ایثارو شهادت

ترویج فرهنگ ایثارو شهادت بدون ایدئولوژی مشروعیت بخش غیرممکن است. و نقش ایدئولوژیها در اشاعه ی آن آنگاه که سخن از نهادینه سازی این فرهنگ می شود بیشتر آشکار می گردد . ایدئولوژی توجیه گر ایثار و شهادت در جامعه ما توجهی به امور دنیوی ندارد و در مقابل زهد ا وی را جایگزین آن ساخته است . مطابق باایدئولوژی ی اوج تجلی رفتار ایثارگرانه جایی است که انسان از عزیزترین کالای خود که جان اوست درگذرد .در ایدئولوژی ی این متعالی ترین مرتبت ایثارگری درسلسله مراتب ایثاراست . (اقبال ، 1355 ، ص 70 )
ابوال حاج عباس شکوری و برادر دو شهید از خاندان ایثارو شهادت بر اثر کهولت سن جان به جان آفرین تسلیم کرد.
هراس آن دارد که ت مکتب او نیست، شهادت رمز پیروزی است، ملتی که شهادت را آرزو دارد پیروز است، شما چه در دنیا پیروز شوید چه به شهادت برسید پیروزمندید. شهادت عزت ابدی است، شهادت ف اولیا بوده است و ف ما. شهادت در راه برای همه ما افتخار است، شهادت برای ما فیضی است. این حس شهادت و فداکاری بود که یک ملتی که هیج نداشت بر طاغوت غلبه پیدا کرد، یک ملتی که زن و مردش برای جان فشانی حاضرند و طلب شهادت می کنند هیچ قدتی با آن نمی تواند مقابله کند. خون شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان کربلاست. ملتی که شهادت برای او سعادت هست پیروز هست. یک همچون ملتی که آروزی شهادت می کند، این ملت دیگر خوف ندارد. ملت ما خون داده است تا وجود پیدا کند. ملت ما عاشق شهادت بود، این نهضت با عشق شهادت پیش رفت. ما از خدا هستیم همه عالم از خداست جلوه خداست و همه عالم به سوی او بر خواهد گشت پس چه بهتر که برگشتن اختیاری باشد و انسان انتخاب کند شهادت را در راه خدا و انسان اختیار کند موت را برای خدا و شهادت را برای
   ع / لحظه شهادت ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت
   ع / لحظه شهادت ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت
   ع / لحظه شهادت ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت

ع / تصاویر ناب از لحظات شهادت
 وخط - توصییه های بر وم حفظ خط
وخط (ره) - مطالب فرهنگ ایثارو شهادت
طلبه شهید سیدحسین‏ حسینى ‏اتراچالى- از نومل - محل شهادت اتوبان بصره - تاریخ 63/12/26 حزب الله همیشه در صحنه و پیرو خط و خط که تداوم راه ت است باشند و جان بر کف پشتیبان این انقلاب باشند من به آنهایى که در لباس مى‏خواهند به صدمه بزنند بیایید دست از تفرقه بردارید. ********** شهید على اکبر پاشائى - از کرمانشاه پدر جان تو را به خدا مى‏سپارم و وصیت مى‏کنم به تقوى و اینکه در خط باشى و مشت محکمى بر دهان دشمنان و بکوبى. ********* سرباز شهید یدا...غلامى - محل شهادت بانه کردستان - تاریخ 62/9/30 پیرو خط و انقلاب باشید و به برادران خود همیشه توصیه مى‏فرمود که دنباله کار نا تمام او را ادامه داده تا کشتى انقلاب به ساحل پیروزى برسد.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا بهترین ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا عضو شدن در ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا لینک عضویت در ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا لینک عضو شدن در ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا لینک ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرانازترین ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا
ع پروفایل جانسوز شهادت فاطمه زهرا جدید

ادامه مطلب
تاریخ شهادت موسی کاظم در سال 96 برای تلگرام
تاریخ شهادت موسی کاظم در سال 96 بهترین تاریخ شهادت موسی کاظم در سال 96 جدید ترین تاریخ شهادت موسی کاظم در سال 96 تاریخ های شهادت موسی کاظم در سال 96 ادامه مطلب
همسر شهید رضا فرزانه میگوید:جنگ ، یک جنگ شهری بود، خطر را احساس می . می دانستم اگر برود شاید برنگردد.از روز رفتن تا شهادت، ۴۰ روز شد. ۱۲ دی ماه رفت و ۲۲ بهمن ماه به شهادت رسید.
کانال شعر در مورد شهادت حضرت فاطمه عضو شدن در کانال شعر در مورد شهادت حضرت فاطمه لینک عضویت در کانال شعر در مورد شهادت حضرت فاطمه بهترین کانال شعر در مورد شهادت حضرت فاطمه خاصترین کانال شعر در مورد شهادت حضرت فاطمه زیباترین کانال شعر در مورد شهادت حضرت فاطمه
ادامه مطلب
عوامل رشد وانحطاط فرهنگ ایثارو شهادت با تاکید بر قرآن وسنت -مقالات
مقالات فرهنگ ایثاروشهادت عوامل گسترش وانحطاظ فرهنگ ایثار وشهادت با تاکید بر قرآن وسنّت چکیده مقاله:
ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداکاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیکن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های ی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزاد هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، آثار بسیار مثبت اخلاقی ،اعتقادی ، ، اقتصادی ، فرهنگی را در بر دارد . این مقاله، عواملی که موجب رشد و انحطاط فرهنگ ایثار و شهادت بوده را با تاکید بر قرآن و روایت جستجو کرده و هریک از عوامل رشد وانحطاط را مورد بررسی قرار داده است. آن گاه پس از بیان عوامل ، را ارهایی را اشاره می کند که اعتقاد به آن ، این فرهنگ را پویاتر خواهد نمود و تأثیر بسزایی در جامعه ، خصوصاً نسل جوان خواهد داشت. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
حد نصاب شهادت برای 4 مرد است.برای اثبات ی موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کفایت میکند. و زمانی که مجازات غیر از این است شهادت سه مرد و دو زن عادل است. در این مورد اگر دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها حد شلاق اثبات می شود. 
در خصوص شهادت بر و یا لواط،شاهد باید حضوری عملی را یا لواط به آن محقق می شود دیده باشد.
تنها بازمانده جمع مرزبانانی که چند روز پیش در کمین تروریست ها قرار گرفته و به شهادت رسیده بودند نیز به فیض شهادت نائل آمد؛ خبری که درباره جزئیات آن اطلاعات چندانی در دست نیست.
زیبا ترین کانال ع پروفایل شهادت حضرت فاطمه کانال ع پروفایل شهادت حضرت فاطمه در تلگرام
کانال ع پروفایل شهادت حضرت فاطمه بهترین کانال ع پروفایل شهادت حضرت فاطمه جدید ترین کانال ع پروفایل شهادت حضرت فاطمه کانال های ع پروفایل شهادت حضرت فاطمه ادامه مطلب
در پی شهادت سرگرد پاسدار روح الله عالی در درگیری با اشرار مسلح در منطقه کورین زاهدان دو نفر از عاملان این شهادت دستگیر شدند.
شهادت حضرت علی(ع) مبنای شهادت طلبی شهادت، متاع گرانبهایی است که هر قدرت یداری اش را ندارد. شاهدی قدسی است که همگان لیاقت هم آغوشی با او را نمی یابند. شیرینی شهد شهادت را به هر ی نمی چشانند. مؤمنان علی(ع)، آن یکّه تاز عرصه عشق و شهادت، مبنای شهادت طلبی و دست ی به این فوز عظیم را این سان بیان می دارد و صفات عاشقان شهادت را این گونه می نمایاند و شور و شوق خود را نسبت به آن چنین توصیف می کند: «مجاهدان شهادت طلب چنان به سوی خدا پر می کشند که تشنگان به جانب آب. بهشت در پرتو آذرخش نیزه هاست. امروز خبرها در بوته آزمون ارزی می شوند و به خدا سوگند که اشتیاق من به صحنه نبرد [و شهادت] و رویارویی با دشمن، بیش از شوقی است که آنان به زندگی شان دارند».
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با تایید شهادت 10 نفر از ان مرزبانی منطقه میرجاوه در اثر تیرانداری اعضای گرو جیش الظلم گفت: نیروهای متخاصم پس از درگیری و به شهادت رساندن مرزبانان به عمق خاک پا تان متواری شده اند.
سلام دوستان و همراهان شهادت اما حسن (ع) را تسلیت عرض می کنم. می دونستید فقط در ایرانه که در تقویم، 7 صفر روز شهادت حسن (ع) نیست! بنا بر روایات، نقل های تاریخ، گفته های مراجع، 7 صفر روز شهادت حسن (ع) است.
شهادت حسن 7 صفر
سخنرانی رائفی پور

سلام دوستان و همراهان شهادت اما حسن (ع) را تسلیت عرض می کنم. می دونستید فقط در ایرانه که در تقویم، 7 صفر روز شهادت حسن (ع) نیست! بنا بر روایات، نقل های تاریخ، گفته های مراجع، 7 صفر روز شهادت حسن (ع) است.
شهادت حسن 7 صفر
سخنرانی رائفی پور


حضرت علی (ع) در نوزدهم ماه مبارک رمضان در محراب مسجد کوفه با
ضربه شمشیر ابن ملجم مرادی بر قرق مبارکش زخمی شدند و در بیست یکم
ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند .
پس از شهادت علی (ع) جبرئیل در میان آسمان و زمین ندا داد سوگند به خدا
که ارکان هدایت در هم ش ت و ستاره های دانش نبوت تاریک و نشانه های
پرهیزکاری بر طرف شد و عروه الوثقی الهی گسیخته شد.
زیرا پسر عموی رسول خدا (ص) شهید شد الاوصیاو علی مرتض به شهادت
رسید وی را سیاه بخت اشقیاء به شهادت رساند.
ماس دعا......
اس ام اس شهادت حسن عسگری جدیددگر تمام امیدهای زندگی مهدیبرای باب غریب تو بی ثمر گشتههمین مه شبِ قامت هلال، هر چشمشبرای ظلم مدینه چقدر، تر گشته


اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید


اس ام اس و پیامک مخصوص شهادت حسن عسگری (ع)

فاطمه امشب به سامرّا عزا ب ا کند / دیده را یاد عسکری دریا کند

ای خوش آن چشمی که امشب با عصر خود / خون دل جاری به رخ در مرگ آم مولا کند


اس ام اس شهادت حسن عسگری جدیدکشته شد نورِ دلِ آل خاتم تسلیت بادشد اباصالح یتیم اهلِ عالم تسلیت بادشد عزای دیگریاز فراق عسگری


اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید


نه همین جای تو در سامره تنها باشد / که به دلهای محبان تو جای تو بود

اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید

اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید
در روز شهادت علی النقی(ع) دسته های عزاداری با حرکت به سوی حرم کریمه اهل بیت(ع) شهادت هادی(ع) را به حضرت فاطمه معصومه (س) تسلیت گفتند.
تسلیت شهادت حضرت زهراتسلیت شهادت حضرت زهرا , همزمان با سالروز شهادت فاطمه زهرا ام ها(س) چهره های معروف و سرشناس در صفحات اینستاگرامشان تصاویری از سوگواری برای بانوی دو عالم منتشر دودلنوشته های خود را نوشتند.الهام حمیدی نوشت:”ای مادر بهترین ها…..”تسلیت شهادت حضرت زهراعلی نوشت:”یا زهرا”تسلیت شهادت حضرت زهراتولیت آستان قدس رضوی هم ع زیر را منتشر کرد و نوشت:” هم اکنون؛ اجتماع عظیم فاطمیون در ظهر شهادت حضرت زهرا(س)، حرم مطهر رضا(ع)”تسلیت شهادت حضرت زهراعلی لهراسبی نوشت:”رفتار تو شرح یه دنیا عاشقانه..اونم برای بهترین مرد زمانه..اخه مگه میشه تو اغوش پدر هم.. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سخنگوی ناجا جزئیات شهادت ۸ مرزبان ایرانی در منطقه مرزی میرجاوه تشریح کرد و گفت: مرزبانان کشورمان با سلاح های دوربردی که از داخل خاک پا تان شلیک شده بود، به شهادت رسیدند.
اس ام اس رحلت (ص) و شهادت حسن (ع) 28 صفراس ام اس رحلت (ص) و شهادت حسن (ع) 28 صفر, پیامک تسلیت 28 صفر 1438, اس ام اس شهادت حسن مجتبی, اس ام اس رحلت حضرت محمد (ص), شهادت حسن 8 آذر 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
از دوشنبه 1393/5/27 تا صبح شهادت هرروز از ساعت 7 صبح ع آباد - مجتمع محبان الرضا (ع) مشهد ---------------------------------------- از یکشنبه 1393/5/26 تا شب شهادت هر شب از ساعت 9 انتهای بلوار رضا (سیمتری دوم احمدآباد مشهد ) ----------------------------------------------------------------------- از یکشنبه 1393/5/26 تا شب شهادت هر شب از ساعت 10 مشهد : بلوار سلمان - سلمان 1/3 -------------------------------------------------------------------------------- 93/5/31 صبح شهادت از ساعت 6 صبح جلسه دعای ندبه المؤمنین علیه السلام بلوار ملاصدرا مشهد ------------------------------------- 93/5/31 صبح شهادت از ساعت 9 صبح هیأت جان نثاران صاحب ا مان (عج) 17 شهریور - کوچه چهنو - حسینیه مرحوم حسن نژاد
اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید


بلبل از دوری گل تا سحر امشب به نواست

یا پسر بر سر بالین پـدر نوحـه گـر است

شهادت غریب سامره بر رهپویان حضرتش تسلیت باد


اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید


حسن عسکری(ع):

پـارسـاتـریـن مـردم ـى است که در هنگـام شبهه تـوقف کنـد.

عابـدتـریـن مـردم ـى است که واجبـات را انجـام دهـد.

زاهـد تـریـن مـردم ـى است که حـرام را تـرک نمـاید.

کـوشنـده تـریـن مـردم ـى است که گنـاهـان را رهـا سازد. (تحف العقول ،ص 489.)


اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید


مگر حرمت را بر آسمان هفتم بنا کرده‏اند که این همه ابر بارانی، بر شانه ما می‏گیرند؟


اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید


وقتی ی می‏رود، نیمه‏ای از عشق امتش را با خود به خاک می‏برد…


اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید

اس ام اس شهادت حسن عسگری جدید
ع نوشته شهادت زین العابدین | ع نوشته تسلیت شهادت سجاد | پروفایل شهادت سجاد
ای شام، کربلای تو یا زین العابدین
دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین
یک عمر در فراق جوانان هاشمی
شد خونِ دل، غذایِ تو یا زین العابدین
// شهادت سجاد(ع) تسلیت باد
زین ماتمى که چشم ملائک ز خون تر است
گویا عزاى صادق آل پیغمبرست
شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.
#########اس ام اس شهادت صادق########
امشب شب شهادت صادق آل است؛ شبی که خورشید مدینه دانش، چهره فروزانِ اهل بیت و وارثِ علومِ رس ، در ظلمتکده دورانِ منصور، به خونِ دل نشست.
#########اس ام اس شهادت صادق########
شهادت صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت تسلیت باد!
#########اس ام اس شهادت صادق########