اغنیة ا خطینی

#اغنیة العید: شافنی او صاح انتظرشافنی او صاح انتظر عینی انتظراهلالــه هل هل بالسماء عید الفطرالکل تبارک یا وطن فدوه العمرالغیره تعبت بالسفر حان النصر***الف مبروک او سعاده ابجیتکالناس مشتاقه الضیافه او عزمتکو النشاما شع عزمها او حبّتک ا سبب یا طیف منها تعتذرشافنی او صاح انتظر عینی انتظراهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر***والله یا دنیه مصیبه او هزّتهماتت امنه او عاف ابونه سهرتهو العجیبه نار ربعه الحرگتهابهالشهر مضموم اله او جاه القدرشافنی او صاح انتظر عینی انتظراهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر***الام تهلهل قصّه عدهه امعطرهالصور تحچی والدموع الماطرهاو ذکریّات النایمه حدرالثریو النخل حامل فکر هان الثمرشافنی او صاح انتظر عینی انتظراهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر***شافنی او صاح اعتقد عندک کلامایخسی الضرّک یا اصل عالی المق ه وحده الکل عرب بیت ا امالصبر منّک یا صبر مل الصبرشافنی او صاح انتظر عینی انتظراهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر***اهلاله هل هل و اندفن سرّه ابگفاهعدو عدنه عذبانی او عذباهمدری اگولن مدری مرسومه ابهواهالکان کاین من خطر رش المطرشافنی او صاح انتظر عینی انتظراهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر***جاسم ثعلبی(الحسّانی) 06/03/1396بطلب من الفنان حکیم ابو عقیل الساری  
تحمیل قصیدة شداد میمی منک حرمونی 2014 رابط مباشر رابط احتیاطی ان لم یعمل الرابط المباشر امبی ثری ام بی ثری ام بیثری امبی3 امبی 3 ام بی3 ام بی 3 ام بی ثری ام بی3 ام بی 3 ام بی ثیری امبی3 امبی 3 امبی ثری امبی ثیری ام بیثری ام بیثیری مب3 مب 3 م ب3 م ب 3 بصیغة mb3ب mb3 4shard mediafire صوت الشیعة صوت الشیعه عراق النور عراق النور المنبر الفاطمی المنبر الفاطمی المنبر الحسینی صوت شیعة صوتیات الشیعة فور شرد فورشرد فور شیرد فورشیر مجانی مجانا بلاش مباشر رابط مباشر روابط مباشرة حصری حصریا بدون تسجیل تنزول شریط جلوة جلوه مولد مولود صفکة صفکه صفقه صفقة فقط صوت بس صوت ارید اسمع ارید استمع للرادود الرادود الرادود للملا للملا للملا للملة للملة نشید نشید نشید نشید انشودة انشوده اغنیة اغنیه جدید جدیدة جدیده کاملة کامله قصیدة قصیده
تحمیل قصیدة شداد میمی یا صاحبی 2014 رابط مباشر رابط احتیاطی ان لم یعمل الرابط المباشر امبی ثری ام بی ثری ام بیثری امبی3 امبی 3 ام بی3 ام بی 3 ام بی ثری ام بی3 ام بی 3 ام بی ثیری امبی3 امبی 3 امبی ثری امبی ثیری ام بیثری ام بیثیری مب3 مب 3 م ب3 م ب 3 بصیغة mb3ب mb3 4shard mediafire صوت الشیعة صوت الشیعه عراق النور عراق النور المنبر الفاطمی المنبر الفاطمی المنبر الحسینی صوت شیعة صوتیات الشیعة فور شرد فورشرد فور شیرد فورشیر مجانی مجانا بلاش مباشر رابط مباشر روابط مباشرة حصری حصریا بدون تسجیل تنزول شریط جلوة جلوه مولد مولود صفکة صفکه صفقه صفقة فقط صوت بس صوت ارید اسمع ارید استمع للرادود الرادود الرادود للملا للملا للملا للملة للملة نشید نشید نشید نشید انشودة انشوده اغنیة اغنیه جدید جدیدة جدیده کاملة کامله قصیدة قصیده
#اغنیة العید: شافنی او صاح انتظر شافنی او صاح انتظر عینی انتظر اهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر الکل تبارک یا وطن فدوه العمر الغیره تعبت بالسفر حان النصر *** الف مبروک او سعاده ابجیتک الناس مشتاقه الضیافه او عزمتک و النشاما شع عزمها او حبّتک ا سبب یا طیف منها تعتذر شافنی او صاح انتظر عینی انتظر اهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر *** والله یا دنیه مصیبه او هزّته ماتت امنه او عاف ابونه سهرته و العجیبه نار ربعه الحرگته ابهالشهر مضموم اله او جاه القدر شافنی او صاح انتظر عینی انتظر اهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر *** الام تهلهل قصّه عدهه امعطره الصور تحچی والدموع الماطره او ذکریّات النایمه حدرالثری و النخل حامل فکر هان الثمر شافنی او صاح انتظر عینی انتظر اهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر *** شافنی او صاح اعتقد عندک کلام ایخسی الضرّک یا اصل عالی المقام امه وحده الکل عرب بیت ا ام الصبر منّک یا صبر مل الصبر شافنی او صاح انتظر عینی انتظر اهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر *** اهلاله هل هل و اندفن سرّه ابگفاه عدو عدنه عذبانی او عذباه مدری اگولن مدری مرسومه ابهواه الکان کاین من خطر رش المطر شافنی او صاح انتظر عینی انتظر اهلالــه هل هل بالسماء عید الفطر *** جاسم ثعلبی(الحسّانی) 06/03/1396 بطلب من الفنان حکیم ابو عقیل الساری    
تحمیل قصیدة شداد میمی راعی الغیرة للموت ما احب غیرة 2014 رابط مباشر رابط احتیاطی ان لم یعمل الرابط المباشر امبی ثری ام بی ثری ام بیثری امبی3 امبی 3 ام بی3 ام بی 3 ام بی ثری ام بی3 ام بی 3 ام بی ثیری امبی3 امبی 3 امبی ثری امبی ثیری ام بیثری ام بیثیری مب3 مب 3 م ب3 م ب 3 بصیغة mb3ب mb3 4shard mediafire صوت الشیعة صوت الشیعه عراق النور عراق النور المنبر الفاطمی المنبر الفاطمی المنبر الحسینی صوت شیعة صوتیات الشیعة فور شرد فورشرد فور شیرد فورشیر مجانی مجانا بلاش مباشر رابط مباشر روابط مباشرة حصری حصریا بدون تسجیل تنزول شریط جلوة جلوه مولد مولود صفکة صفکه صفقه صفقة فقط صوت بس صوت ارید اسمع ارید استمع للرادود الرادود الرادود للملا للملا للملا للملة للملة نشید نشید نشید نشید انشودة انشوده اغنیة اغنیه جدید جدیدة جدیده کاملة کامله قصیدة قصیده
تحمیل قصیدة شداد میمی یا رسول الله 2014 رابط مباشر رابط احتیاطی ان لم یعمل الرابط المباشر امبی ثری ام بی ثری ام بیثری امبی3 امبی 3 ام بی3 ام بی 3 ام بی ثری ام بی3 ام بی 3 ام بی ثیری امبی3 امبی 3 امبی ثری امبی ثیری ام بیثری ام بیثیری مب3 مب 3 م ب3 م ب 3 بصیغة mb3ب mb3 4shard mediafire صوت الشیعة صوت الشیعه عراق النور عراق النور المنبر الفاطمی المنبر الفاطمی المنبر الحسینی صوت شیعة صوتیات الشیعة فور شرد فورشرد فور شیرد فورشیر مجانی مجانا بلاش مباشر رابط مباشر روابط مباشرة حصری حصریا بدون تسجیل تنزول شریط جلوة جلوه مولد مولود صفکة صفکه صفقه صفقة فقط صوت بس صوت ارید اسمع ارید استمع للرادود الرادود الرادود للملا للملا للملا للملة للملة نشید نشید نشید نشید انشودة انشوده اغنیة اغنیه جدید جدیدة جدیده کاملة کامله قصیدة قصیده
شاهیر یازیجیلار ، عالیم یازیجی حاج مراددردی قاضی نینگ دیدارینا باردیلار عاشرمحمد رئوفی خبرچی open in new window بوگون 93 نجی ییلینگ تیر آیی نینگ 21 ومبارگ آرازا آیی نینگ 14 ، مبارک آرازا آیی نینگ گلیب یتمگی بیلن بیرنأچه شاهیرلار یازیجی لار شول ساندان ملاتاجی ایزدی-رحیم مرادی-طوی قلیج تاتار-فرهاد قاضی –عاشرمحمد رئوفی بیله لیگده ترکمن صحرانینگ عالیم یازیجی سی ، آزیندان 50-60 کت یازان آقامیز حاج مراد دردی قاضی نینگ دیدارینا گلیب حال احوال سوراشدیلار.open in new window ادبی نگ یخشی سی اولی نی سیلا دییلن سوزدن ایلهام آلیب شاهیر یازیجی لار بوگون اؤز اگیندشلری ،بولان ترکمن صحراسی نینگ گؤز قوانجی حاج قاضی نی سیلاب اونینگ مبارک اوجاغیندا تگه لنشیب بیرنأچه یادلاماری یادلاب اؤز آرا گوررینگ اتدیلر. عاشرمحمد قولاق ، ترکمن خطینی اؤورنمأگه ،حاجی مراد دردی قاضی نینگ چاپا یتیرن ترکمن کتابلاری اولی سبب بول غینی یادلاب ، شاهیر یازیجیلارا نأمه تابشیرغینگ بار بولسا دیب یوزله ننده ، حاج مراد دردی قاضی شیله جواب بردی. من بو دیداری هیچ بیر زادا دنگأب بولماجاق یادلامالارینگ بیری حسابلاب حالیمی سوراماغا گلن یازیجیلارا ترکمنینگ دأب دستورلارنی-میللی صونغاتلارنی-ادبی یازغیلارنی-شاهیر یازیجیلارنی قوریب ساقلاماغا تلاش ادملی دیب تابشیریارین دیب آیتدی. اول بو یاغ اون لاب ایزی گیدرلی آراغاتناشیقلار بولیب دورماغینی ایسلاب ، بارانلارا تویس یورگدن منت دارلیق بیلدیردی. سونگرا شاهیر ملاتاجی ایزدی هم بو اوتورشیغی نگ دوامیندا بیز هم تبرلیگ دیب حاج مراد دردی قاضی نینگ یانینا گلدیگ وشیله بیر یاشی الله تغالی بیزه ده نصیب اتدیرسین دیب اونینگ برن تابشیرغیلارنی دوام اتدیراریس دیب سوز بردی. اونسونگ ادبیاتچی رحیم مرادی اؤزینی ی تانیدیب شیله دیدی. سیز یالی ترکمن ادبیاتینا غوللیق ادن آداملار آرامیزدا بولانی اوچین بیزینگ ادبیاتیمیز شوگونه چنلی ییتمأنی گلیب دیر . بیز الیمزدن گلدیگنه گؤرأ ترکمن ادبیاتی ویاز غیلارینی وترکمن دیلینی قوریماغا چالیشاریس دیب آیتدی. اول بیز بو غوریماق دأبی سیز یالی دانا اتالارمیزدان اؤورندیگ دیب آچیقلادی. وحاجی مراد دردی قاضی یا جان ساغلیق دیلأب، موندان بیلأ هم انچمه ییل آرامیزدا بولیب اؤویت نصیحت ادیب دورماغینی آرزو اتدی. ادبیاتچی توی قلیچ تاتار هم بو اوتورشیغی اؤزینه بیر بخت ساییب ، من بیله اوتورشیغا دیسنگ بگنیأرین دیدی . اول شیله هم ، بیز ترکمن دیلینی مختومقلی دان اؤورندیگ، مختومقلی دیب آغزامیزدا هم حاجی مراد دردی قاضی یادا دؤشیأر. سببی بو آغامیز عمری نینگ کؤفسینی مختومقلا بخشلاب ترکمنینگ بیگ عقلدارینی بوتین ترکمن خلقینا تانیدماغا اولی پایلی آدام بول ر دیب سوزینی غوتاردی. حاجی مراد دردی قاضی نینگ اوغلی یازیجی فرهاد قاضی هم اؤز نوباسیندا آتاسینی سوراماغا گلن شاهیر یازیجیلاردان منت دارلیق بیلدیریب . من آتامی بیرینجی اوستادیم دیب حسابلایارین. من اونینگ اوغلی وشاگردی حکمینده اونینگ تابشیرغیلارنی جیک مه جیک یرینه یتیرمأگه چالیشارین دیدی. اول آتامینگ چکن زحمتلرنی و آلیب غایدان یولینی ایلایتادا ترکمن ادبیاتینا ادن غوللیغینی یادیمدان چیقارمانی بو یولی ایزارلارین دیب برگ نیغتادی. بوگونکی دیدارلاشان شاهیر یازیجی لار اوتورشیغینگ سونگیندا بیز ، یاشولی لاری سیلاب اولار بیلن دیدارلاشماق د نی ایزارلاب گلیاریس دیب گچن گونلرده ، یاشولی شاهیرلار حاجی عبدالله آهنگری وشاهیر حاجی آمانگلدی آتابای نگ هم دیدارینا بار غلارنی آیتدی واولارینگ سلامینی حاجی مراد دردی قاضی آ یتیردیلر. گلجگده هم بیر نأچه شیله بیر اوستادلاری یادلاب دیدارلاشجاق دیغیندان خبر بردیلر. اونسونگ حاجی مراد دردی قاضی دان ایسلاب بیر دغا اتدیریب خوشلاشیب قایتدیلار. open in new window