنون مصرف،استعمار فرهنگی،با خود بیگانگی،لا ابالی گری و نیهیلیسم،گسیختگی تاریخی،مسخ فرهنگی و معنوی،سقوط ارزشهای اخلاقی،حکومت پول، و ...و به طور کلی،ماتریالیسم فکری که نسل پسر های ما را می رباید و ماتریالیسم اخلاقی و اقتصادی که نسل پدر هایمان را.آن چه نسل جوان و روشنفکر ما را آسیب پذیر کرده است،یکی،نداشتن ایمان و ایدئولوژی،و یکی تسخیر شدن به وسیلهء ایمان و ایدئولوژی بیگانگان است.در آن صورت،جوان ما یک ط ء راحت الحلقوم در کام امپریالیسم و استعمار معنوی و فرهنگی و اخلاقی می شود.آن چه در برابر این هر دو فاجعه می تواند مقاومت کند،تبدیل « »،از مجموعهء سنت های موروثی،میراث های فکری و فرهنگی و طبقاتی و قومی و اجتماعی قدیم،تابو های افی،دُگم ها و جزم های شبه مذهبی افی،تعصبات ارتجاعی و عادات و آداب مرسوم «طبق معمول سنواتی»،به یک «دعوت و بعثت ایدئولوژیک» است.به گونه ای که در آن،خدا،جهان،انسان،تاریخ،جامعه و آرمان و جهت و جبههء فکری،اجتماعی،انسانی و عملی هر فرد یا گروهی که بدان ایمان دارد،روشن،مشخص و در رابطه ای منطقی و مترقی با هم،تفسیر شده باشد.مسئولیت اصلی و اصیل ما،تنها یک چیز است و آن در یک کلمه: «تجدید بنای مکتبی و مسلکی با بینش شیعی،بر اساس کتاب،سنّت،علم،زمان.ادامه دارد...

باغ ویلا 400 متری در شهرک جعفریهشهریاردارای 380 متر بنای دوبل 4 خواب مناسب برای س ت دائمبه فروش می‌رسد
 


400 متر باغ ویلا در شهریار با 380 متر بنای دوبل
چکیده: قرن 7 تا 10 هجری قمری به دلیل ظهور نهضت های شیعی-صوفی و متعاقباً ظهور نحله فکری ترکیبی از تشیع و تصوف در ایران (که تاثیرات آن تا به امروز نیز در شه حوزه فرهنگی ایران مشهود است)، بسیار حائز اهمیت می باشد.نهضت ها و تفکری که پس از سالها تکاپو در حوزه شه و عمل ، اجتماعی، نهایتاً موجبات پیدایش ت دیر پای صفوی شد که خود نیز از همین گروههای شیعی- صوفی بود.از سوی دیگر به نظر می رسد که این گروههای شیعی-صوفی، به دلیل ایجاد فرصت مناسب جهت ورود به کشاکش های قدرت در ایران آن زمان ،مجبور به ساخت ایدئولوژی ای برای خود شدند که هم مایه های افتراق تاریخی دو جزء این اتحاد یعنی شیعیان و صوفیان را کم رنگ کرده و هم مصالحی ایدئولوژیک برای اتحاد ایشان فراهم نمایند و دراین راه از برخی از مفاهیم مبانی نظری یکی از فرق پر تکاپوی شیعه در تاریخ و ایران، یعنی اسماعیلیان (که از قضا هر دو گروه اتحاد قرن ها با عقایدش مخالفت می د)استفاده نمودند. در پژوهش پیش رو سعی بر آن است تا با شناخت مبانی نظری این نهضت ها و عملکرد و اجتماعی ایشان به چگونگی و چرایی استفاده این گروههای شیعی-صوفی از شه های اسماعیلیه بپردازیم.

400 متر باغ ویلا شیک با 130 متر بنای لو فلت در روستای یبارک شهریار به فروش می‌رسد
 


فروش باغ ویلا 400 متری با 130 متر بنای فلت
پاو وینت بررسی شش بنای مهم بین النهرین
پاو وینت معرفی 6 بنای معروف مصر
در دنیائی که استعمار جهانی،کمر به قتل بسته است،ایدئولوژی های نیرومند با پشتیبانی ابرقدرت های جهان،به جنگ خدا برخاسته اند و استعمار فرهنگی به مسخ ملت ها و محو اص های ما مشغول است،و سرمایه داری فاجعه های دیرین ظلم و غارت و بهره کشی و نظام طبقاتی را تا درجهء مرگ آوری تشدید کرده است و مصرف پرستیِ نسلِ پدر ها و ماتریالیسمِ نسلِ پسر ها را،با محمد(ص) و تشیع علی(ع) بیگانه می سازد؛جبههء ما،قیل و قال و مجادله های بی ثمر و حقیر نیست.فاجعه های سهمگین و ریشه براندازی است،که با سلاح و توش و توان قدرت های جهانی،علم،تکنولوژی،سرمایه داری،فکر،فلسفه،فرهنگ،هنر،رفاه و مصرف پرستی تجهیز شده اند و کمر به «محو » و «مسخ مسلمانان» بسته اند و چه هوشیارانه،عمیق و قوی!دشمنان ما در این عصر،امپریالیسم است،ماتریالیسم است و سرمایه داری،روح بورژوازی،استثمار،ماشینیسم،تضاد طبقاتی،فاشیسم،صهیونیسم،پوچ گرائی،حرص به رفاه،جنون مصرف،استعمار فرهنگی،با خود بیگانگی،لا ابالی گری و نیهیلیسم،گسیختگی تاریخی،مسخ فرهنگی و معنوی،سقوط ارزشهای اخلاقی،حکومت پول، و ...و به طور کلی،ماتریالیسم فکری که نسل پسر های ما را می رباید و ماتریالیسم اخلاقی و اقتصادی که نسل پدر هایمان را.آن چه نسل جوان و روشنفکر ما را آسیب پذیر کرده است،یکی،نداشتن ایمان و ایدئولوژی،و یکی تسخیر شدن به وسیلهء ایمان و ایدئولوژی بیگانگان است.در آن صورت،جوان ما یک ط ء راحت الحلقوم در کام امپریالیسم و استعمار معنوی و فرهنگی و اخلاقی می شود.آن چه در برابر این هر دو فاجعه می تواند مقاومت کند،تبدیل « »،از مجموعهء سنت های موروثی،میراث های فکری و فرهنگی و طبقاتی و قومی و اجتماعی قدیم،تابو های افی،دُگم ها و جزم های شبه مذهبی افی،تعصبات ارتجاعی و عادات و آداب مرسوم «طبق معمول سنواتی»،به یک «دعوت و بعثت ایدئولوژیک» است.به گونه ای که در آن،خدا،جهان،انسان،تاریخ،جامعه و آرمان و جهت و جبههء فکری،اجتماعی،انسانی و عملی هر فرد یا گروهی که بدان ایمان دارد،روشن،مشخص و در رابطه ای منطقی و مترقی با هم،تفسیر شده باشد.مسئولیت اصلی و اصیل ما،تنها یک چیز است و آن در یک کلمه: «تجدید بنای مکتبی و مسلکی با بینش شیعی،بر اساس کتاب،سنّت،علم،زمان.»ادامه دارد...
سیر ویلیام موئیر(15) (1819-1905م.) مؤرخ صاحب نام انگلیسی در کتاب «زندگانی محمد» می نویسد: «دین محمد [صلی الله علیه وسلم] آسان بود و سخنانش واضح، و اعمالی که انجام داده عقل را مبهوت می کند. در تاریخ جهان مصلحی نبوده که مانند محمد در مدتی کوتاه دلها را بیدار و اخلاق عمومی را تجدید (تهذیب) نموده و بنای فضیلت را استوار کرده باشد»
پاو وینت بینش و عناصر نمادین ، طاق و قوس و مقرنس در معماری ی
پاو وینت بینش و عناصر نمادین ، طاق و قوس و مقرنس در معماری ی
پاو وینت بررسی بنای تاج محل
به صفحه فایل پاو وینت بررسی بنای تاج محل خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
چکیده: قرن 7 تا 10 هجری قمری به دلیل ظهور نهضت های شیعی-صوفی و متعاقباً ظهور نحله فکری ترکیبی از تشیع و تصوف در ایران (که تاثیرات آن تا به امروز نیز در شه حوزه فرهنگی ایران مشهود است)، بسیار حائز اهمیت می باشد.نهضت ها و تفکری که پس از سالها تکاپو در حوزه شه و عمل ، اجتماعی، نهایتاً موجبات پیدایش ت دیر پای صفوی شد که خود نیز از همین گروههای شیعی- صوفی بود.از سوی دیگر به نظر می رسد که این گروههای شیعی-صوفی، به دلیل ایجاد فرصت مناسب جهت ورود به کشاکش های قدرت در ایران آن زمان ،مجبور به ساخت ایدئولوژی ای برای خود شدند که هم مایه های افتراق تاریخی دو جزء این اتحاد یعنی شیعیان و صوفیان را کم رنگ کرده و هم مصالحی ایدئولوژیک برای اتحاد ایشان فراهم نمایند و دراین راه از برخی از مفاهیم مبانی نظری یکی از فرق پر تکاپوی شیعه در تاریخ و ایران، یعنی اسماعیلیان (که از قضا هر دو گروه اتحاد قرن ها با عقایدش مخالفت می د)استفاده نمودند. در پژوهش پیش رو سعی بر آن است تا با شناخت مبانی نظری این نهضت ها و عملکرد و اجتماعی ایشان به چگونگی و چرایی استفاده این گروههای شیعی-صوفی از شه های اسماعیلیه بپردازیم.
پاو وینت معرفی 6 بنای معروف مصر
به صفحه فایل پاو وینت معرفی 6 بنای معروف مصر خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
پاو وینت بررسی شش بنای مهم بین النهرین
به صفحه فایل پاو وینت بررسی شش بنای مهم بین النهرین خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
با این نگرش،آن چه در تاریخ برای ما افتخار آمیز است،نه تمدن قرن چهارم و نه قدرت و عظمت سرزمین و نه حتی انبوهی از فرهنگ و فلسفه و دانشی است که در گذشته،به این نام فراهم آمده است؛آن چه برای ما آموزنده و سخت شور انگیز و در عین حال،متن اصلی و رس آن است:تغییر انقل ارزش ها و آدم ها و رابطه ها و خَلق روح های بزرگ و دگرگونه و بینش های تازه و جهت گیری و مسئولیت و درد و راه و آرمان،و اساسا فهم نوین جهان و انسان و زندگی و تاریخ است؛که در آن نیم قرن نخستین و به ویژه ربع قرن اولیهء بعثت،پدید آمد؛و حاکی از خلق انسانی تازه و نژادی تازه و بر پا ایستادن انسانی با روح و بینش و ارزشهای تازه بود.آنچه (فرانتس فانون)،برای آینده و به عنوان غایت اصلی تمام انقلاب های عصر ما آرزو می کرد.
و با این ملاک در ارزی تاریخ،باید گفت از آن پس،در طول این چهارده قرن،تنها یک بار دیگر،آن «بعثت انقل » تکرار شده است و آن «روح» در کالبد یک عصر دمیده است و آن عصر،بی هیچ تردیدی و هیچ مبالغه ای،عصر ما است.
«رنسانس»،نه عصر تجدید تمدن و فرهنگ و قدرت ی،که تجدید تولد خودِ ،بعثت دوبارهء در نسل ما است.
در چنین زمانی،این همه خطیر و این همه خطرناک و در آستانهء ظهور تجدّد فکری و روحی ،که بی شک به بعثتی اجتماعی و تکوین اُمّتی انقل در جهان فردا خواهد انجامید؛و پوست بر تن می دراند و دوباره متولد می شود و چنین تنگ و تاریک تعصب و جمود قرن ها را رها می کند و به عنوان یک «اُمّت وسط»،در متن زمان و در میانهء صحنهء درگیری های جهانی پا می نهد تا برای مردم،نمونه باشد.و طبیعتا در همان حال که از زیر آوار قرن های قبرستانی سر بر می آورد،در زیر ضربه های بی امان و کینه توز ارتجاع داخلی،استعمار خارجی،فرهنگ حاکم بر زمان و ایدئولوژی های مدعی قرار می گیرد.و این سرنوشتی است که هم اکنون آن را به چشم می بینیم.
به هر حال،در چنین شرایطی،شرایطی که در آن،سرمایه داری از دموکراسی و لیبرالیسم،که میراث انقلاب کبیر فرانسه بود،به سوی ماشینیسم رو می کند،و یک «طبقهء جهانی» می گردد.ابرقدرت های متخاصم،که یک قرن مردم و روشنفکران را فریفتند،اکنون دارند برای اسارت ملت ها و خاموش توده های مردم و حفظ وضع موجود در جهان،با هم،همدست و همداستان می شوند.و مار یسم نیز،هم در سیاست جهانی و هم در نظام انسانی،خُلق و خوی بورژوازی می گیرد؛و در دنیای ایمان و شه به بن بست رسیده و از حل و حتی تبیین و تفسیر پدیده ها و ناهنجاری های عصر ما عاجز مانده است؛و نارسائی های خویش را در پاسخ گفتن به نیازهای عمیق و آرمان های بلند انسان،به ویژه در برابر وجدان روشنفکران خودآگاه و آزاد پس از جنگ جهانی دوم به ثبوت رسانده.و ،بعثت مجدد خویش را پس از یک دوران طولانی رکود،آغاز کرده است.
یکی از همفکران از من پرسید:به نظر تو،مهم ترین رویداد و درخشان ترین موقعیتی که ما در سال های اخیر ب کرده ایم،چیست؟گفتم:در یک کلمه:تبدیل از صورت یک «فرهنگ» به یک «ایدئولوژی»،در میان متفکران؛و از سنّت های «جزمی موروثی»،به «خودآگاهی مسئولیت زای انتخ »،در وجدان عموم مردم.
باید بگوئیم در این لحظه از زمان،دوران «تکوین ایدئولوژیک» خویش را می گذراند.درست مانند دوران تکوین نخستین اش در سالهای بعثت.اختلاف این دو،تنها بر سر منشأ آن است؛که در آن مرحله،«غیب» بود و در این مرحله که ما در آن هستیم،«قرآن» است.در آنجا مسئولیت «ابلاغ» و « ت»،بر دوش یک رسول مبعوث – نبی - بود،و در اینجا،بر دوش تمامی علمای صاحب بصیرت و متفکرین و دلسوزان مسئول،که «وارث ان»اند.[العلماء ورثة الانبیاء].
تشخیص چنین موقعیت تاریخی و مرحلهء تحولی یک نهضت،بزرگترین شرط اساسی یک «انتخاب درست و دقیق» است.

ادامه دارد...
محمود شیعی سرمربی تیم پیکان ادامه کار جلالی در این تیم را منوط به جلسه مجمع باشگاه و تصمیمات آنها می داند.

کتاب،سنّت،علم،زمان:
می توانیم مبانی شناسی و اجتهاد فکری و فقهی را اصلاح کنیم.برای شناسی نیز،در قبال قدما،از شیوه های پیشرفته و تجربه شدهء تحقیق علمی جدید بهره گیریم.شیوه های تحقیقی و مت وژی علمی ای که امروز،موفق و مؤثر بودن آنها را،این همه پیشرفت های علمی به ثبوت رسانیده است؛و تمدن و دانش جدید،بزرگترین موفقیت های خیره کننده و سریع خود را مدیون اصلاح و تغییر شیوه های بررسی و تحقیق در عصر جدید می داند.

از نظر مبانی اجتهاد نیز،«قرآن و سنّت»،اصول ثابت و منابع تغییر ناپذیر شناخت ما هستند.ولی پایه هائی را که علما و متکلمین و اصولیون قدیم ما نهاده اند،که البته در عصر خودشان بسیار مترقّی و حتی افتخار آمیز بوده است،چرا نتوان هماهنگ با رشد فکری و علمی و تکامل معنوی و اجتماعی بشر تغییر داد و اصلاح و یا تکمیل کرد؟هیچ عاملی جز تعصب و یا توقف فکری در همان قرون پیشین،ما را به چنین جمودی و رکودی دعوت نمی کند،و روح اجتهاد،با این جزم شی و بینش تقلیدی،آن هم دربارهء «اصول اجتهاد» و شیوه های اجتهادی،که باید در مسیر تغییر و تکامل جامعه و شهء انسانی تغییر و تکامل یابد،مغایر است.

این است که من،به جای دو اصل «عقل» و «اجماع»،«علم» و «زمان» را پیشنهاد می کنم.به خصوص که این با روح و بینش شیعه و علمای مترقی و اصیل شیعی هماهنگ تر است.چه،باب اجتهاد را که مذهب ما باز گذاشته است؛و این بزرگترین عامل حیات و حرکت و نو ماندن مداوم مذهب در هر زمانی و زمینی است و نیز مخالفتی که شیعه،همیشه با اشاعره و ظاهریّه و اخباریون و دیگر متعصبان قشری داشته،و دستوری که زمان(عج) به علمای آگاه و مسئول شیعه برای همیشه صادر فرموده اند که: «حوادث واقعه» را با ملاک های علمی مکتب شیعی ارزی کنند،و در برابر آن،نظر علمی و جبهه گیری علمی خود و مردم را مشخص سازند.و توجهی که علمای ما به «عرف»،«ضرورت»،«تساهل» و علمی بودن و وجود شرایط و امکانات مساعد و مقتضیات و واقعیت گرائی داشته اند؛و تکیه ای که بر همین «عقل» به عنوان اصلی در کنار «شرع» و همسایه و همکار «کتاب و سنت» می کرده اند و بسیار قرائن و دلایل دیگر،همه حکایت از آن دارد که تجدید و تکمیل و تغییر و اصلاح و نوگرائی معقول و مترقی،و البته محتاطانه و مطمئن،در وسایل و روش ها و اَشکال کار علمی و تحقیقی و اجتهادی در ،به ویژه با بینش شیعی،مجاز است و بیشتر از مجاز!

به خصوص که در این موضوع خاص،دو اصل «عقل» و «اجماع»،در فرهنگ فقهی شیعه،هیچ گاه قاطعیت مطلق و تردیدناپذیر را نداشته و «اِن قُلت» های زیادی دربارهء میزان و میدان عمل و عملکرد «اجماع» وجود دارد،که اجماع تا چه حد می تواند ملاک باشد و آن هم اجماع چه انی؟در چه شرایطی و چه مسائلی و...؟

گذشته از آن،«عقلِ» فکر شیعه،به همان اندازه که در برابر اشاعره،یک گرایش عقلی محسوب می شود،اما همیشه در برابر معتزله،که بینش مطلقا عقلی داشتند،بسیار محتاط عمل می کرد. با فکری که با این جناح داشته،می کوشیده تا فاصلهء خود را از این جهت حفظ کند و مخالفت شدید فقهای ما با «اهل رأی» و «اصل قیاس» که حتی آن را منطق ابلیس می خواند!و ابوحنیفه را به شدت می کوبید،از همین جاست.که گذشته از اینها،اگر عقل،به معنی فهم و شعور منطقی  انسان است،که اصل اصول است و فهم کتاب و سنت،به گونه ای که هر جا این دو ت اند،او خود مستقلا سخن بگوید و نظر بدهد،که به اجتهاد دینی ربطی ندارد.و شاید در دین،اساسا چنین حقی و چنین استقلالی نداشته باشد.

وانگهی،«عقل» به طور مطلق و مجرد یعنی چه؟به قول دکارت:عقل،سرمایه ای است که به تساوی میان همهء انسانهای سالم تقسیم شده است؛و اگر هم چنین نباشد،چه ملاک و نشانی هست که چنین نیست؟و یا فلان نظر،نظر عقل است و نه کتاب و سنت؟

ادامه دارد...
پاو وینت بررسی بنای sg lights house
پاو وینت بررسی بنای نظامیه شهربانی
پاو وینت بررسی بنای نظامیه شهربانی
پاو وینت مرمت بنای سعدالسلطنه قزوین
پاو وینت بینش و عناصر نمادین ، طاق و قوس و مقرنس در معماری ی
به صفحه فایل پاو وینت بینش و عناصر نمادین ، طاق و قوس و مقرنس در معماری ی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر

  باغ ویلا 900 متریبا 500 متر بنای لو دوبل واقع در لم آباد به فروش می‌رسد
 


900 متر باغ ویلا با 500 متر بنای لو دوبل