بررسی فضاهای بی دفاع شهری آسیب پذیری های کالبدی اقتصادی و اجتماعی پاو وینت

چکیده:
توزیع گسترده جمعیت در مناطق شهری در چند دهه اخی دیده ای است خود بخودی و هدایت نشده که با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساخت ها متناسب نبوده و مشکلات ناشی از آن ابعاد پیچیده ای یافته است، در نتیجه مشکلاتی نظیر تورم،گرانی مسکن، بیکاری، اسکان غیررسمی و ... به شدید ترین شکل ممکن در آن ظاهر شده است. در میان معضلات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی مسئله آسیب های اجتماعی، از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد و یکی از اساسی ترین چالش ها به شمار می رود. طی قرن بیستم به دنبال افزایش جمعیت و تغییر در نظام فرهنگی – ارزشی و نظام هنجاری در بسیاری از نقاط جهان بویژه در جوامع صنعتی و کلان ا میزان آسیب های اجتماعی روندی افزایشی به خود گرفته است. نابسامانی خانواده، بز اری، سرقت، جرایم مالی، بیکاری، فسا اداری، فقر، حاشیه نشینی، تکدی گری، خودکشی، قاچاق و اعتیاد به ، جرم و جنایت، بحران هویت و سایر آسیب های اجتماعی در کلان ای جهان و فراخور آن در شهر با آن روبرو هستیم، که شناسایی مناطق آسیب خیز اجتماعی می تواند راهگشای این مسائل باشد.هدف اصلی مقاله نیز بررسی نقاط آسیب پذیر اجتماعی شهر با بررسی موردی منطقه 15 شهرداری می باشد. نوع تحقیق از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی به اجراء در آمده است و از ابزارهای اسنادی، تحلیلی، پیمایش میدانی استفاده شده است. رشد و تنوع آسیبهای اجتماعی و پیامدهای زیان بارآن در جامعه وم اجرای برنامه های اجتماعی را خصوصا در ای بزرگ و کلان ا دوچندان می کند . بنابراین درشهری چون باتوجه به تنوع مسائل و آسیبهای اجتماعی وم اجرای بیش از پیش برنامه های پیشگیرانه و مداخله های کاهش آسیب احساس می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که کنترل آسیب های اجتماعی و ارتقاء سطح نقاط آسیب پذیر شهر منوط به پیگیری و پیاده سازی راهبردها و مست م تلاش همه جانبه و برنامه ریزی شده ای است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل 1- کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت مسئله
1-4- چارچوب نظری
1-5- فرضیات تحقیق
1-6- اه تحقیق
فصل 2- ادبیات پیشینه پژوهش
2-1- تعریف شهر و مسائل شهری
2-2- تعریف آسیب ( ناهنجاریها ) و انواع آن
2-3- معیارهای تشخیص آسیب ها
2-4- مفهوم آسیب اجتماعی
2-5- مشخصات لازم در بررسی آسیب های اجتماعی
2-6- طبقه بندی مسائل و آسیب های اجتماعی
2-7- انواع آسیب‎های اجتماعی
2-8- تعیین اولویت آسیب های اجتماعی
2-9- وضعیت آسیب های اجتماعی در جامعه شهری
2-10- آسیب شناسی اجتماعی
2-11- اه و رویکردهای آسیب شناسی اجتماعی
2-12- علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی
2-13- تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات شهر
2-14- اولویت بندی آسیبهای اجتماعی در سطح مناطق 22 گانه
فصل 3 - فرضیه ها و روش انجام کار
3-1- تحقیقات انجام شده
3-2- روش پژوهش
3-3- جامعه آماری
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
3-5- ابزارهای پژوهش
3-6- روائی پرسشنامه
3-7- اعتبار پرسشنامه
فصل4 - تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1- روش های تحلیل اطلاعات
4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
4-3- توصیف متغیر های نگرشی
4-4- توصیف نتایج نگرشی پاسخگویان
4-5- آزمون فرضیه و تبیین روابط بین متغیرها
فصل 5- پیشنهادات و نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات
فهرست منابع
چکیده:
توزیع گسترده جمعیت در مناطق شهری در چند دهه اخی دیده ای است خود بخودی و هدایت نشده که با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساخت ها متناسب نبوده و مشکلات ناشی از آن ابعاد پیچیده ای یافته است، در نتیجه مشکلاتی نظیر تورم،گرانی مسکن، بیکاری، اسکان غیررسمی و ... به شدید ترین شکل ممکن در آن ظاهر شده است. در میان معضلات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی مسئله آسیب های اجتماعی، از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد و یکی از اساسی ترین چالش ها به شمار می رود. طی قرن بیستم به دنبال افزایش جمعیت و تغییر در نظام فرهنگی – ارزشی و نظام هنجاری در بسیاری از نقاط جهان بویژه در جوامع صنعتی و کلان ا میزان آسیب های اجتماعی روندی افزایشی به خود گرفته است. نابسامانی خانواده، بز اری، سرقت، جرایم مالی، بیکاری، فسا اداری، فقر، حاشیه نشینی، تکدی گری، خودکشی، قاچاق و اعتیاد به ، جرم و جنایت، بحران هویت و سایر آسیب های اجتماعی در کلان ای جهان و فراخور آن در شهر با آن روبرو هستیم، که شناسایی مناطق آسیب خیز اجتماعی می تواند راهگشای این مسائل باشد.هدف اصلی مقاله نیز بررسی نقاط آسیب پذیر اجتماعی شهر با بررسی موردی منطقه 15 شهرداری می باشد. نوع تحقیق از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی به اجراء در آمده است و از ابزارهای اسنادی، تحلیلی، پیمایش میدانی استفاده شده است. رشد و تنوع آسیبهای اجتماعی و پیامدهای زیان بارآن در جامعه وم اجرای برنامه های اجتماعی را خصوصا در ای بزرگ و کلان ا دوچندان می کند . بنابراین درشهری چون باتوجه به تنوع مسائل و آسیبهای اجتماعی وم اجرای بیش از پیش برنامه های پیشگیرانه و مداخله های کاهش آسیب احساس می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که کنترل آسیب های اجتماعی و ارتقاء سطح نقاط آسیب پذیر شهر منوط به پیگیری و پیاده سازی راهبردها و مست م تلاش همه جانبه و برنامه ریزی شده ای است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل 1- کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت مسئله
1-4- چارچوب نظری
1-5- فرضیات تحقیق
1-6- اه تحقیق
فصل 2- ادبیات پیشینه پژوهش
2-1- تعریف شهر و مسائل شهری
2-2- تعریف آسیب ( ناهنجاریها ) و انواع آن
2-3- معیارهای تشخیص آسیب ها
2-4- مفهوم آسیب اجتماعی
2-5- مشخصات لازم در بررسی آسیب های اجتماعی
2-6- طبقه بندی مسائل و آسیب های اجتماعی
2-7- انواع آسیب‎های اجتماعی
2-8- تعیین اولویت آسیب های اجتماعی
2-9- وضعیت آسیب های اجتماعی در جامعه شهری
2-10- آسیب شناسی اجتماعی
2-11- اه و رویکردهای آسیب شناسی اجتماعی
2-12- علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی
2-13- تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات شهر
2-14- اولویت بندی آسیبهای اجتماعی در سطح مناطق 22 گانه
فصل 3 - فرضیه ها و روش انجام کار
3-1- تحقیقات انجام شده
3-2- روش پژوهش
3-3- جامعه آماری
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
3-5- ابزارهای پژوهش
3-6- روائی پرسشنامه
3-7- اعتبار پرسشنامه
فصل4 - تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1- روش های تحلیل اطلاعات
4-2- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
4-3- توصیف متغیر های نگرشی
4-4- توصیف نتایج نگرشی پاسخگویان
4-5- آزمون فرضیه و تبیین روابط بین متغیرها
فصل 5- پیشنهادات و نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات
فهرست منابع
 


پاو وینت آشنایی با برنامه ریزی کالبدی شهری (شهر جدید شه)
پاو وینت-آشنایی-با-برنامه-ریزی-کالبدی-شهری-(شهر-جدید- شه)پروژه کامل آشنایی با برنامه ریزی کالبدی شهری، بررسی شهر جدید شه به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 61 اسلاید، بخشی از متن: شهر جدید شه که در کیلو متر 17 جنوب غرب تهران و کنار جاده ی چیتگر، شهریار- اشتهارد احداث می شود بر اساس مصوبه ی شورای عالی شهرسازی باید بخشی از جمعیت 21 ... فایل


پاو وینت بررسی فضاهای عمومی شهرینمایش


پاو وینت بررسی فضاهای عمومی شهری


پاو وینت عناصر کالبدی شکل دهنده به اجزای فضای شهری
پاو وینت-عناصر-کالبدی-شکل-دهنده-به-اجزای-فضای-شهری پاو وینت با موضوع عناصر کالبدی شکل دهنده به اجزای فضای شهری، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عناصر شکل دهنده به کف، کف فضای شهری برای عناصر زیر شامل می شود، عناصر شکل دهنده به بدنه، هر بدنه متشکل از اجزاء زیر فایل

بررسی آسیب ها و مسایل اجتماعی شهر رشت از نظر جوانان و میان سالان بررسی پیدایش مساله ی اجتماعی در جامعه ی ما و عوامل تأثیرگذار بر آن نیز یکی از موضوعات مورد توجه محققان است. عوامل گوناگونی ساختار جامعه ی ما را در چند دهه ی اخیر دگرگون کرده است، به طوری که جامعه از ح یک اجتماع سنتی به جامعه صنعتی و شهرنشین تبدیل شده است. عواملی مثل انقلاب، جنگ، نوسانات اقتصادی، ، تغییر در ارزش ها، رشد سریع جمعیت، افزایش سنین جوانان، افزایش امید به زندگی، تحول در خانواده، مهاجرت های روستایی و رشد سریع شهرنشینی، کمبودهای زندگی شهری، کمبود مسکن و افزایش هزینه های زندگی از جمله عوامل موثر در این دگرگونی هستند.
پاو وینت مشخصات کالبدی فضاهای ورزشی (کف پوش دیواروسقف) (فصل چهارم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی)
به صفحه فایل پاو وینت مشخصات کالبدی فضاهای ورزشی (کف پوش دیواروسقف) (فصل چهارم کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر

پاو وینت بررسی فضاهای عمومی شهری


پاو وینت بررسی فضاهای عمومی شهری
محقق گرامی، شما برای فایل پاو وینت بررسی فضاهای عمومی شهری به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و


پاو وینت تحلیل و بررسی برنامه ریزی کالبدی شهری ضلع شمالی چهارراه ولیعصر تهران
ید فایل


فهرست

نفشه جهانی و تقسیمات قاره ای
نفشه جهانی و همراه پرچم هر کشور
همسایه های کشور ایران
موقعیت تهران در نقشه ی ایران
همسایگی های استان تهران
22 منطقه - 134 ناحیه
نقشه ی منطقه ی6 شهرداری تهران
منطقه 6 شامل 7 ناحیه و 18 محله است
بعد اقلیم
اقلیم ایران
اقلیم تهران
نقشه ی میانگین سالانه ی بارش تهران و البرز
میزان بارندگی
کالبدی : کفسازی
کالبدی : فضای شهری
کالبدی : عناصر موجود در فضا
محورهای اصلی منطقه 6
مهمترین اماکن منطقه 6
فصل سوم :عملکردی
فصل چهارم : اجتماعی
اجتماعی : نرخ بیکاری
نرخ بیکاری استان های ایران
اجتماعی : جمعیت تهران
تراکم جمعیت در تهران
فصل پنجم : بصری
بصری: لبه
بصری : آلودگی در تهران
فصل ششم : زمان
اولین نقشه دارالخلافه تهران در سال 1275
دومین نقشه دارالخلافه تهران در سال 1309
ایران در زمان قدیم
ایران در گذر زمان
طهران در زمان قدیم
تهران جدید
منطقه 6 در گذر زمان
خیابان ولیعصر
فصل هفتم : اقتصادی
اقتصاد ایران
اقتصاد در تهران
نمونه هایی از اماکن اقتصادی در تهران
اماکن شاخص اقتصادی چهارراه ولیعصر

اماکن شاخص اقتصادی چهارراه کالج
اقتصاد یکی از محله ها
فصل هشتم : مرفولوژی
نقشه طبیعی جهان
نقشه طبیعی ایران
توپوگرافی ایران
توپوگرافی استان تهران
توپوگرافی شهر تهران
نقشه سه بعدی ارتفاع مناطق تهران
نقشه ت یب و گسل تهران
نقشه زمین شناسی منطقه 6
سرانه های موجود در تهران
سرانه ی فضای سبز
سرانه ها
محاسبه ی سرانه ی منطقه ی مورد نظر
مطلوبیت
ظرفیت
وابستگی
تئاتر شهر
پارک دانشجو
مسجد ولیعصر (عج)
مترو چهارراه ولیعصر
پاساژ کامپیوتر رضا


ید فایل

پاو وینتتحلیلبررسیبرنامه ریزیکالب هریضلعشمالیچهارراهولیعصرتهرانپاو وینت تحلیل وبررسی برنامه ریزی کالبدی شهری ضلع شمالی چهارراه ولیعصر تهرانتحقیقپروژهپاو وینت بررسی برنامه ریزی کالبدی شهری ضلع شمالی چهارراه ولیعصر تهرانپاو وینت تحلیل برنامه ریزی کالبدی شهری ضلع شمالی چهارراه ولیعصر تهرانپاو وینت برنامه ریزی کالبدی شهری ضلع شمالی چهارراه ولیعصر تهرانپاو وینت تحلیل وبررسی ضلع شمالی چهارراه ولیعصر تهرانپاو وینت تحلیل ضلع شمالی چهارراه ولیعصر تهرانپاو وینت بررسی ضل

پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه


پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه
محقق گرامی، شما برای فایل پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و

فایل ورد قابل ویرایش
 
توضیحی مختصر از مقاله  :

مقدمه:
مسائل و آسیب های اجتماعی ناشی از تحولات جوامع انسانی از موضاعات مهمی است که همواره ذهن جامعه شناسان و شمندان اجتماعی را به  خود مشغول داشته است.تحولات اجتماعی شتابان همچون رشد سریع جمعیت, رشد سریع صنعتی شدن و شهرنشینی,جابجایی توده های وسیع جمعیت و مهاجرت به ای بزرگ و پیدایش ای با رشد قارچ گونه و شهرک های اجتماعی و حاشیه نشینی اطراف کلان ا,افزایش نابرابری های اجتماعی و شکاف طبقاتی و کلان ا , دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده , فروپاشی الگوها و هنجارهای سنتی رفتار و افزایش تنش های اجتماعی , پیامدهای اجتماعی ناگواری را در زندگی شهری جوامع حاضر رقم زده است.در اساس روند تحولات مذکور, قدرت سازگاری و انطباق افراد و گروه های اجتماعی را در محیط های شهری کاهش داده است و در این میان برخی اقشار و گروههای اجتماعی در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند.یکی از این گروههای آسیب پذیر ک ن و نوجوانان هستند.ک ن و نوجوانان به دلیل ویژگیهای خاص خود, همچون فقدان توانایی ها و مهارتهای اجتماعی لازم برای مواجهه ی صحیح و پویا با محیط اجتماعی و وابستگی شان به بزرگسالان و والدین دررفع نیازها و طی مراحل رشد و تکامل خود بیشتر از سایر گروهها در معرض آسیب پذیری محیط های شهری قرار دارند.در واقع سرنوشت آینده این گروه و میزان تاثیر پذیری آنها از آسیب های اجتماعی به نحوه عملکرد بزرگسالان و نهادهای اجتماعی کننده ای مانند خانواده,آموزش و پرورش,نهادهای مذهبی, ت و رسانه های جمعی و میزان توانایی این نهادها در رابطه با ایجاد شایستگی ها و مهارت های اجتماعی لازم در آنها برای زندگی اجتماعی بهنجار بستگی دارد.واقعیت های ملموس اجتماعی حاکی از آن است که نهادهای مذکور تحت فشار و تحولات اجتماعی نامبرده نمی توانند به خوبی نسبت به تعهدات خود در قبال اجتماعی بهنجار و بهینه ی دست کم,بخشی از ک ن و نوجوانان شهری عمل کنند.پیامد چنین ناتوانایی هایی در رها و یا حتی فرستادن ک ن و نوجوانان به محیط نا امن و پر تشویش خیابان های کلان ا نمود یافته است.پدیده ک ن خیابانی  street children"s یا بچه های خیابان childrens in or of street که از آن تحت عنوان تراژدی شهری یاد می شود.معضل اجتماعی شایع در کلان ای جوامع معاصر,اعم از کشورهای پیشرفته ی صنعتی و کشورهای در حال توسعه است.با این تفاوت که میزان بروز این پدیده زمینه ها و عوامل گسترش آن و نحوه مقابله با آن,در جوامع مختلف,بر حسب ویژگی های اقتصادی-اجتماعی فرهنگی آنها متفاوت است.اما با نگاهی ژرف تر در می ی م که شروع و گسترش این معضل را باید ناشی از فقر نظام اقتصادی,اجتماعی  و سیاست های حاکم بر جامعهه است.اگر چه آمار دقیقی از تعداد این قبیل ک ن در دسترس نیست اما وجود بیش از یک صد میلیون کودک خیابانی در جهان , ضرورت طرح جدی این مساله را روشن می سازد.


لینک :
مقاله را ارهای مداخله ای و پیشگیرانه ک ن خیابانی


مقاله را ارهای مداخله ای و پیشگیرانه ک ن خیابانی
پاو وینت آشنایی با برنامه ریزی کالبدی شهری ، شهر جدید شه
بررسی و تحلیل ویژگی های اقتصادی اجتماعی کارآفرینان روستایی
به صفحه فایل بررسی و تحلیل ویژگی های اقتصادی اجتماعی کارآفرینان روستایی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر

پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه پاو وینت-تحلیلی-بر-کارکردهای-اجتماعی-فضاهای-شهری-با-تاکید-بر-کارکردهای-شبانه فایل پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.  فایل

پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه پاو وینت-تحلیلی-بر-کارکردهای-اجتماعی-فضاهای-شهری-با-تاکید-بر-کارکردهای-شبانه فایل پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.  فایل
مفهوم و تعریف آسیب های اجتماعی :
آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی  اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کژکارکردی های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد.این آسیب ها غالبا باعث رنجش روانی، جسمی و مادی اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه می شوند.و همچین می توان گفت که : به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته می شود که در راستای اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه رو میگردد.
آسیب شناسی اجتماعی:
مطالعه و ریشه ی بی نظمی های اجتماعی و به عبارتی مطالعه ناهنجاریها و نابسامانیهای اجتماعی همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها میباشد.
آسیب های اجتماعی به عنوان اعمالی که هنجارهای جامعه را مورد تعرض قرار می دهد و نظام اجتماعی را تهدید می کنند در هر جامعه ای حائز اهمیت جدی هستند، رشد و تنوع آسیبها در ای بزرگ خصوصاً کلان ا از جمله تهران به واسطه شرایط خاص: افزایش روز افزون جمعیت، مهاجرت های بی رویه، گسترش حاشیه نشینی، فقدان مهارتهای زندگی در کلان شهر، گسست نظامهای سنتی و پیوندهای عاطفی و خانوادگی، آسیب پذیری شهروندان به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی و … هشدار دهنده است و لازم است در جهت مهار، وکاهش آن اقدام اساسی صورت گیرد.
با توجه به مطالعاتی که تا کنون در زمینه آسیب های اجتماعی صورت گرفته آمار کامل و دقیقی در خصوص میزان و درصد شیوع آسیب های اجتماعی در سطح شهر تهران به ویژه به صورت د به عنوان مثال با تفکیک محله ای ارائه نگردیده است . بررسی ها نشان می دهد که این آمار ها یا در زمینه چند آسیب اجتماعی شایع و ملموس آن هم با توجه به اه سازمان مربوطه گرد آوری شده و یا در سطح استانها و بسیار کلان . به عنوان مثال اداره کل مطالعات ناجا طی تحقیقات خود یک مقایسه آماری در خصوص آسیب های اجتماعی از سال 1375 تا 1384 ارائه نموده است که طی آن استان تهران در مقایسه با سایر استانها در زمینه جرائم منکراتی و طلاق در رده اول و در مواردی چون اعتیاد و بیکاری در رده های هشتم و هفتم قرار دارد و یا جداولی که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود اغلب به پدیده هایی چون نرخ بیکاری ، میزان طلاق در مقایسه با ازدواج و مواردی از این قبیل اشاره می نمایند .
اما پیش از آنکه به بررسی این آسیب­ها پرداخته شود لازم است بدوا توضیحاتی راجع به این پدیده اجتماعی و نیز انواع آن داده شود. بدین طریق می توان به شناخت بهتری از آسیب­های اجتماعی نائل آییم که این مهم خود مقدمه مواجه صحیح با این مشکل اجتماعی خواهد بود.
از انواع آسیب های اجتماعی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
آسیب های اجتماعی خانواده
آسیب های اجتماعی ن
آسیب های اجتماعی طلاق
آسیب های اجتماعی جوانان
آسیب های اجتماعی اعتیاد
آسیب های اجتماعی اینترنت
آسیب های اجتماعی
آسیب های اجتماعی دانش آموزان 
منبع:http://mehcom.com

پاو وینت-تحلیل-فضاهای-شهری-میدان-توپخانه-تهران
پاو وینت تحلیل فضاهای شهری میدان توپخانه تهران
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 114
حجم فایل: 15808
قیمت: 31000 تومان
بخشی از متن:
توضیحات:
فایل پاو وینت تحلیل فضاهای شهری میدان توپخانه تهران ، در حجم 114 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
شکل گیری اولیه این میدان مصادف است با اولین توسعه طراحی شده شهر تهران در عهد ناصری و از نظرزمانی فاصله سالهای 1260 تا 1300 را شامل می شود.
میدان توپخانه ازقدیمیترین و مهمترین میدانهای شهرتهران به شمار می رود.
میدان مستطیلی است که طول آن در جهت شرقی –غربی قرار گرفته است .
شش خیابان به میدان متصل می شوند که محل و موقعیت آنها از ابتدا تا کنون تغییر چندانی نکرده است.
شش خیابان به میدان متصل می گردند :
دو خیابان به ضلع جنوبی متصل می شوند که خیابان شرقی ، ناصر خسرو (ناصریه) و خیابان غربی ، باب همایون (الماسیه) می باشد.
در ضلع شمالی میدان نیز، دو خیابان از میدان جدا می شوند که خیابان شرقی، لاله زار و خیابان غربی ، فردوسی(امین السلطان) نام دارند.
در طرف شرق میدان،با کمی انحراف نسبت به محور طولی و نزدیکتربه ضلع جنوبی،خیابان چراغ برق ( کبیر) به میدان متصل می شود.
خیابان سپه (مریضخانه) نیز در بدنه غربی و نزدیکتر به ضلع شمالی میدان واقع است.
و...

فهرست مطالب:
میدان توپخانه (میدان سپه)
موقعیت میدان در تهران
توده و فضا
نقشه کاربریها
خیابان های جداره میدان
اجزای کالبدی تشکیل دهنده فضاهای شهری
اجزا مستقر در فضا
عناصر شکل دهنده به اجزای فضای شهری
عناصر شکل دهنده به اجزا مستقر در فضا
مولفه های محیط وفضای شهری
توقعات عام
بررسی توقعات موضوعی. توقعات موردی. توقعات موضعی
کیفیت فضایی
کیفیت سکانس ها
بررسی معیارهای کیفی سنجش فضا
میدان شهری

این فایل با فرمت پاو وینت در 114 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل word طراحی شهری بلوار و میدان جانباز (73 صفحه)
 فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

میدان توپخانه تهران
تحلیل فضاهای شهری
میدان"/>

پاو وینت-تحلیل-فضاهای-شهری-میدان-توپخانه-تهران
پاو وینت تحلیل فضاهای شهری میدان توپخانه تهران
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 114
حجم فایل: 15808
قیمت: 31000 تومان
بخشی از متن:
توضیحات:
فایل پاو وینت تحلیل فضاهای شهری میدان توپخانه تهران ، در حجم 114 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
شکل گیری اولیه این میدان مصادف است با اولین توسعه طراحی شده شهر تهران در عهد ناصری و از نظرزمانی فاصله سالهای 1260 تا 1300 را شامل می شود.
میدان توپخانه ازقدیمیترین و مهمترین میدانهای شهرتهران به شمار می رود.
میدان مستطیلی است که طول آن در جهت شرقی –غربی قرار گرفته است .
شش خیابان به میدان متصل می شوند که محل و موقعیت آنها از ابتدا تا کنون تغییر چندانی نکرده است.
شش خیابان به میدان متصل می گردند :
دو خیابان به ضلع جنوبی متصل می شوند که خیابان شرقی ، ناصر خسرو (ناصریه) و خیابان غربی ، باب همایون (الماسیه) می باشد.
در ضلع شمالی میدان نیز، دو خیابان از میدان جدا می شوند که خیابان شرقی، لاله زار و خیابان غربی ، فردوسی(امین السلطان) نام دارند.
در طرف شرق میدان،با کمی انحراف نسبت به محور طولی و نزدیکتربه ضلع جنوبی،خیابان چراغ برق ( کبیر) به میدان متصل می شود.
خیابان سپه (مریضخانه) نیز در بدنه غربی و نزدیکتر به ضلع شمالی میدان واقع است.
و...

فهرست مطالب:
میدان توپخانه (میدان سپه)
موقعیت میدان در تهران
توده و فضا
نقشه کاربریها
خیابان های جداره میدان
اجزای کالبدی تشکیل دهنده فضاهای شهری
اجزا مستقر در فضا
عناصر شکل دهنده به اجزای فضای شهری
عناصر شکل دهنده به اجزا مستقر در فضا
مولفه های محیط وفضای شهری
توقعات عام
بررسی توقعات موضوعی. توقعات موردی. توقعات موضعی
کیفیت فضایی
کیفیت سکانس ها
بررسی معیارهای کیفی سنجش فضا
میدان شهری

این فایل با فرمت پاو وینت در 114 اسلاید قابل ویرایش و کامل تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل word طراحی شهری بلوار و میدان جانباز (73 صفحه)
 فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

میدان توپخانه تهران
تحلیل فضاهای شهری
پاو وینت میدان توپخانه تهران"/>
پاو وینت برنامه ریزی کالبدی طراحی فضای سبز شهری

تحقیق-بررسی-روان-شناختی-مسئولیت-پذیری-دانش-آموزان
تحقیق بررسی روان شناختی مسئولیت پذیری دانش آموزان
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 303 کیلوبایت
قیمت: 10900 تومان
 
تحقیق با موضوع بررسی روان شناختی مسئولیت پذیری دانش آموزان،
در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تعاریف و مفاهیم
مقدمه
آغاز زندگی اجتماعی کودک
مهم ترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی ک ن از نظر مید
جامعه پذیری
عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
عوامل دیگر
هدف های جامعه پذیری
اجتماعی شدن
پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟ 
گونه های اجتماعی شدن
تأثیر هنجارها بر اجتماعی شدن فرد
اه اجتماعی شدن
عوامل اجتماعی شدن
سایر عوامل اجتماعی شدن
روش های پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس
چهارچوب عملی تحقیق
موضوع تحقیق
اه تحقیق
هدف کلی 
هدف جزئی 
طرح مسئله تحقیق
فرضیات 
جامعه آماری
واحد آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
مسئولیت آموزش ارزش ها، وظیفه همه نیروهای تربیتی جامعه
نتایج پژوهش

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

اختصاصی از نیک فایل پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه با و پر سرعت .
 پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه
 پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه در این بخش پاو وینت با موضوع و عنوان تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه برای قرار داده شده است. این پاو وینت در 38 اسلاید تدوین شده است. در ذیل فهرست مطالب آن به همراه پیشنمایشی از آن آورده شده است.  فهرست مطالب:مقدمهتعاریفبررسی دیاگرام مکانبررسی ابعاد فضاانواع کاربری های فعالیت های شبانهبررسی مزایا و معایب فعالیت های شبانهراهبردهای کلیدیرا ارهایی برای تشویق فعالیتهای شبانه امنم ومات فعالیت های اقتصادی شبانه موفقبررسی نمونه موردی:شهر ملبورنجمع بندی و نتیجه گیریمنابع
با
پاو وینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه

پاو وینت باغ موزه دفاع مقدس پاو وینت-باغ-موزه-دفاع-مقدس فایل پاو وینت باغ موزه دفاع مقدس،در حجم 32 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.باغ موزه دفاع مقدس در منطقه ویژه شهری عباس آباد تهران نزدیک به ایستگاه متروی شهید حقانی و در ضلع جنوب اتوبان حقانی انتهای خیابان  فایل


پاو وینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهری
ید فایل


توضیحات:
فایل پاو وینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهری،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تحول جمعیت شهری جهان(سیاره شهری)و گسترش فقر شهری
تحول جمعیت شهری ایران از سال1335(30درصد)تا سال1395(حدود72درصد)
پیشی گرفتن شهرنشینی فیزیکی بر شهرنشینی اجتماعی
ناکارامدی برنامه ها و طرحهای توسعه شهری در ایران
عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری
عدم تناسب بین میزان درامدهای شهرداری و تنوع و حجم مسوولیتها.
مباحث مهم در آسیب شناسی شهری:
1-بخش طبیعی
زمین شناسی و ژئومورفولوژی
کلیماتولوژی و متئورولوژی
هیدروگرافی و هیدرولوژی
پ وژی
بیولوژی (شامل فیتولوژی و زولوژی)
2-بخش انسان ساخت
کالبدی
زیست محیطی
اجتماعی
فرهنگی
اقتصادی
مدیریتی

فهرست مطالب:
مقدمه
مباحث مهم در آسیب شناسی شهری
بافتهای ناکارامد شهری در ایران
برخی ویژگیهای بافتهای ناکارامد شهری در ایران
تعریف اسکان غیر رسمی
واژگان اسکان غیر رسمی در ایران و جهان
ویژگی های عمده س تگاه های غیر رسمی
مهمترین شیوه های برخورد با اسکان غیر رسمی
رویکرد های رفورمیستی
بازآفرینی شهری
توانمند سازی اجتماعات محلی
ابعاد ارتقا بخشی س تگاههای غیر رسمی
اسکان غیررسمی در اصفهان
اصفهان (س تگاههای غیر رسمی)
شاخصهای شناسایی محلات محروم و غیر رسمی در اصفهان
شاخصهای ویژه س تگاههای شهری اصفهان
مشارکت و تحقق مشارکت
شرایط لازم برای نهادی مشارکت عمومی
عرصه های مشارکت در امور ا
مشارکت و توسعه
جایگاه مشارکت در سند ملی توانمند سازی
توانمندسازی و مشارکت

این فایل با فرمت پاو وینت در 32 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاو وینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26اسلاید)

ید فایل

پاو وینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهریپاو وینت آسیب شناسی شهریپروژه آسیب شناسی شهریبررسی چالشهای بافت های ناکارآمد شهریآسیب شناسی شهریپاو وینت بررسی چالشهای بافت های ناکارآمد شهریس تگاههای غیر رسمی

پاو وینت-(اسلاید)-امنیت-در-شهر
پاو وینت (اسلاید) امنیت در شهر
فرمت فایل ی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 375 کیلوبایت
قیمت: 5900 تومان
 
توضیحات:
پاو وینت با موضوع ارتقای امنیت فضاهای شهری با استفاده از را ارهای کالبدی فضایی، در حجم 30 اسلاید.


بخشی از متن:

گویا مسئولیت شهرسازی، فقط به ارتقاء استانداردهای کالبدی برای افزایش ایمنی و امنیت محدود نمی گردد بلکه رس شهرسازی برای ارتقاء سطح آسایش روانی شهروندان ایجاب می‌کند تا این دانش با دخ مستقیم در فرآیند ادراک امنیت توسط نین در جهت افزایش میزان احساس امنیت در آنها تلاش نماید ...

برخی از عناوینی که در این پاو وینت مورد بررسی قرار گرفته:

معیارهای کالبدی موثر بر ایجاد امنیت در فضاهای شهری 
را ارهای اجرایی در خصوص افزایش امنیت 
و...
منابع:
ویژگی های فضای شهری امن-اسماعیل صالحی
بررسی احساس امنیت-مهدی کافیا
ارتقا امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تأکید بر رویکردcpted-محمدرضاپورجعغر- هادی محمودی نژاد- مجتبی رفیعیان- مجتبی انصاری

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

اختصاصی از ژیکو پاو وینت شناخت فضاهای شهری در ایران 52 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت شناخت فضاهای شهری در ایران 52 اسلاید
 پاو وینت شناخت فضاهای شهری در ایران 52 اسلاید پاو وینت شناخت فضاهای شهری در ایران 52 اسلاید
با
پاو وینت شناخت فضاهای شهری در ایران 52 اسلاید
چارچوب مطالعاتی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مطالعات اراضی شهری به مطالعات اولیه و یا شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل و پیش بینی ها مربوط می گردد. در مطالعات اولیه یا شناخت وضع موجود کلیه مؤلفه های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مورد بررسی قرار می گیرد
فایل ورد قابل ویرایش
 
طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در سایت دریاچه خلیج فارس 
 
مقدمه:
 
 
 
1-1-انتخاب موضوع:
 
یشرفت صنعتی در کشورهای مختلف، همراه با بروز تحولات اساسی در ارکان اجتماعی و سیمای عمومی اهمراه بوده و مشکلات بسیاری را در زمینه های مختلف حیات اجتماعی و خصوصیات کالبدی این ا، به خصوص ای بزرگ به وجود آورده است.تمرکز بیش از حد فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در ای بزرگ، رشد بی رویه و دگرگونی عمیق کالبدی در سیمای عمومی این کلان ا را به همراه دارد.
 
از آنجایی که این دگرگونی ها با سرعتی فزاینده و شت بیش از حد، تمامی ارکان اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، برای هماهنگ ساختن فضاها و کالبدهای شهری با شرایط نوین به اجبار الگوهای موجود در شهر قدیم را نداشته، دقیقا′ موجب بروز وضعیت نا مطلوبی در خصوصیات کالبدی و فیزیکی ا می گردد.
 
تمرکز بیش از حد فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و امکانات مختلفی که عرضه می دارد، باعث به وجود آمدن جاذبه های متفاوت شهری گشته و هجوم جمعیت را به این نواحی موجب می گردد.
 
رشد جمعیت در ا، نیاز به امکانات خدماتی و فضاهای متفاوت شهری را افزایش داده و ارگانیسم شهر را دستخوش تحولاتی عمیق می گرداند.یکی از عمده ترین مشکلاتی که به واسطه این آشفتگی محیط فیزیکی شهر را به مخاطره می افکند، نبد و کمبود فضاهای عمومی و مجتمع های فرهنگی می باشد. که آلودگیهای فردی، اجتماعی را افزایش داده و از طرف دیگر امکانات گذراندن اوقات فراغت را برای عموم مردم و در آ شکوفا شدن ذوق و سلیقه هنری فردی اجتماعی را به شدت محدود می سازد.
 
این چنین است که برخورد با موضوعی تحت عنوان مجتمع تفریحی-فرهنگی از اهمیتی خاص برخوردار گشته و یکی از اساسی ترین مقولات را در زمینه معماری تشکیل می دهد.لذا برخورد با آن باید به صورت سنجیده و همه جانبه انجام پذیرد.
 
 
 
1-2-بیان مساله:
 
شهر ارگانیسمی است زنده و پویا که سه حزه عمومی کار،تفریح و استراحت در آن به نحوی تنگاتنگ در هم می آمیزندو شکلهای کالبدی متفاوتی را در گستره شهر پدید می آورند.
 
هر کدام از این سه حوزه علاوه بر مشخصات ویژه خود،در ارتباطی متقابل از یکدیگر تاثیر می پذیرند و هر کدام موجودیت دیگری رامشروط و محدود می سازند.هنگامی که این سه حوزه را به عنوان سه جنبه از حیات اجتماعی یک شهر و به عنوان سه قسمت مجزا که صرفا′در کنار یکدیگر قرار می گیرند در نظر بگیریم،آنگاه یک مجتمع فرهنگی- تفریحی به عنوان یکی از ارکان خدماتی، نه تنها یک واحد مجزا، بلکه مجموعه ای از فعالیت های مختلف در رابطه با پیرامون خود است که در ارتباط متقابل با آن عمل می نماید.مجموعه ای از عملکردهای سه حوزه عمومی کار، تفریح و استراحت که در زمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و همانند ستون فقراتی اجزای شهر را به یکدیگر پیوند می دهد.
 
شاید بتوان چنین دیدگاهی را اینگونه جمع بندی نمود که شهر در کلیت خود با ستون فقراتی که تار و پودش در تمامی گستره شهر و اجزای تشکیل دهنده آن از جمله مجتمع فرهنگی- تفریحی به عنوان مکانی جهت گذرانیدن اوقات فراغت، انسجام می یابد.
 
موضوع طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی ، کوششی است در جهت بررسی مشخصات عمومی و خصوصیات ویژه این بنا، تا آنجا که بتوان این اطلاعات را در راستای اه و خواسته های امروزین و همچنین با توجه به مشخصات اراضی مورد طراحی، معیار ها و ضوابط طراحی، یک مجتمع فرهنگی به عنوان محلی برای کار، تفریح و استراحت تعیین و ارائه گردد.


لینک :
 

 

پروژه طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در سایت دریاچه خلیج


پروژه طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی در سایت دریاچه خلیج
مقاله من به همراه دهقان و خانم احسان با عنوان "رابطه فضاهای اقتصادی شهری و شبکه های اجتماعی: بررسی تاثیر میدانهای میوه و تره بار و هایپراستار بر تعاملات اجتماعی" در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه شناختی شهری، سال ششم، شماره 18 چاپ شده است.

پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی)

 برای توضیحات بیشتر و کلیک کنید

 
 

 
پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی)پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی) دسته: معماری و شهرسازی


بازدید: 30 بار


فرمت فایل: pptx


حجم فایل: 11314 کیلوبایت


تعداد صفحات فایل: 96


پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی) در 96 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt
فهرست مطالب
تهران
موقعیت استان تهران در کشور
خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران :
موقعیت شهر تهران در استان
نمودار دما و بارش
موقعیت منطقه در تهران
ع های هوایی
انواع فضای شهری
فضاهای شهری
پله
موقعیت پله های شهری کوچه های شه
ضوابط طرح بهسازی و نوسازی پله محلی
آلودگی محیط زیست
ترافیک
کف
ج درصد و نسبت شیب در پله های عمومی
حداکثر فاصله دو پاگرد متوالی از هم 10 پله می باشد.
مبلمان شهری
جنس مصالح کف
مبلمان های شهری منطقه
تحلیل معابر:
صوت
گیاه - منظر
آلودگی هوایی و صوتی
نور
وضعیت اقلیمی
نوع ساختمان ها
قدمت
علائم تعیین کننده ی سیمای محله
کاربری های پیرامون
طبقات جداره
خط آسمان:
ماتریس مطلوبیت
ماتریس سازگاری- وابستگی
ایمنی
تفرق پذیری
روان بودن
تحلیل کیفیت محیطی ومنظر سایت:
تحلیل تصاویرسکانسی
ج ( هدف – راهبرد – سیاست)
پیشنهادات
فرم انتزاعی وضع موجود
طراحی پله
دید پله از سمت خیابان
دید از بالای پله به فضای روبرو و پایین پله ها
دید کلی

قیمت : 10,000 تومان
پرداخت و

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .


کلمات کلیدی : پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی) , پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی) , پاو وینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی , آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی , آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی (خیابان شریعتی) , پاو وینت , آشنایی , با مبانی , برنامه ریزی , کالبدی , (خیابان شریعتی)

با سلام
فرمت استاندارد فایل پاو وینت ارائه شفاهی جلسه دفاع از پایان نامه را می توانید از لینک زیر نمایید. فرمت استاندارد فایل پاو وینت جلسه دفاع