اطلاعات عمومی

الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد. شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند. گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.
الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد. شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند. گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.
الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد. شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند. گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.
الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد. شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند. گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.
همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح امروز یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند.ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند.از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند.گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند. ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند. از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند. گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند. ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند. از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند. گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند. ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند. از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند. گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور» همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند. ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند. از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند. گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود. جهت ورود به سامانه، کلیک کنید. منبع: روابط عمومی نهاد
همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند. ************** به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند. ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح روز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند. از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند. گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.
در دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور صورت پذیرفت؛ دستاورد نهاد در زمینه فناوری اطلاعات (سامانه مدیریت سفارش و ید کتب جهت کتابخانه های عمومی) در دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور به عنوان یکی از برگزیدگان این همایش انتخاب شد. 0282my book اندر احوالات طرح کتاب من! به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، از میان دستاوردهای ارسالی به دبیرخانه دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور، 68 دستاورد از 42 مرکز علمی مورد داوری قرار گرفت که 17 مورد به عنوان دستاورد برتر انتخاب و در این همایش مورد تقدیر قرار گرفتند که در میان آنها سامانه مدیریت سفارش و ید کتب جهت کتابخانه های عمومی کشور نیز به عنوان یکی از برگزیدگان معرفی شد که به همین مناسبت لوح تقدیری به نهاد کتابخانه های عمومی کشور اهداء شد. گفتنی است دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور با هدف بسترسازی در زمینه فناوری اطلاعات در جهت به اشتراک گذاشتن دستاوردهای مراکز علمی کشور و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و آزاد ی در پژوهشگاه علوم و فناوری روز چهارشنبه 21 داد 1393 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) برگزار شد
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور» همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح امروز یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند. ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند. از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند. گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.
کتاب اطلاعات عمومی اختصاصی با پاسخکتاب-<font style=اطلاعات-عمومي-اختصاصی-با-پاسخ" />کتاب اطلاعات عمومی اختصاصی با پاسخ، ویژه دانش پژوهان ودانشجویان، کت که پیش رو دارید با هدف افزایش اطلاعات عمومی اختصاصی و اقتصادی نگاشته شده است تا شما عزیزان پشتوانه علمی خود را بارورتر بسازید و این مجموعه بصورت چهارگزینه ای تدوین شده است و پاسخ ها درهمان قسمت سوالات مشخص ونوشته شده است تا پی بر فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
کتاب اطلاعات عمومی اختصاصی با پاسخکتاب-<font style=اطلاعات-عمومي-اختصاصی-با-پاسخ" />کتاب اطلاعات عمومی اختصاصی با پاسخ، ویژه دانش پژوهان ودانشجویان، کت که پیش رو دارید با هدف افزایش اطلاعات عمومی اختصاصی و اقتصادی نگاشته شده است تا شما عزیزان پشتوانه علمی خود را بارورتر بسازید و این مجموعه بصورت چهارگزینه ای تدوین شده است و پاسخ ها درهمان قسمت سوالات مشخص ونوشته شده است تا پی بر فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
کتاب اطلاعات عمومی اختصاصی با پاسخکتاب-<font style=اطلاعات-عمومي-اختصاصی-با-پاسخ" />کتاب اطلاعات عمومی اختصاصی با پاسخ، ویژه دانش پژوهان ودانشجویان، کت که پیش رو دارید با هدف افزایش اطلاعات عمومی اختصاصی و اقتصادی نگاشته شده است تا شما عزیزان پشتوانه علمی خود را بارورتر بسازید و این مجموعه بصورت چهارگزینه ای تدوین شده است و پاسخ ها درهمان قسمت سوالات مشخص ونوشته شده است تا پی بر فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح امروز یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند.
در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی اسان رضوی؛
فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شد. الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد. شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند. گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.
فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شد. الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد. شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند. گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.
مرادیان تصریح کرد؛ فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان البرز اقدامات قابل توجهی در بخش فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی ظرف دو سال گذشته صورت گرفته است به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز، در راستای ارتقا شاخص های کتابخوانی و توجه به کتابخوانی در فضای مجازی و همچنین استفاده از ظرفیت های تخصصی فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی برنامه های قابل توجهی اجرا شد. کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز تشریح کرد: ظرف دو سال گذشته برنامه های تخصصی خاصی برای دسترسی آسان کتابخانه های عمومی و استفاده از فضای مجازی و نرم افزار های تخصصی در کتابخانه های عمومی استان اجرا شد که هم اکنون سراسر کتابخانه های عمومی استان مجهز به شبکه نرم افزاری و سخت افزاری قابل قبولی شده اند. مهدی مرادیان ادامه داد: اجرا و آماده سازی بستر لازم جهت نرم افزار جدید مدیریت کتابخانه ، راه اندازی اینترانت ملی در کتابخانه های استان، اتصال کارت ساعت های کتابخانه های استان به اداره کل و ثبت ورود و وج به صورت انلاین از طریق اینترانت ملی، راه اندازی اینترنت جهت جستجوی کتاب ویژه اعضا در تمامی کتابخانه ها و راه اندازی کافی نت از جمله برنامه های واحد فناوری اطلاعات این اداره کل بوده است. وی در ادامه افزود: همچنین واحد فناوری اطلاعات این اداره کل در خصوص راه اندازی سیستم مانیتورینگ آنلاین کتابخانه های دارای اینترانت ملی در اداره کل ، ید،نصب و راه اندازی دستگاه ups 3kva برای کتابخانه های تازه تاسیس، ید و نصب و راه اندازی چند ده دستگاه سیستم رایانه جهت بخش اینترنت اعضا و پژوهش در کتابخانه های نهادی و تازه تاسیس، ید، نصب و راه اندازی 90 مورد لایسنس آنتی ویروس پراسکی جهت تامین سیستم امنیتی رایانه های کتابخانه های استان اقدامات موثری انجام داده است. مرادیان در بخش دیگری از اقدامات این حوزه به بروز رسانی نمایه نشریات در تمامی کتابخانه ها ، برگزاری جلسه آموزشی برای کار با نرم افزار مدیریت کتابخانه ، راه اندازی سیامد برای اداره کل ، تجهیز کتابخانه های استان به بارکد خوان و تهیه شناسنامه سخت افزاری استان و همچنین تهیه جزوه آموزشی کامپیوتر برای کتابداران اشاره کرد و گفت : در بخش تامین کتب الکترونیکی نیز که بصورت متمرکز از سوی نهاد کتابخانه های عمومی تلاش های خوبی شده و شبکه کتابخوانان حرفه ای از مهمترین اقدامات نهاد برای استفاده از فرصت های فضای مجازی برای توسعه شاخص های کتابخوانی است. منبع: روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز
مرادیان تصریح کرد؛ فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان البرز اقدامات قابل توجهی در بخش فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی ظرف دو سال گذشته صورت گرفته است به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز، در راستای ارتقا شاخص های کتابخوانی و توجه به کتابخوانی در فضای مجازی و همچنین استفاده از ظرفیت های تخصصی فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی برنامه های قابل توجهی اجرا شد. کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز تشریح کرد: ظرف دو سال گذشته برنامه های تخصصی خاصی برای دسترسی آسان کتابخانه های عمومی و استفاده از فضای مجازی و نرم افزار های تخصصی در کتابخانه های عمومی استان اجرا شد که هم اکنون سراسر کتابخانه های عمومی استان مجهز به شبکه نرم افزاری و سخت افزاری قابل قبولی شده اند. مهدی مرادیان ادامه داد: اجرا و آماده سازی بستر لازم جهت نرم افزار جدید مدیریت کتابخانه ، راه اندازی اینترانت ملی در کتابخانه های استان، اتصال کارت ساعت های کتابخانه های استان به اداره کل و ثبت ورود و وج به صورت انلاین از طریق اینترانت ملی، راه اندازی اینترنت جهت جستجوی کتاب ویژه اعضا در تمامی کتابخانه ها و راه اندازی کافی نت از جمله برنامه های واحد فناوری اطلاعات این اداره کل بوده است. وی در ادامه افزود: همچنین واحد فناوری اطلاعات این اداره کل در خصوص راه اندازی سیستم مانیتورینگ آنلاین کتابخانه های دارای اینترانت ملی در اداره کل ، ید،نصب و راه اندازی دستگاه ups 3kva برای کتابخانه های تازه تاسیس، ید و نصب و راه اندازی چند ده دستگاه سیستم رایانه جهت بخش اینترنت اعضا و پژوهش در کتابخانه های نهادی و تازه تاسیس، ید، نصب و راه اندازی 90 مورد لایسنس آنتی ویروس پراسکی جهت تامین سیستم امنیتی رایانه های کتابخانه های استان اقدامات موثری انجام داده است. مرادیان در بخش دیگری از اقدامات این حوزه به بروز رسانی نمایه نشریات در تمامی کتابخانه ها ، برگزاری جلسه آموزشی برای کار با نرم افزار مدیریت کتابخانه ، راه اندازی سیامد برای اداره کل ، تجهیز کتابخانه های استان به بارکد خوان و تهیه شناسنامه سخت افزاری استان و همچنین تهیه جزوه آموزشی کامپیوتر برای کتابداران اشاره کرد و گفت : در بخش تامین کتب الکترونیکی نیز که بصورت متمرکز از سوی نهاد کتابخانه های عمومی تلاش های خوبی شده و شبکه کتابخوانان حرفه ای از مهمترین اقدامات نهاد برای استفاده از فرصت های فضای مجازی برای توسعه شاخص های کتابخوانی است. منبع: روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز
با رسیدن به آ ین روز های اردیبهشت ماه ، گل از رخسار روابط عمومی ها می شکفد وبه خود می بالند که حداقل روزی نیز به نام آنان در تقویم رسمی کشور ثبت و ضبط شده است . روز 27 اردی بهشت به نام روز "ارتباطات و روابط عمومی" در واقع سنگ محکی است برای روابط عمومی ها که بدانند در هزاره سوم در چه جایگاه و موقعیتی قرار گرفتند . در واقع پاسداشت و گرامی داشت این روز خجسته و میمون برای روابط عمومی چی ها که همواره مهجور قرار می گیرند می تواند چه دستاوردی عظیمی داشته باشد ؟!
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور» همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح امروز یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند. ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند. از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند. گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد. شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند. گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد. شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند. گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد. شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند. گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.
علم اطلاعات و دانش شناسی رازی عنوان کرد:
تنها نهاد برای اجرای سند نهضت مطالعه مفید کتابخانه های عمومی هستند محمود مرادی در سخنانی ابراز داشت:
کتابخانه های عمومی تنها نهادی هستند که می توان با محوریت آنها سند چشم انداز نهضت مطالعه مفید کشور را اجرایی کرد. محمود مرادی رازی کرمانشاه عنوان کرد یکی از فعالیت های انجمن کتابخانه های عمومی گفتن نقش و تاثیر کتابخانه های عمومی در بخش های فرهنگ و اقتصاد کشور است آن هم در سالجاری که توسط ی به همین نام نامگذاری شده است. وی ضمن ارائه توضیحاتی در مورد برگزاری همایشی با هدف روشن نقش کتابخانه های عمومی در اقتصاد و فرهنگ در مهرماه سالجاری افزود: هدف این همایش بررسی تخصصی موضوع با حضور صاحبنظران کشوری است و این همایش با محوریت اداره کل کتابخانه های عمومی و انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار می شود. مرادی تاثیر کتابخانه های عمومی در بخشی همچون اقتصاد را غیر قابل چشم پوشی دانست و در ادامه ابراز داشت: یکی از کارکردهای این همایش می تواند کار آفرینی باشد نقشی که کتابخانه های عمومی در کنار عمومی مردم بودن می تواند ایفا کنند. وی در انتهای صحبت های خود رشد فرهنگی را لازمه رشد اقتصادی عنوان و گفت: باید فضای کتابخانه های عمومی را مساعد کرد چراکه جذ ت در کتابخانه های عمومی برای مراجعه و ماندن مردم در کتابخانه های عمومی بسیار مهم است.
کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان خبر داد:
برگزاری دومین دوره مسابقه وبلاگ نویسی کتابخانه های عمومی استان اصفهان
کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: این اداره کل با هدف تشویق کتابداران کتابخانه های عمومی به راه اندازی، بهبود کیفیت و بروزرسانی وبلاگ، دومین دوره مسابقه وبلاگ نویسی کتابخانه های عمومی استان را برگزار می نماید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، فرهاد سلیمیان با بیان اینکه این مسابقه ویژه کتابخانه های نهادی و مشارکتی خواهد بود اظهار داشت: هر کتابخانه فقط یک وبلاگ می تواند داشته باشد و فرصت ارسال اسامی و مشخصات وبلاگ کتابخانه ها توسط رییس شهرستان تا پایان تیرماه و زمان داوری 10 شهریور ماه سال جاری است. وی با اشاره به اینکه هر وبلاگ در دو ماه آ بایستی حداقل 30 پست با مطالب مرتبط داشته باشد خاطرنشان کرد: مرتبط بودن و جذاب بودن آدرس و عنوان وبلاگ با محتوا، خلاقیت، رعایت اصول نگارشی و بروز رسانی وبلاگ برخی از معیارهای داوری برای انتخاب آثار برتر تعیین شده است. سلیمیان با بیان این نکته که در این دوره برای تعیین وبلاگ های برتر از نظرات همکاران کتابدار نیز استفاده خواهد شد افزود: پنج وبلاگ برتر در شهریور ماه سال جاری معرفی و هدایای ارزنده ای به وبلاگ نویسان تعلق می گیرد. منبع: سایت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، با طرح عضویت استانی، اعضای کتابخانه های عمومی استان تهران می توانند از تمامی کتابخانه های عمومی استان استفاده کنند.
در این طرح، اعضای کتابخانه ها، عضو همه کتابخانه های عمومی استان محسوب می شوند.
یکشنبه29/04/1393 دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور خبر داد: اصلاح احکام وآیین نامه اداری واستخدامی از اولویت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور است. علیرضا مختا ور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با انتشار یادداشتی در خصوص وضعیت نهاد کتابخانه های عمومی کشور وهمکاران شاغل وطلب دعای خیر گفت:خوشبختانه ثبت و تکمیل اطّلاعات کتابداران و همکاران به خوبی در حال انجام است و برای اصلاح یا تکمیل اطّلاعات نیز مرحله­ ی خاصّی پیش­ بینی شده که به زودی اعلام می­شود. در پاسخ به پرسش بسیاری از عزیزان درباره­ ی جزئیّات نحوه­ ی محاسبه­ ی سنوات، بیمه، نوع رسمی شدن و به طور کلی آیین­نامه­ ی اداری- استخدامی نهاد، باید عرض کنم که نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور نهادی عمومی و غیر تی است لذا طبق بند د ماده­ ی 3 قانون تأسیس و نحوه­ی اداره­ی کتابخانه­های عمومی کشور دارای آیین­نامه و دستورالعمل اختصاصی در زمینه­های اداری، مالی، جذب و نگهداری نیروی انسانی است. لذا در حال حاضر خدمتگزاران شما در ستاد نهاد در حال بررسی و تنظیم آیین­نامه­ ی جدید اداری- استخدامی نهاد هستند که از طرفی دارای امتیازات آیین­نامه­ های اداری – استخدامی نهادها و دستگاههای متناظر باشد و از سوی دیگر نواقص و معایب موجود در آیین­ نامه­ ی قبلی نیز اصلاح شود.
توجه به توصیه های پلیس فتا، کاربران را در برابر نفوذ رهایی که بعد از استفاده آنان اقدام می کنند محافظت می کند.شهروندان در نظر داشته باشند که برای جلوگیری از ذخیره و ارسال اطلاعتشان توسط رهایی که پیش از استفاده آن ها بر روی سیستم نرم افزارهایی نصب کرده اند، بهتر است از وارد اطلاعات مهم و انجام کارهای حساس با کامپیوترهای عمومی خودداری کرده و اطلاعاتی همچون رمز کارت بانکی، اینترنت بانک و... را در این کامپیوترها وارد نکنند.

توصیه های پلیس فتا به کاربران کامپیوترهای عمومی

- اطلاعات مربوط به وارد شدن "login" خود را ذخیره نکنید.
- همیشه قبل از وج از سایت هایی که استفاده کرده اید حتما بر روی قسمت "log out" کلیک کرده و این نکته را در نظر داشته باشید که بستن پنجره مرورگر یا تایپ آدرس یک سایت دیگر به جای سایت قبلی، به هیچ وجه برای وج از صفحه آن سایت کافی نیست.
- درگاه ورود به ایمیل و مسنجرها در بسیاری از برنامه ها به ویژه شبکه های اجتماعی، کلمه و رمز عبور شما را ذخیره می کنند تا در مراجعات بعدی به صورت خ ر وارد صفحه مورد نظر شوید، این گزینه را غیر فعال کرده تا هیچ فردی بعد از اتمام کار شما نتواند وارد صفحات شما شود.
- کامپیوتری را که بر روی صفحه نمایش آن اطلاعت حساس وجود دارد ترک نکنید.
- در صورت ترک سیستم، بر روی قسمت وج تمام برنامه کلیک کرده و تمام پنجره هایی را که ممکن است اطلاعات حساس را نمایش دهد ببندید.
- از مرورگری استفاده کنید که سوابق شما شامل کلمات و رمز عبور و سایت هایی را که بازدید کرده اید ذخیره نکند.
- پاک فایل های اینترنتی موقتی و " history" شما در اتمام زمان استفاده از کامپیوترهای عمومی به حفظ حریم خصوصی شما کمک می کند.
-هنگام استفاده ، مراقب افرادی که از پشت سر یا در کنار شما، مانیتور را نگاه می کنند باشید و در صورت حضور این افراد، اطلاعات و رمز عبور خود را به گونه ای وارد کنید که افشا نشود.
- از وارد اطلاعات مهم و حساس خود در کامپیوترهای عمومی خودداری کنید.