امشو شوئشه لیپاک لیریرونه ینی چه

اونقدر مظلومانه بهش گفتم نه خب اونا همه تو رو دوست دارن ولی منو ی دوست نداره ، که از شدت غلیان احساس وسط خیابون یهو بغلم کرد و گفت من دوستت دااااارمممم....و من که گرخیده بودم چون میدونستم هیچ کدام موجوداتِ این مدلی بغل کننده ای نیستیم دستمو مشت و به سبک دفاع شخصی از پشت زدم تو ستون فقراتش و با احتساب امروز میشه یه هفته ست که باهام حرف نمیزنه ! :))

و اینه!حلال زاده پیام داد.
:)))))))) نوشته تو که آدم نیستی و بلد نیستی یه ذره ظریف و با عطوفت و محبت باشی مرض داری با احساسات من بازی میکنی؟ :))
بله دوستان.منو جدی نگیرید.من همینجوری ام.یهو میل به مردن در من پدیدار میگَرنِه! و ساعاتی بعد امشو شو شه لی پک لیلی لونه میخونم واستون
امروز پای تلفن داشتم به مادرم می گفتم « بعضی موقع آ دلُم میخا برم استعفاا بدم اَ ای کارو. اَ ای خوابگا. ۱۹ سالُم بوده رفتم. الان ۲۶ سالُمه. دلُم میخا بیام همونجا دنبال کار بگردم. بِلخَره هیشکی اَ گشنه ای نمرده. یِی کاری جور میشه. دلُم میخا برگردم خونه.» منتظر بودم بگوید نه مادر. بچسب به کارت. باید پیشرفت کنی و... اما گفت: «نمیدونم چی بگم. راسّش منم بعضی وقتا به همی فک میکنم مامان!» انگار دیگر مادرم هم خسته شده ست.
بیا پیشُم بمون امشو برَم دشتی بوخون امشو صداتِ میشنوم، میرم برَت از دور می میرم برِی گرمیِ مهمونیت برِی یِی بوس پیشونیت چُییِ داغِ هل دارت چیشای تا صبح بیدارت گره تو کارُم افتاده باید برداری سجاده مامان. فکرُم پریشونه دلُم کرده هوایْ خونه یه عمری بی تو سر دلُم میخاد که برگردم
ریمی شاد تریبال سندی بنام امشو شوشه مخصوص و ماشین
از لینک کانال تلگرام


جهت عضویت در کانال تلگرام موزیک ار تری اینجا کلیک کنید

جهت ید پکیج آهنگ های شاد عروسی   اینجا کلیک کنید
آهنگ جدید محسن لرستانی به نام نارفیق by mohsen lorestani called karton khab آهنگ هنرمند محسن لرستانی به نام نارفیقغلامتم نوکرتم حالم خوب نیست تورو خون حسین بازم بم بدهنمیتونم عجب آدم سمجیه ها نگاه دستم به مغزم نمیرسهاصغر آقا فاطی بیرونه اگه دست خالی برم اگه خمار برماصغر آقا اصغر آقارفیق نا رفیق مه برو از جانم چه مخواینش دم خاک سیاه دیه از جانم چه مخوایگرتیم کردی ای دختره ببین چه آوردی سرمببین دارم گرت میکشم ی نماند دور و ورمهر بلایی تو دنیا بود تو دختره آوردی سرمبی بی میگه دیدی روله چه گلی هشتی رو سرمبی بی میگه دیدی روله چه گلی هشتی رو سرمگرتی شدم ای بی خدا بیا ببین حال منهبیا ببین چه میکشم ای کارتن جا خواب منهشبا تو پارکا میخوابم شدم سوژه خنه همهنگهبانای تو پارکگا شدن بلای جان مهچیزی نخوردم چند روزه چشام دیه سو ندارهدسم به سرم نمیرسه دسام دیه نا دارهخمارم و خمارم امشو بدجور خمارمخماری زد به جانم از خودمم بیزارم امشو بدجور خمارمیه دانه شیشه نماند و همش شکاندمانقد آمپول زدم خودم رگام همش سوزاندمرگ های مه سیا بشو ای سگ مصب کجاییدارم از درد میمیرم مردم تو ای خماریهروقت از لای مه رد میشه بی بیم یه آهی میکشهمیگه روله از ای محل خانمان باید بکشهچنی بی بیم میگفت روله ای دختره کی وصله تونهنزار آغت کنم روله نزار بی بی دق هدلت خنک شد بی خدا بی بیم داره دق مکنههرچی می افتم دست و پاش بی بیم حلالم نمکنهای شیشه و اینم دوا همشه تو کردی توشمبیا بخند تو نارفیق بیا بخند به ریشمچرا هروقت میبینیم بهم میخنی بی همه چیزحالا مه گرتی شدم ی دیه شده وتیمه که ایجور نبودم بری خودم ی بودممصبته شکر نارفیق سر تو مه گرتی شدمخمارم و خمارم امشو بدجور خمارمخماری زد به جانم از خودمم بیزارمامشو بدجور خمارمیه دانه شیشه نماند و همش شکاندمانقد آمپول زدم خودم رگام همش سوزاندمرگ های مه سیا بشو ای سگ مصب کجاییدارم از درد میمیرم مردم تو ای خماری

برای آهنگ هنرمند محسن لرستانی به نام نارفیق  کلیک کنید
آهنگ جدید محسن لرستانی به نام نارفیق by mohsen lorestani called karton khab  آهنگ هنرمند محسن لرستانی به نام نارفیق غلامتم نوکرتم حالم خوب نیست تورو خون حسین بازم بم بده نمیتونم عجب آدم سمجیه ها نگاه دستم به مغزم نمیرسه اصغر آقا فاطی بیرونه اگه دست خالی برم اگه خمار برم اصغر آقا اصغر آقا رفیق نا رفیق مه برو از جانم چه مخوای نش دم خاک سیاه دیه از جانم چه مخوای گرتیم کردی ای دختره ببین چه آوردی سرم ببین دارم گرت میکشم ی نماند دور و ورم هر بلایی تو دنیا بود تو دختره آوردی سرم بی بی میگه دیدی روله چه گلی هشتی رو سرم بی بی میگه دیدی روله چه گلی هشتی رو سرم گرتی شدم ای بی خدا بیا ببین حال منه بیا ببین چه میکشم ای کارتن جا خواب منه شبا تو پارکا میخوابم شدم سوژه خنه همه نگهبانای تو پارکگا شدن بلای جان مه چیزی نخوردم چند روزه چشام دیه سو نداره دسم به سرم نمیرسه دسام دیه نا داره خمارم و خمارم امشو بدجور خمارم خماری زد به جانم از خودمم بیزارم امشو بدجور خمارم یه دانه شیشه نماند و همش شکاندم انقد آمپول زدم خودم رگام همش سوزاندم رگ های مه سیا بشو ای سگ مصب کجایی دارم از درد میمیرم مردم تو ای خماری هروقت از لای مه رد میشه بی بیم یه آهی میکشه میگه روله از ای محل خانمان باید بکشه چنی بی بیم میگفت روله ای دختره کی وصله تونه نزار آغت کنم روله نزار بی بی دق ه دلت خنک شد بی خدا بی بیم داره دق مکنه هرچی می افتم دست و پاش بی بیم حلالم نمکنه ای شیشه و اینم دوا همشه تو کردی توشم بیا بخند تو نارفیق بیا بخند به ریشم چرا هروقت میبینیم بهم میخنی بی همه چیز حالا مه گرتی شدم ی دیه شده وتی مه که ایجور نبودم بری خودم ی بودم مصبته شکر نارفیق سر تو مه گرتی شدم خمارم و خمارم امشو بدجور خمارم خماری زد به جانم از خودمم بیزارم امشو بدجور خمارم یه دانه شیشه نماند و همش شکاندم انقد آمپول زدم خودم رگام همش سوزاندم رگ های مه سیا بشو ای سگ مصب کجایی دارم از درد میمیرم مردم تو ای خماری
برای آهنگ هنرمند محسن لرستانی به نام نارفیق کلیک کنید
آهنگ جدید محسن لرستانی به نام نارفیق by mohsen lorestani called karton khab  آهنگ هنرمند محسن لرستانی به نام نارفیق غلامتم نوکرتم حالم خوب نیست تورو خون حسین بازم بم بده نمیتونم عجب آدم سمجیه ها نگاه دستم به مغزم نمیرسه اصغر آقا فاطی بیرونه اگه دست خالی برم اگه خمار برم اصغر آقا اصغر آقا رفیق نا رفیق مه برو از جانم چه مخوای نش دم خاک سیاه دیه از جانم چه مخوای گرتیم کردی ای دختره ببین چه آوردی سرم ببین دارم گرت میکشم ی نماند دور و ورم هر بلایی تو دنیا بود تو دختره آوردی سرم بی بی میگه دیدی روله چه گلی هشتی رو سرم بی بی میگه دیدی روله چه گلی هشتی رو سرم گرتی شدم ای بی خدا بیا ببین حال منه بیا ببین چه میکشم ای کارتن جا خواب منه شبا تو پارکا میخوابم شدم سوژه خنه همه نگهبانای تو پارکگا شدن بلای جان مه چیزی نخوردم چند روزه چشام دیه سو نداره دسم به سرم نمیرسه دسام دیه نا داره خمارم و خمارم امشو بدجور خمارم خماری زد به جانم از خودمم بیزارم امشو بدجور خمارم یه دانه شیشه نماند و همش شکاندم انقد آمپول زدم خودم رگام همش سوزاندم رگ های مه سیا بشو ای سگ مصب کجایی دارم از درد میمیرم مردم تو ای خماری هروقت از لای مه رد میشه بی بیم یه آهی میکشه میگه روله از ای محل خانمان باید بکشه چنی بی بیم میگفت روله ای دختره کی وصله تونه نزار آغت کنم روله نزار بی بی دق ه دلت خنک شد بی خدا بی بیم داره دق مکنه هرچی می افتم دست و پاش بی بیم حلالم نمکنه ای شیشه و اینم دوا همشه تو کردی توشم بیا بخند تو نارفیق بیا بخند به ریشم چرا هروقت میبینیم بهم میخنی بی همه چیز حالا مه گرتی شدم ی دیه شده وتی مه که ایجور نبودم بری خودم ی بودم مصبته شکر نارفیق سر تو مه گرتی شدم خمارم و خمارم امشو بدجور خمارم خماری زد به جانم از خودمم بیزارم امشو بدجور خمارم یه دانه شیشه نماند و همش شکاندم انقد آمپول زدم خودم رگام همش سوزاندم رگ های مه سیا بشو ای سگ مصب کجایی دارم از درد میمیرم مردم تو ای خماری
برای آهنگ هنرمند محسن لرستانی به نام نارفیق کلیک کنید
وای! نوونه یار! نوونه خدایا امشو چه صبح نوونه...
بسم الله مهربون :)
+نمیتونم برای وقت تلفی های چند روز پیش خودم رو ببخشم ! همش در حال سرزنش خودمم ...
+خلاصه که شب دراز است و نخونده هاش بیدار =| باید حداقل 20 صفحه پاتو بخونم + دو درس زبان تخصصی ! دوتا امتحان قبلی ، ترم بالاییا میگفتن جزوه بخونید واسه این ا کافیه ... ولی قشنگ ثابت شد که کافی نیست =| میخوام برای پاتو مث یه دختر خوب رفرنس بخونم ... پیش نیازه پاتو 2 هم هست ، خیلی هم سخته ، م قراره انگلیسی سوال بده ، اصلا هم نمیخوام بیفتم =)
+آهنگ قدم زدم فاتح نورایی رو برام فرستاده ، تایم استراحتم گوشش دادم ، چشمامم بسته بودم داشت خوابم میبرد =))) عاقا ادم باید وسط درس خوندنش جونی جونوم یا امشو شو شو لیپک لی لیونه (!) گوش بده خوابش نبره =)) مضمون اهنگش قشنگ بود ولی.
+الهی که بخوایین و بشه =))
تونه خدا، تون سید ممّد بیو سر مزارم؛ گلم ای یار گلم ای گل کل بزن سرود بخون وا کن قطارم؛ گلم ای یار گلم ای گل هرچه دارم قربونت هرچه دارم قربونت غیر تفنگم؛ گلم ای یار گلم ای گلیه امشو مهمون تو، سحر به جنگم؛ گلم ای یار گلم ای گل تا خی اگرم رُهی کنم زی مثل خسرو ویر گل تا قصر شیرین گلم ای یار گلم ای گل؛ تا قصر شیرین گلم ای یار گلم ای گل تو را به خدا تو رو خدا، تو رو به سیّد محمّد ( زاده) بیا سر مزارم گلم ای یار گلم ای گل کل بزن، سرود بخون، باز کن قطارم گلم ای یار گلم ای گل هرچی دارم قربونت هرچی دارم قربونت بجز تفنگم، گلم ای یار گلم ای گل یه امشب مهمون تو، صبح توی میدان جنگم، گلم ای یار گلم ای گل تا خی منو می گیره (یادت می افتم) راهی میشم زود، مثل «خسرو» به یاد گل تا قصر «شیرین» گلم ای یار گلم ای گل؛ تا قصر «شیرین» گلم ای یار گلم ای گل
بیمومه شهر زاگونه بوینم بلند بالا جونونه بوینمبنیشم چشمه ایی لو کاسه دستم کل ی سر فسنجونه بوینمبورم یک دم قلاسر اون بلندی ازاون سردیم سی دارونه بوینمتنهاری بورم شاوردی گردن تیغ و کرسال دامونه بوینمورزایی او خنک هسته ولیکن بشینه اینجه دندونه بوینمچه خشمزه خیاری دارنه زاگون بتونمه عطر شمرونه بوینمشو شعر هست وشاعر فراون بورم تا اصل قندونه بوینمبورم لارمحله ایی میدون بنیشم جمال اون مردخندونه بوینم دلی تازه کنم نزد رفیقون تاسکی شیر وفنجون بوینم دلم خوانه که امشوره بمونم بورم مسجد تا مردونه بوینم حیاطی کلی بدیمه کرگ و تشنی بمونم کرگ بریونه بوینم چه صدحیفا قلم کار دارنه امشو بورم تا عصر میگونه بوینم
ب جاتون خالی داشتم یه لواشک ترش وخوشمزه میخوردم
انداختمش تو رب انار
اینقد ملچ ملوچ
یه تیکه ترشش رفت لای دندونم خیلی ترش بود
بعدش یه آلوچه ترش،نمک زدم شور شد خیلی ملس وخوشمزه شد
.
.
.
.
مدیونید اگه فکر کنید خواستم دهنتونو آب بندازم ^_____^ دینگ دینگ...
گوشیو بر داشتم ببینم کی sms داده!!
...
.
.
.
new m eg from sanaz!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
خدایا ساناز نداشتم تو مخاطبین... :/
بازش ....
نوشته بود...
سلام... من ایرانسلم... خخخخخ...
انقد واس من شاخ شدی که پی و نخونده پاک میکنی؟؟؟
کور خوندی...خب حالا بگو بینم تو مسابقه شرکت میکنی یا نه!؟!؟! o_________o مکالمه ی دو دختر در خیابان:
-مژگان کوپس
=چی؟
-کوپس
=چی چی؟
-میگم کوپس
=چی چی کو؟
-اه میگم ماشینه کوپس
=کدوم ماشین؟
-نه بابا میگم مدل ماشینه کوپس!
=هااان..کوپس
-آره
=کوپس
-آره دیگه..
=نه میگم کوشپس؟
-هاان..اه رفتش.. !! زنگ خونه رو ب ساعت3 زدن...
برداشتم میگم :کیه؟؟؟
یکی بلند داد زد: حاااااااااااااااااااامد پهلاااااااااااااااااانه :دی :)) گوشیه دوس دخترمو گرفتم رفتم تو مخاطبینش گفتم رضا کیه گفت دوست اجتماعی، گفتم جواد کیه گفت همکلاسی کلاس زبانم، گفتم علی کیه گفت حکم داداشمو داره، گفتم سعید کیه گفت آدم یه همکلاسی ک نداره
گفتم آرزو کیه؟؟؟؟؟
گفت: تویی گذاشتم مادرم شک نکنه :| تو رو آرزو ن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
این یعنی نهایت عقل
خیلی چیزا هست تو دنیا که نباید آرزو کرد :) ﺭﻓﺘﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺳِﻜﺴﻜﻪ ﺍﻡ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺩ !!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻧﺎﻣﺮﺩ ﯾﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺩﺍﺩ !
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺳِﮑﺴﻜﻪ ﺍﻡ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻣﺪ ....
ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻩ !!! :| بیاااا دوری کنیم از درس
بیاااا مشروط بشیم کم کم
بیاااا با درس تو بدتر شوووو
بیاااا این ترم تو رد شوووو
ردشووووو
ببین گاهی یه وقتایی دلت میگیره از
نه می خوابم نه بیدارم
ازاین نمرات من پیداست :( ﺗﻮﯼ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮﺭﯼ؟ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ .... ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻭ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﺷﻮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ! ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ! ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﺗﺴﺒﯿﺤﻢ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻡ : ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ .... آهاااا بیا امشو عه شو گرما شوعه تگنه ته امشو برو....بوشو بوشو ته ره نخام....بارو بارو بارونه هی...... سکینه گزیم آی آی...سیا نرمه نرمه...سیا توبه توبه.
ب جاتون خالی داشتم یه لواشک ترش وخوشمزه میخوردم
انداختمش تو رب انار
اینقد ملچ ملوچ
یه تیکه ترشش رفت لای دندونم خیلی ترش بود
بعدش یه آلوچه ترش،نمک زدم شور شد خیلی ملس وخوشمزه شد
.
.
.
.
مدیونید اگه فکر کنید خواستم دهنتونو آب بندازم ^_____^ دینگ دینگ...
گوشیو بر داشتم ببینم کی sms داده!!
...
.
.
.
new m eg from sanaz!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
خدایا ساناز نداشتم تو مخاطبین... :/
بازش ....
نوشته بود...
سلام... من ایرانسلم... خخخخخ...
انقد واس من شاخ شدی که پی و نخونده پاک میکنی؟؟؟
کور خوندی...خب حالا بگو بینم تو مسابقه شرکت میکنی یا نه!؟!؟! o_________o مکالمه ی دو دختر در خیابان:
-مژگان کوپس
=چی؟
-کوپس
=چی چی؟
-میگم کوپس
=چی چی کو؟
-اه میگم ماشینه کوپس
=کدوم ماشین؟
-نه بابا میگم مدل ماشینه کوپس!
=هااان..کوپس
-آره
=کوپس
-آره دیگه..
=نه میگم کوشپس؟
-هاان..اه رفتش.. !! زنگ خونه رو ب ساعت3 زدن...
برداشتم میگم :کیه؟؟؟
یکی بلند داد زد: حاااااااااااااااااااامد پهلاااااااااااااااااانه :دی :)) گوشیه دوس دخترمو گرفتم رفتم تو مخاطبینش گفتم رضا کیه گفت دوست اجتماعی، گفتم جواد کیه گفت همکلاسی کلاس زبانم، گفتم علی کیه گفت حکم داداشمو داره، گفتم سعید کیه گفت آدم یه همکلاسی ک نداره
گفتم آرزو کیه؟؟؟؟؟
گفت: تویی گذاشتم مادرم شک نکنه :| تو رو آرزو ن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
این یعنی نهایت عقل
خیلی چیزا هست تو دنیا که نباید آرزو کرد :) ﺭﻓﺘﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺳِﻜﺴﻜﻪ ﺍﻡ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺩ !!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻧﺎﻣﺮﺩ ﯾﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺩﺍﺩ !
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺳِﮑﺴﻜﻪ ﺍﻡ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻣﺪ ....
ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻩ !!! :| بیاااا دوری کنیم از درس
بیاااا مشروط بشیم کم کم
بیاااا با درس تو بدتر شوووو
بیاااا این ترم تو رد شوووو
ردشووووو
ببین گاهی یه وقتایی دلت میگیره از
نه می خوابم نه بیدارم
ازاین نمرات من پیداست :( ﺗﻮﯼ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮﺭﯼ؟ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ .... ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻭ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﺷﻮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮﺩ ! ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ! ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻨﻢ ﺗﺴﺒﯿﺤﻢ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻡ : ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ .... آهاااا بیا امشو عه شو گرما شوعه تگنه ته امشو برو....بوشو بوشو ته ره نخام....بارو بارو بارونه هی...... سکینه گزیم آی آی...سیا نرمه نرمه...سیا توبه توبه.
ناکامان آهنگ های غمگین لری آهنگ غمگین و سو ک داد و بیداد از سجاد رزمجو که به زبان و لهجه ی لری خونده شده ای داد و بیـــداد از دست ای روزگـــار ای روزگـــار خــــــدا ناســازگار امشو و عشق یارم سرت نائـی درارم.. . تــــوسط:عــــبـــاس
بهروز شبستری+کانون فرهنگی هنری سیدالساجدین بندرترکمنبهروز شبستری متولد 1327 در زابل از خوانندگان قدیمی و هم دوره مرحوم شریف در سیستان است . وی اولین آهنگش را در 13 سالگی و در مدرسه محل تحصیلش اجرا نمود. همکاری او و حبیب الله قادر اتشگر (نوازنده قیچک سیستانی) آهنگ های خاطره انگیز و بیادماندنی را رقم زد. این همکاری همچنان پابرجاست. مختصری از بهروز شبستری
بهروز شبستری متولد 1327 در شهرستان زابل.
رئیس انجمن موسیقی زابل ، بازنشسته آموزش و پرورش
علاقه اش به آواز از سالهای کودکی شروع شد و در همان سالها در خلوت می خواند. وی آواز ایرانی را از روی کاست، برنامه های رادیو و گوش دادن به آواز اساتید آن زمان فراگرفت.

به مدت 30 سال دبیر دینی و عربی مدارس شهرستان زابل بود که در سال 1378 بازنشسته شد. پس از پیروزی انقلاب ی، در سال 1358 با خواندن دو سرود محلی برادر نازنینه و عزیز جو شهربانو ( همراه با هنرمندان سلطانعلی خواجه،ابوالحسن افشاری حمیدرضا آهنگری و عباس صفت گل ) در رادیو شهری زابل، فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. در سال 1370 از سوی عباس باقری ، ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد زابل بعنوان مسئول انجمن موسیقی زابل منسوب گردید.
بهروز شبستری تا کنون بیش از 40 سرود محلی سیستانی اجرا نموده است. برخی از این آثار آواهای محلی روبه فراموشی سیستان می باشد.
از میان سرودهای وی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
مه سیستونی اَستو - امشو حنا میاره – لیلی جان – نهضت باسوادی – گندم گل گندم ای خدا – موکه مه کنجکه تونو – بی بی نوروز – ای سیستونی بیا ته مشمه آسوکه بوگه – وطن – زابل جان – زهرا زهرا – یار آقا جان – اولنگ اولنگ – بی بی گل عروس- یارجانی – لاله داغدار صحرا – دُرباغ – ای وای نگارا – سرچنگ سیستو – حنا میاره از زابل میاره – دلمه امشو گرفته بونه – دجک ل – انار سیستان – بابا لیلی – برادر جان – و چندین سرود در مدح ائمه اطهار
برخی از اجراهای زنده بهروز شبستری:
1.اجرای برنامه در کشور هندوستان به مدت ده روز و به مناسبت روز فرهنگی ایران و هند
2.اجرای زنده از شبکه جهانی جام جم
3.اجرای برنامه به مناسبت هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان در خانه هنرمندان تهران، سالن بتهوون و برج میلاد سال 1389
4.اجرای برنامه در حضور معاون رسایت جمهور و ریاست میراث فرهنگی کشور به منسبت افتتاح موزه شهر سوخته
5.و ده ها اجرای زنده برای سازمانهای تی و خصوصی
همراهان بهروز شبستری که از دیر باز با دستان گرمشان نواهای سرزمین اساطیری سیستان را به گوش هنردوستان می رسانند:
حبیب الله قادر آتشگر ( نوازنده قیچک سیستانی )
میلاد شبستری ( فرزند بهروز شبستری که از 8 سالگی در کنار پدر سنتور می نواخت )
بهروز شبستری+کانون فرهنگی هنری سیدالساجدین بندرترکمنبهروز شبستری متولد 1327 در زابل از خوانندگان قدیمی و هم دوره مرحوم شریف در سیستان است . وی اولین آهنگش را در 13 سالگی و در مدرسه محل تحصیلش اجرا نمود. همکاری او و حبیب الله قادر اتشگر (نوازنده قیچک سیستانی) آهنگ های خاطره انگیز و بیادماندنی را رقم زد. این همکاری همچنان پابرجاست. مختصری از بهروز شبستری
بهروز شبستری متولد 1327 در شهرستان زابل.
رئیس انجمن موسیقی زابل ، بازنشسته آموزش و پرورش
علاقه اش به آواز از سالهای کودکی شروع شد و در همان سالها در خلوت می خواند. وی آواز ایرانی را از روی کاست، برنامه های رادیو و گوش دادن به آواز اساتید آن زمان فراگرفت.

به مدت 30 سال دبیر دینی و عربی مدارس شهرستان زابل بود که در سال 1378 بازنشسته شد. پس از پیروزی انقلاب ی، در سال 1358 با خواندن دو سرود محلی برادر نازنینه و عزیز جو شهربانو ( همراه با هنرمندان سلطانعلی خواجه،ابوالحسن افشاری حمیدرضا آهنگری و عباس صفت گل ) در رادیو شهری زابل، فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. در سال 1370 از سوی عباس باقری ، ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد زابل بعنوان مسئول انجمن موسیقی زابل منسوب گردید.
بهروز شبستری تا کنون بیش از 40 سرود محلی سیستانی اجرا نموده است. برخی از این آثار آواهای محلی روبه فراموشی سیستان می باشد.
از میان سرودهای وی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
مه سیستونی اَستو - امشو حنا میاره – لیلی جان – نهضت باسوادی – گندم گل گندم ای خدا – موکه مه کنجکه تونو – بی بی نوروز – ای سیستونی بیا ته مشمه آسوکه بوگه – وطن – زابل جان – زهرا زهرا – یار آقا جان – اولنگ اولنگ – بی بی گل عروس- یارجانی – لاله داغدار صحرا – دُرباغ – ای وای نگارا – سرچنگ سیستو – حنا میاره از زابل میاره – دلمه امشو گرفته بونه – دجک ل – انار سیستان – بابا لیلی – برادر جان – و چندین سرود در مدح ائمه اطهار
برخی از اجراهای زنده بهروز شبستری:
1.اجرای برنامه در کشور هندوستان به مدت ده روز و به مناسبت روز فرهنگی ایران و هند
2.اجرای زنده از شبکه جهانی جام جم
3.اجرای برنامه به مناسبت هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان در خانه هنرمندان تهران، سالن بتهوون و برج میلاد سال 1389
4.اجرای برنامه در حضور معاون رسایت جمهور و ریاست میراث فرهنگی کشور به منسبت افتتاح موزه شهر سوخته
5.و ده ها اجرای زنده برای سازمانهای تی و خصوصی
همراهان بهروز شبستری که از دیر باز با دستان گرمشان نواهای سرزمین اساطیری سیستان را به گوش هنردوستان می رسانند:
حبیب الله قادر آتشگر ( نوازنده قیچک سیستانی )
میلاد شبستری ( فرزند بهروز شبستری که از 8 سالگی در کنار پدر سنتور می نواخت )
بیمومه شهر زاگونه بوینم بلند بالا جونونه بوینم بنیشم چشمه ایی لو کاسه دستم کل ی سر فسنجونه بوینم بورم یک دم قلاسر اون بلندی ازاون سردیم سی دارونه بوینم تنهاری بورم شاوردی گردن تیغ و کرسال دامونه بوینم ورزایی او خنک هسته ولیکن بشینه اینجه دندونه بوینم چه خشمزه خیاری دارنه زاگون بتونمه عطر شمرونه بوینم شو شعر هست وشاعر فراون بورم تا اصل قندونه بوینم بورم لارمحله ایی میدون بنیشم جمال اون مردخندونه بوینم دلی تازه کنم نزد رفیقون تاسکی شیر وفنجون بوینم دلم خوانه که امشوره بمونم بورم مسجد تا مردونه بوینم حیاطی کلی بدیمه کرگ و تشنی بمونم کرگ بریونه بوینم چه صدحیفا قلم کار دارنه امشو بورم تا عصر میگونه بوینم
اَما جماعتِ بلاگر دائمنِ خدا همینجور که نیشتِمی در فکرِ چالش و کا هاکِردَنِمی :))) امشو که بوردمه آقاگلِ وبلاگ بَدیمه چالشی راه دینگو به اسمِ "چالش زبان مادری" و اَما وِنه شه زوونِ جا اَتّا از حکایتای سعدی ره بازگردانی هاکنیم. اَمام که مازندرونِ وچه هستمی و این شما و ایندام حکایتِ سعدی با گویش مازنی! :دی
نومِ خدا گِمه که وی حکیمه/ ارب که فقیرونِ رحیمه
چِلّۀ زمِستون وِه و سردِ وا زو. اَتّا از شاعرا بورده سردستۀ دِزدای وَر و حس وِره ثنا بوته و وی قد و قامتِ تعریفه هاکِردِه. دستور هادا تا وی تنِِ خَلَتی ره بَیرِن و اِتی بَوِه لِختِ مادرزاد! وی تنِ جِمِه ره بََیتِنه کم وِه، وِره از محل هم دَر هاکِردنه! این ماربِمردِ شاعر، لیلَک بَزِه و تیسابِ چَک، راه دِکتِه تا بوره. محلِ سگون وره دِنبال ها ه. خم بوه تا سنگِ بَیره و وشنه فراری هاده، بَدیِه زمین اَنّی یخ دَوَسِّه که سنگ، زمینی کَش دَماسّه و در نیئِنه! بوته: اینان اَی کینه که شی سگِ وِل کنِّنه کوچۀ دِلِه و وِشِنِ آزا بَخِردِه محلِ سنگ هم یخ بَزِئِه! که باریِ سَر نیشتِوِ وی حرفِ بشنوسّه و وِره خَنِّه بَیتِه. بوته: ای حیکم! می جا اتِّه چی بَخواه تا تِرِه هادِم. حیکم بوته: اگه خانی اتّه چی مِرِه هادی، می تنِ لباسه هاده! آدمی همیشه اِمید به خیر دیگرون دارنِه مِن به خیرِ تو اِمید نارمه، تی شر مره نرِسه وَسِّه!( تی تَش ره نَدی تی دی اَما ره کور نکنِه!) ِ دل نرم بَوِه و حکیمِ تنِ جِمِه ره وِره پس هادا. اَتّا پوستی قبا و اتِّه کمی پول هادا وی دست و وره راهی هاکِرده.
9 کلیپ برتر شمالی با کیفیت اورجینال 9 کلیپ مازندرانی گلچین شده سری اول کیفیت بالا فوق العاده زیبا با خوانندگان زیر : 1- احمد نیکزاد- امشو هوا هوای لار ( جشن سعید عیاری) 2- محمد عزیزی اره زندونیمه 3- حمزه حسینی بمیرم ( جشن پهلوان آرش اسماعیلی ) 4- مجید حسینی - خاک ایرون 5- مهرداد پازواری بابل ته پرچم بالا ( جشن سجاد و مهدی ) 6- بهادر و مجید گنجی - دادا 7- رامین مهری دلبر دلبر - ( جشن سجاد و مهدی ) 8- صفر دلبرا - ( جشن پیام اکبری) 9. ولی قاسمی کبوتر دبیرستانی بورده - شادمانی ها شادمانی ها ( جشن مهدی کارگر ) پخش : سایت آمل موزیک / بروزترین سایت پخش و آهنگهای مازندرانی جدید
phone shock smileyضربه شکلک کامپیوتراراذل و اوباش عصبانی شکلک31.gif بخدا گر که بیفتد ، ارتقـــاء بی " ارتقــاء "
با کفن بخشم ، عطای زندگی را بر لقاء
سالهای ما همه،با زخمِ خاموشی گذشت
روز و عدو ، با طعمِ مِی نوشی گذشت
حال اگر او خنده بر ریشِ رفیقان می کند
پس بدان حال خودش را،خوب درمان می کند
پیش ما آهوی دشتی می شود،امّا بدان
شیرِ جنگل هم سیاست می زند با دیگران
از برای ارتقاء قصدِ سفر کرده ، عجب
گر چنین باشد،کنم من تی ها را ادب
شهر من با این جوانان غیورش،خواب نیست
قلب ما چون دشتِ فولادِ شما،بی آب نیست
هر جوانش ؛ " تی " باشد برای آرزو
همزمانی گر نباشد، گفتگو بی گفتگو
ارتقاء از یک طرف،یعنی غروبِ زندگی غیبتِ غیرت،نبودِ نیم وجب مردانگی !
توی خضری،ما برای زندگی جان می دهیم
جان خود را در رهِ طغیانِ طوفان می دهیم
فک نکن ما یک دهه،غرقِ جم بوده ایم
یا که دلتنگِ نقاب و خطّ وخ بوده ایم !
ما مسیر خضر را با عطر ایمان رفته ایم
هر کجای این طریق را با کریمان رفته ایم
گر کلاهِ تو قشنگ است،بر سرِ خود جای ده
این کُلَه دیگر ندارد،این زمان هیچ فایده
ما همان هستیم که موسی را به لرز آورده ایم
گر چه در ذهنش،چو ارباب است و ما هم بَرده ایم
گر که بر تاریخِ شهرم ، یک مروری میزدی
جای خوشبینی به ف ،فالِ شوری میزدی
جملۀ آ ،به گوشت راه کن این جمله را
دیده ام خواب بدی،بهرِ تو در این ماجرا
با دروغ و خدعه و نیرنگ ، کمتر ساز کن
راهِ خود را با صداقت در عمل آغاز کن . . .
11.gifregenboograinbow.gif

پسره پست گذاشته : بعد از رفتن تو مثل فرهاد شدم در حسرت چشمان لیلی !
والا تا جایی که من میدونم فرهاد عاشق شیرین بود نه لیلی ! نمیگم عاشق نشید ولی خواهشا وقتی ش ت عشقی میخورید
قبل پست گذاشتن یه نگاهی به کتاب ادبیاتتون بندازید...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

انسان های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه بزرگ نمیکنند چون از بزرگی کوچک امروزشان فر کوچکتر از بزرگی دیروز خواهند ساخت..»
.
.
منم نفهمیدم!
ولی خیلی با کلاس بود گفتم بزارم براﺗﻮﻥ.
فلسفیه میفهمی؟؟؟فلسفی
و من الله توفیق

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ آقا ما بعد شونصد دهه زندگانی:
تازه دریافتیم سندی چی میگه!!
میفرماین: امشو شو شه لیپک ری هیرونه...
لیپک = قطب نما
ری = رو
هیرون = سمت جنوب...
هیرون: به لهجه بوشهری یعنی جنوب
خ ش اونایی که فک می میگه " لیپک لی لی لونه " دستا بالا لطفاً
خودم اولی

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

زندگی نامه اکثر آدمای بزرگ در ایران: .
. .
او در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود
آهنگ پیشنهادی از دوستان با صدای ولی قاسمی آهنگ بسیار زیبای مازندرانی به نـام امشو خایمه عاشقونه بمیرم (ضبط صدا : رضاغلامی - ترانه : فرشید مهدوی) پخش از: سایت استریو همنوا / پخش آهنگ های مازندرانی جدید

:: موضوعات مرتبط: آهنگ پیشنهادی از دوستان با صدای ولی قاسمی
!.لعنت به آهن ی که منو یاد تو میندازه مخصوصا این آهنگـــِ . . . سلام الاغ عزیز ح چطووووره؟! ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نـبـار بـاران ...! نبـار لعنـتی ...! . . . . مو هام فر میشه خب چیه؟ حتما باید عشقی باشه !!! عشق میخای؟ سر کوچه 2 کیلو هزار ! والااااااااااااااااااا ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سلام جیگرم! . . . با جیگرم بودم من عادت دارم به اعضایه بدنم سلام بدم! شما به کارت برس! سلام کبدم! ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ کیا قبول دارن؟! آدم باید یکیو داشته باشه که وقتی نگاش میکنه دلش یه جوری بشه... . . . . من ک این حسو نسبت به لواشک دارم ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ گاﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺮﮔﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ... ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺷﻮﺩ ... . ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻣﺎﺍﺍﺍﺍﺍ . ﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻧﺸﺪ؟؟؟؟ . ﻧﺒﻮﺩﺩ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ؟؟؟؟؟؟ . ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮﺩ؟؟؟؟؟ . ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﯽ؟؟؟؟؟؟ !!! . ﭖَ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ؟؟؟؟ ﻭﺍﻻ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻮ ﺭﻭﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻦ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ تنها ی که از صمیم قلبش به من گفت i love you . . . عروسک دخترخالم بود، اونم باید فشارش میدادم تا بگه...!!! ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ من مطمئنم اگه بهشت هم برم تا بخوام نزدیک یه حوری بشم، زود بهم میگه: . . . داداش ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ پسره پست گذاشته : بعد از رفتن تو مثل فرهاد شدم در حسرت چشمان لیلی ! والا تا جایی که من میدونم فرهاد عاشق شیرین بود نه لیلی ! نمیگم عاشق نشید ولی خواهشا وقتی ش ت عشقی میخورید قبل پست گذاشتن یه نگاهی به کتاب ادبیاتتون بندازید... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ انسان های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه بزرگ نمیکنند چون از بزرگی کوچک امروزشان فر کوچکتر از بزرگی دیروز خواهند ساخت..» . . منم نفهمیدم! ولی خیلی با کلاس بود گفتم بزارم براﺗﻮﻥ. فلسفیه میفهمی؟؟؟فلسفی و من الله توفیق ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ آقا ما بعد شونصد دهه زندگانی: تازه دریافتیم سندی چی میگه!! میفرماین: امشو شو شه لیپک ری هیرونه... لیپک = قطب نما ری = رو هیرون = سمت جنوب... هیرون: به لهجه بوشهری یعنی جنوب خ ش اونایی که فک می میگه " لیپک لی لی لونه " دستا بالا لطفاً خودم اولی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ زندگی نامه اکثر آدمای بزرگ در ایران: . . . او در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود
!.لعنت به آهن ی که منو یاد تو میندازه مخصوصا این آهنگـــِ . . . سلام الاغ عزیز ح چطووووره؟! ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نـبـار بـاران ...! نبـار لعنـتی ...! . . . . مو هام فر میشه خب چیه؟ حتما باید عشقی باشه !!! عشق میخای؟ سر کوچه 2 کیلو هزار ! والااااااااااااااااااا ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سلام جیگرم! . . . با جیگرم بودم من عادت دارم به اعضایه بدنم سلام بدم! شما به کارت برس! سلام کبدم! ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ کیا قبول دارن؟! آدم باید یکیو داشته باشه که وقتی نگاش میکنه دلش یه جوری بشه... . . . . من ک این حسو نسبت به لواشک دارم ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ گاﺑﺮﯾﻞ ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺮﮔﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ، ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ... ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺷﻮﺩ ... . ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻣﺎﺍﺍﺍﺍﺍ . ﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻧﺸﺪ؟؟؟؟ . ﻧﺒﻮﺩﺩ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍ؟؟؟؟؟؟ . ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮﺩ؟؟؟؟؟ . ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﯽ؟؟؟؟؟؟ !!! . ﭖَ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ؟؟؟؟ ﻭﺍﻻ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻮ ﺭﻭﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻦ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ تنها ی که از صمیم قلبش به من گفت i love you . . . عروسک دخترخالم بود، اونم باید فشارش میدادم تا بگه...!!! ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ من مطمئنم اگه بهشت هم برم تا بخوام نزدیک یه حوری بشم، زود بهم میگه: . . . داداش ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ پسره پست گذاشته : بعد از رفتن تو مثل فرهاد شدم در حسرت چشمان لیلی ! والا تا جایی که من میدونم فرهاد عاشق شیرین بود نه لیلی ! نمیگم عاشق نشید ولی خواهشا وقتی ش ت عشقی میخورید قبل پست گذاشتن یه نگاهی به کتاب ادبیاتتون بندازید... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ انسان های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه بزرگ نمیکنند چون از بزرگی کوچک امروزشان فر کوچکتر از بزرگی دیروز خواهند ساخت..» . . منم نفهمیدم! ولی خیلی با کلاس بود گفتم بزارم براﺗﻮﻥ. فلسفیه میفهمی؟؟؟فلسفی و من الله توفیق ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ آقا ما بعد شونصد دهه زندگانی: تازه دریافتیم سندی چی میگه!! میفرماین: امشو شو شه لیپک ری هیرونه... لیپک = قطب نما ری = رو هیرون = سمت جنوب... هیرون: به لهجه بوشهری یعنی جنوب خ ش اونایی که فک می میگه " لیپک لی لی لونه " دستا بالا لطفاً خودم اولی ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ استاتوس طنز ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ زندگی نامه اکثر آدمای بزرگ در ایران: . . . او در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود

آها بگو
می جان یاری دگوده بو قبای گالشی آها بگو
یار عزیز من(منظور عشقش هست) قبای گالشی پوشیده بود (یک مدل لباس مخصوص گیلکی هست که در گیلان استفاده میشه آها بگو هم همراهی با شعر هست
امره بجار بومه بو زحمت بکشی "
سر شالیزار ما اومده بود و زحمت کشیده بود (تو نشا کاری کمک کرده بود)
می چلچرانه ،ویه ویه
وقت خوشی من هست ویه ویه همراهی با شعر هست (چلچران کنایه از جشنهایی که مربوط به عروسی هستن هستش)
امشو شیمی خونه ور شیرینی خورانه
امشب بغل خونه شما شیرینی خوران هست (که منظور همون نامزدی هست)
دل گوته منم، شو خوته منم، آفتابه او سنگینه جور گیته منم
از دلم نمیتونم بگم ،شب ها نمیتونم بخوابم،آفتابه آب سنگینه نمیتونم بلند کنم ( منظور از آفتابه او همون کوزه آب هست که باهش از سر چشمه آب میارن)
چندی مه پوست وا م می پرتقاله آها بگو
چندتا پرتغال باید پوست م! (آها بگو همراهی باشعر هست)
چندی نگاه وا م بلندی بالا ره "
چقدر باید قامت بلند تو رو نگاه کنم (منظورش قد و قامت رعنای یارش هست)
بلندی بالای نگودبو می دیل کاره "
بلندی این قد و قامت کار دلم رو ساخته بود
امروز نشاس وا بم فردا دوباره "
مروز باید شالیزارو نشا بکاریم فردا دوباره (نشا و دوباره دو مرحله از کاشتن و برداشتن برنج هستن)
می چینی کاسی ویه ویه
کاسی چینی من(ویه ویه همراهی باشعر هست)
قربان بشم لاکوی تی چرب راسی
قربون راه رفتنت برم (منظور همون طرز راه رفتن یارش هست که بخاطر سنگینی کوزه آب چپ و راست راه میره)
می چینی قوری "
قوری چینی من
تازه یارم هگیتبو تی چشم کوری
یار جدید هم گرفته بود تا چشمات کور شه (البته دور از جون!)
دل گوته منم، شو خوته منم، آفتابه او سنگینه جور گیته منم
از دلم نمیتونم بگم ،شب ها نمیتونم بخوابم،آفتابه آب سنگینه نمیتونم بلند کنم
تفنگ دردت به جونم تفنگ بی تو نمونم تفنگ تا تونه دارم غم ندارم ای برارم رقیق روز روشن شو تارم شاعر درد تفنگ را به جان می د و نمی خواهد بدون آن زنده باشد تفنگ برادر وفادر و رفیق شفیق تار اوست. در شعر لری عاشق همه چیز را فدای معشوق می کند به جز تفنگ و اینجاست که عشق مغلوب حماسه می شود. هر چی دارم قربونت غیر تفنگم گلمی یار گلمی گل یه امشو مهمونتم سحر وجنگم گلمی یار گلمی گل چشم یار تفنگ است گیسوی او کمند است و تصنیف تیه کال برنو اوج این پیوند است. در اشعار لری هر جا سخن از یار است اسب و تفنگ هم به کار است. چه خش اسب کهر ول ته پر بزنی کوک و تهی ری خدمت گل برگردان: چه خوشایند است که با تفنگ ول و اسب کهر به شکار کبک و تیهو بپردازی و بعد بخدمت یار بروی. وردارم پنج تیر پرون برم ومازه بزنم کوک من بال سی یار تازه برگردان: تفگ پنج تیرم را بردارم و بر فراز تپه ها بروم و کبک در حال پرواز را برای محبوب تازه وصال شکار کنم. برای عاشق و حماسه ساز لر بسی خوشایند است اگر ابزاز جنگش را معشوقه به دستش دهد که از دید روانشناسی قابل توجه است. گل بیا رمه شال و قطارم مردن بند تشی ننگه وبارم برگردان: مردن در بستر و کنار آتش بر ای من ننگ آور است ای یار تفنگ و قطار فشنگ من را برایم بیاور. بیو من ایلمون با زین و اسبم بده برنو طلام ای در ودسم برگردان: ای دختر به ایل بیا واسب زین کرده ی مرا با خود بیاور و برنوی طلاییم را تو به دستم بده
آداب و سنن مردم لرستان در شب یلدامجموعه: فرهنگ زندگی
رسوم مردم لرستان در شب یلدا , آیین های شب یلداآیین ها و مراسم شب یلدا در استان لرستان آغاز فصل سرما و زمستانی سپیدپوش در شب یلدا نمادی از همدلی اقوام ایرانی در چهارگوشه کشور عزیزمان ایران است.
مردم استان لرستان نیز همچون دیگر اقوام ایرانی همواره آیین های شب یلدا را ارج نهاده و از چند روز قبل از رسیدن آن شب، خود را برای برگزاری آیین های ویژه آن مهیا می کنند. مردم این استان نیز هر سال طولانی ترین شب سال "شب یلدا" را با آداب و رسوم ویژه ای سپری می کنند. آداب و رسوم طولانی ترین شب سال در آغاز فصل زمستان همواره از گذشته های دور در جای جای ایران زمین مرسوم بوده و آیین های ویژه آن نیز توسط مردم هر شهر و دیاری به شکلهای مختلف برگزار می شود. مراسم شب یلدا , رسوم مردم لرستان در شب یلداگندم شادونه یکی از تنقلات شب یلدا در استان لرستان است امشو اول قاره
شب یلدا یا شب چله که مردم این خطه در گویش لری خود به آن " اول قاره " می گویند به همراه آداب و رسوم ویژه ای اجرا می شود که از گذشته های دور نسل به نسل انتقال یافته است.
در شب یلدا بسیاری از پشت بام منازل این شهر مملو از جوانان و نوجوانانی است که با شور و شوق فراوان عبارت "امشو اول قاره" (امشب شب یلدا است) را در شهر طنین انداز کرده و حال و هوای خاص شب یلدا را دو چندان می کنند. در این شب نوجوانان و جوانان با تاریک شدن هوا به پشت بام منازل همسایه رفته و شالی را به حیاط منزل آویزان می کنند و با سردادن شعار جمعی "امشو اول قاره، خیر د هونت بواره، نون و پنیره و شیره، کیخا حونت نمیره" از صاحبخانه می خواهند تنقلات شب یلدا را در شال آنها بریزد. تهیه گندم، کنجد و شاهدانه که به اصطلاح عامیانه به آن "گندم شادونه" می گویند، نخود، کشمش، پسته، بادام، گردو و انواع شیرینی های محلی از جمله تنقلاتی است که مردم این دیار در شب یلدا از آنها استفاده می کنند. غذای مخصوص مردم لرستان در شب یلدا بوقلمون، ، سبزی پلو ماهی و خورشت سبزی است. بنا به سنت دیرینه، اغلب خانواده های لرستانی شب یلدا را در کنار بزرگان طایفه به ویژه پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود سپری می کنند. تفال به دیوان حافظ
خواندن دیوان حافظ و تفال به آن، شاهنامه فردوسی و داستان سرایی از دیگر آد است که در شب یلدا زینت بخش محافل گرم مردم این دیار بوده و از محبوبیت ویژه ای نیز نزد مردم برخوردار است.
یکی از سنت های دیرینه مردم این دیار در شب یلدا رفتن به پشت بام منازل و طلب تنقلات شب یلدا ست. طولانی ترین شب سال , تنقلات شب یلدااز مراسم زیبای لرها در شب یلدا مراسم قاشق زنی است قاشق زنی
یکی دیگر از رسوم دیرینه مردم این دیار در شب اول قاره سنت قاشق زنی است. دراین آیین نیز افراد با پوشاندن سر و صورت خود به درب منازل رفته و با به صدا در آوردن قاشق صاحب خانه را از حضور خود آگاه می کنند. در این هنگام صاحب خانه نیز به میمنت این شب مقداری از تنقلات و شیرینی خانگی را در ظرف آنان می ریزد. در لرستان مردم در شب چله «گندم شیره» مى خورند که گندمى است که در شیره مى خیسانند و زردچوبه و نمک را با آن مخلوط مى کنند؛ سپس آن را روى ساج برشته مى کنند و همراه خلال بادام، گردو، کشمش، سیاه دانه و کنجد مخلوط مى کنند و مى خورند. یکى دیگر از رسوم زیباى لرها به این شکل بوده که پسران کوچک و نوجوان شب یلدا بر پشت بام خانه ها مى رفتند و کیسه اى را به همراه طنابى از سوراخ دودکش خانه ها به داخل آویزان مى کرده اند و شعرى محلى مى خواندند با این مضمون که:
صاحبخانه، انشاءالله خیر به خانه ات ببارد و کدخداى خانه ات نمیرد. چیزى بده این پسر کوچک بیاورد. صاحبخانه از تنقلاتى که براى شب چله تدارک دیده بود داخل کیسه مى گذاشت و گاهى پیش آمده که صاحبخانه براى مزاح دختر دسال کوچکش را در کیسه گذاشته و آن پسر کیسه را کشیده بالا و این آشنایى در خیلى از موارد باعث ازدواج در بزرگسالى مى شده است.
منبع:

آهنگ غمگین از ناصر عباسی آهنگ بسیار زیبای مازندرانی با خوانندگی ناصر عباسی به نـام آهنگ مازندرانی:مه حال امشو دگرگونه (تـنظیم صدا:رضاغلامی - پخش:آمل موزیک -نوازنده : علی اسدی) پخش از: سایت امل موزیک / پخش آهنگ های مازندرانی جدید
مشاهیر و مفا و هنرمندان بروجرد 34 محمد حسن اسدپوریان ( متولد بروجرد ) موسیقی ویولن و کمانچه ............................................................................. وریری یرد ای شهر قدیمی و قشنگم
ای یار عزیز و شوخ شنگم
هر جا که برم ، ورت ممیرم
مه مرده ی او شوا قشنگم ای شهر ایما پر از ستاره
امشو دل مه هواته داره
مه عاشق او آب و هواتم
مه مرده ی او کباب ناوام
ا نوک چوقا تا وره گلدشت
زیبا همه کوه ات و در دشت
ای شهر وریری یرد ، زادگاهم
بسته همه چیز تو و ناف ام ونایی تو پر از صفایه
جایی مثل تک درخت ، جماله
ا تختی و جعفری ، بهارت
تا سعدی و حافظ و صفایت هر جا که برم ، مه شم هوایی
د فکر تونم ، کاری نداری
ای شهر پر از گلا و سبزه
هر فصل تو و یه عالمی میرزه
احمد معطری / آلمان .................................................................................... محمد حسن اسدپوریان ( متولد بروجرد ) محمد حسن اسدپوریان از ان موسیقی بروجرد
در سال 1319 در شهر زیبای بروجرد در یک خانواده ی اهل هنر دیده بجهان گشود . ایشان در زادگاهش بروجرد نشو ونما یافت و دوران ابت و دبیرستان را سپری کرده و از سال سوم دبیرستان با ید یک ویالن یک تومانی بخاطر عشق و علاقه وی
به موسیقی در کلاسهای حریری شرکت نمود . ایشان در سال 1343 به قسمت هنرهای زیبای معرفی شد و موفق به اخذ صلاحیت تدریس شد . اسدپوریان از ان فن آن زمان آقایان حسن رادمرد و فرهاد ف الدینی و مصطفی کمال پورتراب استفاده ها برده و سپس
بعنوان دبیر موسیقی به استخدام آموزش و پرورش بروجرد
درآمد و همزمان آموزشگاه موسیقی صبا را ی کرد و با
تاسیس آن گروه موسیقی صبا بروجرد هم متولد شد .
آثار : آموزش مقدماتی کمانچه . ( کتاب اول ) خودآموز کمانچه و ویولون . ( کتاب دوم )
" ای شهر گل و بهار و سبزه .... اسم تو به عالمی می ارزد " ایشان شعر زیبای وریرد را با خوانندگی مجتبی باعزم درست کرده است . با صدا و سیمای همدان و لرستان و اصفهان همکاری کرده و می کند . در ضمن وی مسئول واحد موسیقی اداره فرهنگ و ارشاد ی بروجرد می باشد و به تدریس موسیقی عشق می ورزد .
منابع : کتاب آموزش مقدماتی کمانچه اثر اسدپوریان
* نوشته شده توسط احمد معطری *
محمد حسن اسدپوریان و دو جلد آثار موسیقی ایشان .
خَرت که از پل گذشت مارو فراموش کردی
به گزارش آکاایران: اما بدون اونطرف پل همسفرت و یارت فقط یه ه
بش تکیه نکنی !
:::..************..:::
نه کوه به کوه می رسه ، نه آدم به آدم
حقتون رو همون موقع که دم دستتون هست ، بگیرین !
:::..************..:::
با اونایی که ” دستشون به دهنشون نمیرسه ” درست حرف بزن!!
ممکنه دستشون به دهن تو برسه !!
:::..************..:::
یه ماشین لباسشویى داشتیم انقد ت میخورد که
بنده ى خدا همزمان هم لباس میشست هم تو خونه قدم میزد !
:::..************..:::
اسمش روز طبیعته
ولی بقیه 364 روز سال سر جمع اندازه امروز طبیعت خسارت نمی بینه بنده خدا
:::..************..:::
یه بار هم رفتم دست کشیدم رو آفتابه ، ازش یه غول اومد بیرون
بهم گفت آرزو کن
گفتم یه خونه میخوام , گفت خب من اگه خونه داشتم تو آفتابه میخو دم !!؟؟
خیلی منطقی بود لامصب !
:::..************..:::
میگما مامان شما هم سیب زمینی سرخ شده ها رو تا قبل از غذا
تو اعماق ک نتها قایم میکنه عایا !؟
:::..************..:::
دختران عزیز توجه کنید !
مرده شور اون زیبایی رو ببرن که قراره بعد از هیچی ازش باقی نمی مونه!
:::..************..:::
من ساعت خوابم رو با تنظیم …
فقط مونده درسم رو تموم کنم،ویزا بگیرم، آیلتس قبول شم
پذیرش بگیرم، پول در بیارم و بلیت ب مو برم …
همین
:::..************..:::
میرن 1000متر زیر آب به ماهیه سیخ میزنن
گاز که میگیره میگن ببینید چه خطرناک و وحشیه ؟
بعد اسم برنامه رو میزارن
جستجوی هیولا …
هیولا تویی ، ول کن زبون بسته رو !
:::..************..:::
اگه یه موقع از جلوی خشکبار فروشی رد شدی،چشمت به پسته افتاد
دلت ش ت،مارو هم دعا کن!
:::..************..:::
یه مقاله خوندم توش نوشته بود:
بعد از هر 20 دقیقه کار با کامپیوتر،20 ثانیه به یه جای دور نگاه کن!
از همینجا خدمت صاب مقاله سلام عرض میکنمو میگم:
آخه عزیز من !
من اگه میدونستم 20 دقیقه دیگه کِی میشه،
که 4 بار چاییم سرد نمیشد!!
:::..************..:::
من بچه بودم آرزو داشتم مادر بزرگم بزاره
دستگیره چرخ خیاطیش رو یه دور بچرخونم!
یه همچین آدمی قانعی بودم من!!!
:::..************..:::
من نمیدونـم بعضی دخترا چرا اِنقـدِ حسّاسن …!!!
اسمشو به جایِ مریم ، مهسا صدا …
قهـر کرد رفت … !!!
:::..************..:::
دوست دارم الان یکی بغلم کنه بگه:
چته دیوونه بیا این یه نخ سیگارو بکش!!
منم بگم پاشو بروگمشوکصافت ناباب
خیلی صحنه آموزنده و ملودرامی میشه!
:::..************..:::
شما یادتون نمیاد
خودمم یادم نمیاد
مال خیلی وقت پیشه !
بعله
:::..************..:::
یه بارم با مخاطب خاصـــــم رفتیم کــــوه
لبه پرتگــــاه پاهاش سُر خورد دستاشـــو گرفتم که نره
اما یاد این جملـــه افتادم که میگه عشقتـــــو رها کن اگه برگشت که
مال توئه اگه نه از اولــــم مال تو نبوده
منم دستاشــــو رها دیگه برنگشت یعنی منـــــو نخواست بیشعور !
:::..************..:::
تفاوت ما با نسل جدید :
آن چیست که بدون آن نمیتوان زندگی کرد اما دیده نمیشود ؟
جواب ما : هوا
جواب نسل جدید : وایرلس !
:::..************..:::
بچه بودم فک می گوَ شوهر آهوا هستن
:::..************..:::
دخترا , پسرا… هرچقدرم عاشق چاووشی و یگانه باشید
یا حتی عاشق افتخاری و شجریان باشید
بازم هیچ فرقی نداره
شب عروسیتون باید امشو شوِ شِ لیپک لی لی لونه بذارید
 این یه قانونه !
:::..************..:::
اصن کارخونه ی رانـــــــــــــــــــــی
باید با شرکت جـــــی ال ایـــــ همکاری کنه تا
یه آبمیوه بده بیرون که میوه ی تهش از قوطی بیاد بیرون به راحتــــــــــی!
:::..************..::: 
باز کجا ؟؟؟
سوالی که حتی اگه 2سال خونه باشی
و یهو بخوای از خونه خارج بشی حتما میشنوی !
:::..************..:::
این روزا جم زیاد شده گرونی هم انقد بیداد میکنه
جیبم دیگه جواب که نمیده هیچ، تازه سوالم میپرسه!!!
:::..************..:::
بزه که سهله….. ما نارنگیم میخوریم باید منتظر لرزش باشیم…
:::..************..:::
اگر “ضربه فنی” شدی ، دوباره شروع کن……
“ضربه مغزی” که نشدی……!!
:::..************..:::
طریقه روانی دخترا با دو حرکت:
ازشون ع بگیرید.
ع رو بهشون نشون ندید!
:::..************..:::
از قیافه پسره معلومه مسواک شخصی هم نداره
قیافش شبیه دمپایی جلو بسته ی تو میمونه
بعد تو اینفو زده :
“من همیشه بهترین ها واسم بوده و هست
اگه مال من نشدی قطعاً بهترین نبودی”
:::..************..:::
یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فر در کار هست یا نه ؟
اون روز یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت
:::..************..:::
هموطن عزیز !
در آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی ، بخش حق تقدم
اشاره ای به قیمت خودروی شما نشده است !’
:::..************..:::
دقت کردین:
پســرا 10 دقیقه حاضر میشن، 4ساعت میرن بیرون ..!
دختـــرا 4 ساعت حاضر میشن، 10 دقیقه میرن بیرون
:::..************..:::
پدرش بهش گفت این 1000تا چسب زخم رو بفروش تا برات کفش ب م …
بچه نشست با خودش فکر کرد یعنی باید آرزو کنم
1000نفر یه جاشون زخم بشه تا من کفش ب م ؟
ولش کن ، همین خوبه …
:::..************..:::
اگه تو مسیری هستی که ترافیک نیست ، قطعاً اشتباه اومدی!
سیجل - پیر شدیم ولی بزرگ نه آهنگ زیبای مهمونی خودمون با همکاری عرفان ، سینا مافی ، سپهر خلصه ، بهزاد لیتو ، پایا و مگیکو سیجل - پیر شدیم ولی بزرگ نه متن آهنگ مهمونی خودمون
(فقط یه توضیح مختصر ، این متن توسط خودم نوشته شده و شاید دارای غلط باشه ، اگه ی غلطی پیدا کرد میتونه تو دیدگاه ها مطرح کنه برطرف میشه ) هه هه هه
هی میپرسن کی پیر میشیم ؟
حالا حالاها نه...
برو
اگه تو خو م اگه تو باریم اگه تو پارتیم ، بازم مهمونی خودمونه
اگه با یم اگه همگی زاغاریم بازم مهمونی خودمونه
مهمونی خودمونه
مهمونی خودمنه ، همم ، خودمنه
مهمونی خودمنه ، هرکی بخوایم میمونه
هیچکی هم نه نمیریزه مهمونی خودمونه
هر کدوم که زدتریم راضی ایم به بهترین
مهمونی خودمنه ، مهمونی خودمنه
********************
خوابت ، عمیقتر از اقیانوس
هر شب هشت پا میشم ، اختاپوس
فکر نکن کرده منو این دنیا لوس
بازی تو دستامه ، گل یا پوچ
چجوری حرف میزنی با اون بالا یی؟
وقتی سی س ه و هنو خونه مامان باباتی
زاخار کل برنامت اینکه ارث بگیری
اونقدر من بشنو تا تو حرس بمیری
تو تهران منتظری ببینی کی شر میگه
جی جی الکی نمیگه ، فردا ببین کی کنسرت میده کی پوستر میشه
تو طهران شماره 1
میگن جی جی نوک زبونی ، تو نوخبمونی ، اونقدر که یه موقع رو کک نمونی
چرا اصن فایده نداره بهم گفتن هیس ؟
چون اصن از شاکی تا قاضی نیست
همه فهشارو میدن تا بشه فاک یو
دنیارو میگیرم با هوشه آیکیوم
هنوزم برا من خورد ، اسفند دود میکنه ، تو فروردینم برفارو پودر
تو طهران
هر جایی بریم چون میدونیم ما...
**************************
اگه تو خو م اگه تو باریم اگه تو پارتیم ، بازم مهمونی خودمونه
اگه با یم اگه همگی زاغاریم بازم مهمونی خودمونه
مهمونی خودمونه
مهمونی خودمنه ، همم ، خودمنه
مهمونی خودمنه ، همم ، خودمنه
نه ـه ـه ـه ـه نه ـه ـه ـه رات نمیدیم
**************************
مهمونی خودمونه ، حیوونی خولمونه ، کل خونه قفلمونه ، زیر زمینو پشت بومش
رات نمیدیم ، رات نمیدیم نه ، کل تهرون دورمونه
دوره کره ولیم ، خوره ام بودیم ، اگرم توی سلولیم تخممونه
راه دور نشه واسه خونه ، چشامونم کاسه خونه
آره تاره خونه چه آلودست آسمونش
یا به شانسمونه ، به چرخشه تاسمونه
ولی به خواستمونه ، به روشه خاصتمونه
***************************
این تریپی که زل زدی دیگه واسه منو امشو واست یه موزلی میشه
رو میاری فاز مولوی میگیری یا باران نی اما کوثری میده حاجی
رفتیم تا تهش و تش خوش نبود ، لش بودیم وقتی لش مد نبود
پس نگو که من معمولا فضام ، موسی حس خوب درومد از آمد
میدونین که من حوصلم از درو ه الافه گلو قاطی شده پ اچه سر میره سریع
فازه من واسه مهمونی نیست ولی مهمونه منی بازم هرچی بزنی
توی شهری که ابریه هواش ، بد میشه بشی درگیر هواش
مث من مث بقیه نباش ، وقتی تغییر هواش
**************************
مافی گذاشته دست رو کلمه ، تا باربیت حال کنه مست تو بغلت
تا من نگم روشن نمیکنن اصلا ، چون دستمه دستور عملش
عقب لشم کف رو سرمه ، دختره دود میده از تو دهنش
کیکو کوکو پیکو پک ، تا با اینا بشی هی تو شل
اینم از داستان تهران ماست ، که با کلاس ، نگاه ما ف به ستاره هاست
فشار پام رو پدال راست ، اونقدر تند یه وقت ش ته نشه پدال گاز
جمعمون جمع ، سرمون گرمه ، چند میلیونم که فنمونم (طرفدارمونن)
بدت اومد اینجا همه خوبن ؟
*************************
اگه تو خو م اگه تو باریم اگه تو پارتیم ، بازم مهمونی خودمونه
اگه با یم اگه همگی زاغاریم بازم مهمونی خودمونه
مهمونی خودمونه
مهمونی خودمنه ، هی ـی ، خودمنه
مهمونی خودمنه ، هی ـی ، خودمنه
نه ـه ـه ـه ـه نه ـه ـه ـه رات نمیدیم
**************************
مخامون اسیدی یعنی این دوزارو ندیدی نه ؟
و میندازه ، فشاره کف سینت ، مهم نییست کیسه دست کیه
میره کی یه لحظه دیگه ، مهم اینه که دست به ی نمیشینه
هر چی که میخوایم ، برامون فراوونه ، شهرمون همینجاست
هوامون لواسونه ، هنوزم لب آسونه (اشاره به اون بیت از آهنگ پدر من که سجل میگه : تا لواسون میدن لب آسون برنامه 9 ماه جوره )
، میزنیمو میکشیم از چی که توی ترازوئه
هرچی تو ترازوئه
**************************
مهمونه خونسرد
کدوم روز بود اون شب ؟
توپ تو تور
توتون تو خون
که استخون با و پول شد شستشوی مخو گوش تیز واسه و پولو
کوکو دو شونزه اودی (اینجاش نا مفهوم بود برام دوستانی که متوجه شدن کمک کنند)
میچرخید دسته بچه ها حلقم با قرمز مینویسم وسط تابلوی مثلثم ، از سمت راست شده بلند دندم ، نه هنرمندم ، شهرتمم پایدارم میکنه من مرفحم
***************************
بذار واستن بیرون حس ندارم ، کلمون میگن اینا نی فیس ندارن
جون دم در بده بفرما تو ، نمیخوام بدم دیگه من به فنا رو
اگه دختره گفت بخند با اون ، اگه نخدی اشکش در میاد ، از اون هرچی بر میاد
من لشمو دوس دارن اینا همین آدمو ، ببین اینجا مهمونیم ما
دمه در مونده خب حیوونی باز ، ایونه باز تو بالکنیم ما
حالا پاس بده تو تا حال کنیم ما
نه ، من ندارم شماره رند ، ولی زنگ میزنن اونا دوباره تند
چه تو مهمونی باشیم چه تو دوره همی
ماییم ناب ناب تو کل زمین
*************************
اگه تو خو م اگه تو باریم اگه تو پارتیم ، بازم مهمونی خودمونه
اگه با یم اگه همگی زاغاریم بازم مهمونی خودمونه
مهمونی خودمونه
مهمونی خودمنه ، هی ـی ، خودمنه
مهمونی خودمنه ، هی ـی ، خودمنه
نه ـه ـه ـه ـه نه ـه ـه ـه رات نمیدیم